• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par nekustamā īpašuma Maskavas ielā 444A, Rīgā, būves – garāžas un autoveikala (kadastra apzīmējums 0100 125 0239 004) daļas un piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 125 0239), “B” daļas Maskavas ielā 444C, Rīgā, nomas tiesību mutisko izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Sludinājums par nekustamā īpašuma Maskavas ielā 444A, Rīgā, būves – garāžas un autoveikala (kadastra apzīmējums 0100 125 0239 004) daļas un piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 125 0239), “B” daļas Maskavas ielā 444C, Rīgā, nomas tiesību mutisko izsoli
Adrese: Maskavas iela 444A, Rīga
Izsoles sākumcena: par Nekustamo īpašumu maksa mēnesī EUR 530,40 (bez PVN), izsoles solis EUR 53,00
Pieteikšanās termiņš: No 18.03.2020. līdz 22.04.2020.
Izsoles datums: 2020.gada 29.aprīlī plkst.14.30 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kab.
Iznomāšanas termiņš: Nomas līgums tiek slēgts līdz Maskavas ielas vai satiksmes pārvada pāri Maskavas ielai izbūvei, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no nomas līguma spēkā stāšanās dienas
Izmantošanas veids: Nekustamais īpašums tiek iznomāts komercdarbībai
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67012611; 67012608
E-pasts: irena.scekina@riga.lv; irena.ekerte@riga.lv;

Nomas objekta apraksts:
Nekustamā īpašuma būves – garāžas un autoveikala (kadastra apzīmējums 0100 125 0239 004), daļa Maskavas ielā 444A, Rīgā, 530,40 m² platībā (turpmāk – Īpašums) un Īpašumam piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 125 0239), “B” daļas (4241 m2) 5304/12660 domājamā daļa, kas atbilst 1776,80 m² Maskavas ielā 444C, Rīgā.

Īpašumam piesaistīta trešajām personām piederoša zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 125 0106) Maskavas ielā, Rīgā, daļa 1649 m² platībā. Nomnieks proporcionāli iznomājamo telpu platībai kompensē Iznomātājam zemes nomas maksājumus par Īpašumam piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 125 0106) daļas lietošanu atbilstoši iznomāto telpu platībai.

Iznomātājs:
Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Kompensācijas maksājumi par Īpašumam piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 125 0106) daļas lietošanu EUR 1038,15 gadā vai EUR 86,51 mēnesī.

Drošības nauda:
EUR 1850,73 (drošības nauda tiek ieskaitīta Nomas līguma nodrošinājuma depozītā)

Nomas līguma nodrošinājuma depozīts:
nodrošinājuma depozīts ir divu mēnešu nosolītās Nekustamā īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN) un divu mēnešu kompensācijas maksas par zemesgabala daļas lietošanu apmērā (bez PVN), kas izsoles dalībniekam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt nomas līgumu, ir jāsamaksā 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:
Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt nomas līgumu, 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas ir jāveic maksājums EUR 175,45 (ar PVN) pieaicinātā sertificētā nekustamā īpašuma vērtētāja Nekustamā īpašuma tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem;
Nomniekam ir tiesības nodot iznomāto Nekustamo īpašumu vai tā daļu apakšnomā, tikai ar iepriekšēju Iznomātāja rakstisku piekrišanu;

Pieteikšanās termiņš:
No 18.03.2020. līdz 22.04.2020. paredzot šādu iesniegšanas kārtību:

  • ar drošu elektronisku parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz no 18.03.2020. līdz 22.04.2020. plkst.12.00, sūtot pieteikumus uz e-pastu: diipp@riga.lv,
  • klātienē pieteikumus iesniedz no 15.04.2020. līdz 22.04.2020. darba dienās  no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā.

komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālrunis 67012662).

Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona I.Eglīte 67012662.
Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 330.kab. un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā www.rdid.lv un tīmekļvietnē https://pasvaldiba.riga.lv.

Objektu var apskatīt darba dienās par apskates laiku iepriekš vienojoties, kontaktpersonas: I.Ščekina tālrunis 67012611 un I.Ekerte tālrunis 67012608.