• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr. 0100 026 0070) daļas nomas tiesību izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Sludinājums par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr. 0100 026 0070) daļas nomas tiesību izsoli
Adrese: Cēsu ielā 8,Rīgā
Izsoles sākumcena: EUR 116,26 mēnesī (bez PVN) par Nekustamo īpašumu; izsoles solis EUR 12,00
Pieteikšanās termiņš: No 21.02.2020. līdz 28.02.2020. darba dienās (sludinājuma tekstā norādītajos laikos) Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kab.
Izsoles datums: 2020.gada 06.martā plkst.13.30 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kab.
Iznomāšanas termiņš: Nomas līguma termiņš – divpadsmit gadi
Izmantošanas veids: Nomas līgumā paredzētais Nekustamā īpašuma izmantošanas veids – privātās izglītības iestādes darbības nodrošināšanai.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037202; 67026319
E-pasts: andris.eibelis@riga.lv; diana.dumbre@riga.lv

Iznomātājs:
Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050

Nomas objekta platības: Biroja ēkas (kadastra apzīmējums 0100 026 0070 001) daļa:
3.stāva telpu grupas 011 telpas Nr.1-5 ar platību 83,80 m² (turpmāk - Īpašums) un Īpašumam piesaistīta zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 026 0070 ar kopējo platību 578,00 m²) 838/17614 domājamās daļas, kas atbilst 27,50m², turpmāk – Zemesgabals. Īpašums un Zemesgabals kopā – Nekustamais īpašums.

Drošības nauda :
EUR 348,78 (drošības nauda tiek ieskaitīta Nomas līguma nodrošinājuma depozītā)

Nomas līguma nodrošinājuma depozīts:
Nodrošinājuma depozīts ir divu mēnešu nosolītās Nekustamā īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN), kas izsoles dalībniekam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Nomas līgumu, ir jāsamaksā septiņu darba dienu laikā no izsoles dienas.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:
Nomniekam ir tiesības nodot iznomāto Nekustamo īpašumu apakšnomā tikai ar iepriekšēju Iznomātāja rakstisku piekrišanu,
Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt nomas līgumu, septiņu darba dienu laikā no izsoles dienas ir jāveic maksājums EUR 139,15 (ar PVN) par pieaicinātā sertificētā nekustamā īpašuma vērtētāja Nekustamā īpašuma tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem,
Nomniekam ir pienākums slēgt apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu līgumu ar Nekustamā īpašuma apsaimniekotāju - SIA „Rīgas serviss”.
Ar izsoles nolikumu un Nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 335.kab. un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā https://id.riga.lv un tīmekļvietnē https://pasvaldiba.riga.lv.

Pieteikšanās termiņš: no 21.02.2020. līdz 28.02.2020. darba dienās šādos laikos:
21.02.2020. no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.16.00
24.02.2020. no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.18.00;
25.02.2020.; 26.02.2020. un 27.02.2020. no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00;
28.02.2020. no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.16.00

Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kab.

Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona Inga Eglīte, tālrunis 67012662.
Objektu var apskatīt darba dienās, par apskates laiku iepriekš vienojoties, kontaktpersonas: A. Eibelis, D. Dumbre tālrunis 67037202;67026319.