• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Skanstes ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 024 2059 8004, atkārtotu nomas tiesību izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Sludinājums par neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Skanstes ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 024 2059 8004, atkārtotu nomas tiesību izsoli
  /   /
Adrese: Bez adreses, Skanstes ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 024 2059 8004 (turpmāk arī – Zemesgabals)
Platība: 3 m²
Izsoles sākumcena: Izsoles sākuma nomas maksa EUR 680,00 (seši simti astoņdesmit euro, 00 centi) gadā (bez PVN); Izsoles solis EUR 68,00 (sešdesmit astoņi euro, 00 centi)
Pieteikšanās termiņš: No 12.01.2022. līdz 27.01.2022. darba dienās no plkst.900 līdz plkst.1200un no plkst.1300 līdz plkst.1700
Izsoles datums: Izsole notiek 2022.gada 03.februārī plkst.1500 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.
Izmantošanas veids: Īslaicīgas lietošanas inženierbūves – reklāmas objekta (turpmāk – Objekts) izvietošana, uzturēšana un apsaimniekošana.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037577, 67026319

Nomas objekta apraksts: Zemesgabals bez adreses, Skanstes ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 024 2059 8004, ar platību 3 m².

Drošības nauda: EUR 340,00 (trīs simti četrdesmit euro, 00 centi) (bez PVN). Drošības nauda pēc zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 169,40 (viens simts sešdesmit deviņi euro, 40 centi) (t.sk. PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.
Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Nomas objekta raksturojums:
Zemesgabals atbilstoši Rīgas domes 15.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 21 “Skanstes apkaimes teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” (turpmāk – Saistošie noteikumi) 1.pielikumam “Skanstes apkaimes teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – TIAN) un 2.pielikumam “Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie izmantošanas aprobežojumi” (turpmāk – Funkcionālais zonējums), atrodas transporta infrastruktūras teritorijā (TR19), kur atļautā izmantošana noteikta TIAN 2.1., 2.2., 2.3. un 4.7.1. apakšnodaļā. TIAN 176. punkts nosaka, ka starp ielu sarkanajām līnijām var izvietot reklāmas un izkārtnes, u.c.
Zemesgabals ir paredzēts pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (t.sk. ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) – izpildei.

Zemesgabals atrodas UNESCO Pasaules mantojuma vietas Nr. 852 „Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanas, aizsardzības, izmantošanas, kultūrvēsturiskās vides pārveidošanas, kā arī attīstības projektu īstenošanas kārtību un attiecīgās kultūrvēsturiskās vides vērtībai atbilstošas prasības nosaka Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums un Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumi Nr. 127 „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”.

Teritorijas izmantošanā ievēro visu veidu aizsargjoslas un citus Zemesgabala izmantošanas aprobežojumus atbilstoši Funkcionālajam zonējumam un TIAN 2.11. apakšnodaļas prasībām. Zemesgabalam ir jānodrošina piekļūšanas noteikumi un vides pieejamība atbilstoši TIAN 2.6. apakšnodaļas un 2.19. apakšnodaļas prasībām.
Nomnieks ņem vērā, ka Objektam un tā izvietojumam jāatbilst normatīvajiem aktiem, tostarp Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 2.18.apakšpunkta un 10.punkta prasībām, Ministru kabineta 07.06.2005. noteikumiem Nr.402 “Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana” un Rīgas domes 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.77 “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā”.

Nomnieks ir atbildīgs par Objekta būvniecību, uzturēšanu un apsaimniekošanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 2 (divu) nedēļu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamentā aktu par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī par Zemesgabala atbrīvošanu no Objekta pēc tā ekspluatācijas termiņa beigām, vai Līgumam beidzoties.

Ja atklājas, ka Zemesgabalu nav iespējams izmantot Objekta būvniecībai, tad iznomājamās teritorijas konfigurācija var tikt precizēta ne vairāk kā 30%.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Iznomāšanas termiņš: Līdz Skanstes ielas pārbūves un/vai inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no līguma spēkā stāšanās dienas.
Līguma termiņš var tikt pagarināts, noslēdzot atbilstošu vienošanos, ja to pieļauj normatīvie akti un, ja Nomnieks lūdz termiņa pagarināšanu ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms līguma termiņa beigām, ja tam piekrīt Rīgas domes Satiksmes departaments un Nomnieks labticīgi pildījis līguma pienākumus, tostarp viņam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Pieteikšanās termiņš: No 21.10.2021. līdz 27.01.2022. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:
- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv;
- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.67012662 vai 67026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. 67012662).

Iznomātājs: Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas pilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.