• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Lucavsalas ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 051 0172, daļas “A”, pirmo nomas tiesību izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Sludinājums par neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Lucavsalas ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 051 0172, daļas “A”, pirmo nomas tiesību izsoli
  /   /
Adrese: Bez adreses, Lucavsalas ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 051 0172, daļa “A”
Platība: 5 m2
Izsoles sākumcena: Izsoles sākuma nomas maksa EUR 580,00 (pieci simti astoņdesmit euro, 00 centi) gadā (bez PVN); Izsoles solis EUR 58,00 (piecdesmit astoņi euro, 00 centi)
Pieteikšanās termiņš: No 12.01.2022. līdz 20.01.2022. darba dienās no plkst.900 līdz plkst.1200 un no plkst.1300 līdz plkst.1700
Izsoles datums: Izsole notiek 2022.gada 27.janvārī plkst.1500 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.
Iznomāšanas termiņš: Līdz Zemesgabala izmantošanas uzsākšanai valsts pārvaldes funkciju veikšanai vides nozarē vai līdz zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 051 0172) detālplānojuma izstrādei, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no līguma spēkā stāšanās dienas.
Izmantošanas veids: Dzērienu tirdzniecības automāta (turpmāk – Objekts) novietošana, uzturēšana un apsaimniekošana
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026004, 67012662

Nomas objekta apraksts: Zemesgabals bez adreses, Lucavsalas ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 051 0172, daļa “A”, ar platību 5 m².

Drošības nauda: EUR 290,00 (divi simti deviņdesmit euro, 00 centi) (bez PVN). Drošības nauda pēc zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 121,00 (viens simts divdesmit viens euro, 00 centi) (t.sk. PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.
Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Nomas objekta raksturojums:
Zemesgabals atrodas UNESCO Pasaules mantojuma vietas Nr. 852 “Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanas, aizsardzības, izmantošanas, kultūrvēsturiskās vides pārveidošanas, kā arī attīstības projektu īstenošanas kārtību un attiecīgās kultūrvēsturiskās vides vērtībai atbilstošas prasības nosaka Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums un Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumi Nr. 127 “Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”.

Prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei nosaka Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums (turpmāk – Teritorijas plānojums) un Rīgas domes 07.02.2006. saistošie noteikumi Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – Saistošie noteikumi). Atbilstoši Teritorijas plānojuma grafiskajai daļai un Saistošajiem noteikumiem Zemesgabals atrodas apstādījumu teritorijā, kur atļautā izmantošana noteikta Saistošo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3. un 5.8. apakšnodaļā.

Zemesgabals ir izmantojams valsts pārvaldes funkciju veikšanai vides nozarē, t.i., likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktā minētās pašvaldības autonomās funkcijas - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, izpildei.

Nomnieks veic visas darbības, kas nepieciešamas Objekta novietošanas, uzturēšanas un apsaimniekošanas atbilstības normatīvo aktu prasībām nodrošināšanai saskaņā ar Līgumā noteikto Zemesgabala iznomāšanas mērķi, tajā skaitā saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 250.6 punktu nodrošina Objekta risinājuma saskaņošanu kompetentajā institūcijā.

Nomnieks ir atbildīgs par Objekta ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī par Zemesgabala atbrīvošanu no Objekta pēc tā ekspluatācijas termiņa beigām vai Līgumam beidzoties.

Nomnieks ņem vērā, ka nepieciešamos pieslēgumus inženiertīkliem Nomnieks nodrošina par saviem līdzekļiem atbilstoši normatīvajiem aktiem, vēršoties patstāvīgi pie inženiertīklu turētājiem.

Ja atklājas, ka Zemesgabalu nav iespējams izmantot Objekta novietošanai, tad iznomājamās teritorijas konfigurācija var tikt precizēta ne vairāk kā 15% cietā seguma ietvaros, neaizsedzot informatīvo stendu.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Pieteikšanās termiņš: No 2022.gada 12.janvāra līdz 2022.gada 20.janvārim darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:
- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv;
- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.67012662 vai 67026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. 67012662).

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Līguma termiņš var tikt pagarināts, noslēdzot atbilstošu vienošanos, ja to pieļauj normatīvie akti un, ja Nomnieks rakstiski lūdz termiņa pagarināšanu ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms līguma termiņa beigām, ja tam piekrīt Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments un Nomnieks labticīgi pildījis līguma pienākumus, tostarp viņam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju.

Iznomātājs: Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.
Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas pilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.