• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Tvaika ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 068 0284), atkārtotu nomas tiesību izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Sludinājums par neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Tvaika ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 068 0284), atkārtotu nomas tiesību izsoli
  /   /
Adrese: Bez adreses, Tvaika ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 068 0284)
Platība: 3 m²
Izsoles sākumcena: Izsoles sākuma nomas maksa EUR 580,00 gadā (pieci simti astoņdesmit euro, 00 centi) (bez PVN); Izsoles solis EUR 58,00 (piecdesmit astoņi euro, 00 centi)
Pieteikšanās termiņš: No 22.02.2021. līdz 26.03.2021. darba dienās no plkst.900 līdz plkst.1200
Izsoles datums: Izsole notiek 2021.gada 01.aprīlī plkst.1330 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 302.kabinetā.
Iznomāšanas termiņš: Līdz Tvaika ielas un/vai Ezera ielas pārbūves vai inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no līguma spēkā stāšanās dienas.
Izmantošanas veids: Īslaicīgas lietošanas inženierbūves – reklāmas objekta (turpmāk – Būve), izvietošana, uzturēšana un apsaimniekošana
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026319, 67037577
E-pasts: diana.dumbre@riga.lv signe.noriete@riga.lv

Nomas objekta apraksts: Zemesgabals bez adreses, Tvaika ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 068 0284), ar platību 3 m2 (turpmāk – Zemesgabals).

Drošības nauda: EUR 290,00 (divi simti deviņdesmit euro, 00 centi) (bez PVN). Drošības nauda pēc zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 163,35 (viens simts sešdesmit trīs euro, 35 centi)(ieskaitot PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.
Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Nomas objekta raksturojums: Zemesgabals atrodas ielu teritorijā, starp ielu sarkano līniju robežām, daļā, kur nav izbūvēta iela, un ir paredzēts pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (t.sk. ielu, ceļu un laukumu būvniecība, pārbūve un uzturēšana) – izpildei.

Nomnieks ņem vērā, ka Būvei un tās izvietojumam jāatbilst normatīvajiem aktiem, tostarp Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 2.18.apakšpunkta un 10.punkta prasībām, Ministru kabineta 07.06.2005. noteikumiem Nr.402 “Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana” un Rīgas domes 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.77 “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā”.

Nomnieks ir atbildīgs par Būves ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī par Zemesgabala atbrīvošanu no Būves pēc tās ekspluatācijas termiņa beigām, vai Līgumam beidzoties.

Uz Zemesgabala atrodas īslaicīgas lietošanas būve – reklāmas objekts, kurai beidzies ekspluatācijas termiņš un par kuru nav noslēgts zemes nomas līgums ar Iznomātāju. Reklāmas objektu Nomniekam jānojauc par saviem līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, nesaņemot nekādu atlīdzību no Iznomātāja.

Nomnieks uzņemas risku par iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Iznomātājs: Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Iznomāšanas termiņš: Līdz Tvaika ielas un/vai Ezera ielas pārbūves vai inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no līguma spēkā stāšanās dienas.

Līguma termiņš var tikt pagarināts, noslēdzot atbilstošu vienošanos, ja to pieļauj normatīvie akti un, ja Nomnieks lūdz termiņa pagarināšanu ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms līguma termiņa beigām, ja tam piekrīt Rīgas domes Satiksmes departaments un Nomnieks labticīgi pildījis līguma pienākumus, tostarp viņam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju.

Pieteikšasnās termiņš: No 22.02.2021. līdz 26.03.2021. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:
- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv;
- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.67012662 vai 67026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. 67012662).

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas pilsētas pašvaldības mājaslapā: https://riga.lv/ .