• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par nekustamā īpašuma objekta – garāžas Brīvības gatvē 356G, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 0100 092 2433 008, telpu grupas 005 un tai piesaistītā zemesgabala, nomas tiesību mutisko izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Sludinājums par nekustamā īpašuma objekta – garāžas Brīvības gatvē 356G, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 0100 092 2433 008, telpu grupas 005 un tai piesaistītā zemesgabala, nomas tiesību mutisko izsoli
Adrese: Brīvības gatve 356G, Rīga
Izsoles sākumcena: EUR 26,80 (divdesmit seši euro, 80 centi)(bez PVN) mēnesī par Nekustamo īpašumu. Izsoles solis EUR 2,70 (divi euro, 70 centi)
Pieteikšanās termiņš: No 12.01.2022. līdz 27.01.2022. darba dienās no plkst.900 līdz plkst.1200 un no plkst.1300 līdz plkst.1700
Izsoles datums: Izsole notiek 2022.gada 03.februārī plkst.1430 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.
Iznomāšanas termiņš: Nomas līguma termiņš - līdz atsavināšanas līguma spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no Nomas līguma spēkā stāšanās dienas.
Izmantošanas veids: Īpašums tiek iznomāts garāžas vajadzībām, bet Zemesgabals – Īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai bez jaunas apbūves tiesībām.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037202, 67026319

Nomas objekta apraksts:
Garāža Brīvības gatvē 356G, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 2433 008, telpu grupa 005), ar platību 19,60 m2 (turpmāk arī - Īpašums) un Īpašumam piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 092 2433) 196/3162 domājamās daļas (proporcionāli iznomātajai Īpašuma platībai), kas atbilst 98,62 m2.

Iznomātājs:
Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050

Drošības nauda:
EUR 80,40 (astoņdesmit euro, 40 centi). Drošības nauda tiek ieskaitīta Nomas līguma nodrošinājuma depozītā.
Nomas līguma nodrošinājuma depozīts:
Nodrošinājuma depozīts ir 3 (trīs) mēnešu nosolītās Nekustamā īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN), kas izsoles dalībniekam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Nomas līgumu, ir jāsamaksā 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas.

Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Nomas līgumu, 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas:
- jāveic maksājums EUR 181,50 (viens simts astoņdesmit viens euro, 50 centi) (tai skaitā PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Nekustamā īpašuma tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem;
- jāsamaksā Iznomātāja kontā tādu naudas summu, lai izveidotu Nodrošinājuma depozītu – 3 (trīs) mēnešu nosolītās Nekustamā īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN), ja Nosolītāja iemaksātais drošības naudas apmērs ir nepietiekams.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona I. Eglīte (tālr. 67012662).

Ar izsoles nolikumu, tai skaitā, Nomas līgumu, Īpašuma kadastrālās uzmērīšanas lietu var iepazīties, iepriekš sazinoties ar A. Eibeli, tālr. 67037202, D. Dumbri, tālr. 67026319 vai e-pastu: andris.eibelis@riga.lv; diana.dumbre@riga.lv, kā arī Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas pilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.

Pieteikšanās termiņš: No 12.01.2022. līdz 27.01.2022. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:
- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv;
- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.67012662 vai 67026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. 67012662).

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar A. Eibeli, tālr. 67037202, D. Dumbri. tālr. 67026319 vai e-pastu: andris.eibelis@riga.lv; diana.dumbre@riga.lv, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.