• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Krāslavas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 040 0116) atkārtotu nomas tiesību izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Sludinājums par neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Krāslavas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 040 0116) atkārtotu nomas tiesību izsoli
  /   /
Adrese: Bez adreses, Krāslavas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 040 0116)
Platība: 378 m²
Izsoles sākumcena: Izsoles sākuma nomas maksa EUR 760,93 gadā Izsoles solis EUR 76,00
Pieteikšanās termiņš: no 28.08.2020. līdz 18.09.2020. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00
Izsoles datums: Izsole notiek 2020.gada 25.septembrī plkst.13.00 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kabinetā
Iznomāšanas termiņš: Līdz Krāslavas ielas pārbūves vai inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no līguma spēkā stāšanās
Izmantošanas veids: Īslaicīgas lietošanas inženierbūves – labiekārtota laukuma ar autostāvvietu izvietojumu (turpmāk – Būve) būvniecība, uzturēšana un apsaimniekošana
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037552, 67012611
E-pasts: edite.vanaga@riga.lv, irena.scekina@riga.lv

Nomas objekta apraksts: Zemesgabals bez adreses, Krāslavas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 040 0116), 378 m2 platībā (turpmāk – Zemesgabals).

Drošības nauda: EUR 380,47 (bez PVN). Drošības nauda pēc zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 193,60 (ieskaitot PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Nomas objekta raksturojums: Zemesgabals atrodas ielu teritorijā, starp ielu sarkano līniju robežām, daļā, kur nav izbūvēta iela, un ir paredzēts pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (t.sk. ielu būvniecība, pārbūve un uzturēšana) – izpildei.
Nomnieks ir atbildīgs par Būves ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu (tostarp Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 2.18.apakšpunkta un 10.punkta prasībām, kā arī par Būves nojaukšanu pēc tās ekspluatācijas termiņa beigām.

Iznomātājs: Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Pieteikšanas termiņš: no 28.08.2020. līdz 18.09.2020. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:
- ar drošu elektronisku parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv, klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kab., apmeklējumu iepriekš piesakot par tālr.67012662 vai 67026004.

Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 331.kabinetā un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā https://id.riga.lv, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://riga.lv/.