• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Katlakalna ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 121 1660 8001), pirmo nomas tiesību izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Sludinājums par neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Katlakalna ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 121 1660 8001), pirmo nomas tiesību izsoli
  /   /
Adrese: Bez adreses, Katlakalna iela, Rīga (kadastra apzīmējums 0100 121 1660 8001)
Platība: 4 m²
Izsoles sākumcena: Izsoles sākuma nomas maksa EUR 555,00 gadā (pieci simti piecdesmit pieci euro, 00 centi) (bez PVN); Izsoles solis EUR 56,00 (piecdesmit seši euro, 00 centi)
Pieteikšanās termiņš: No 18.09.2020. līdz 16.10.2020. darba dienās no plkst.900 līdz plkst.1200
Izsoles datums: Izsole notiek 23.10.2020. plkst.1330 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 302.kabinetā
Iznomāšanas termiņš: Līdz Katlakalna ielas pārbūves vai inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai, bet ne ilgāk kā uz 5 (pieciem) gadiem
Izmantošanas veids: Īslaicīgas lietošanas inženierbūves – reklāmas objekta (turpmāk – Objekts), izvietošana, uzturēšana un apsaimniekošana
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67012611, 67037552
E-pasts: irena.scekina@riga.lv edite.vanaga@riga.lv

Nomas objekta apraksts: Zemesgabals bez adreses, Katlakalna ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 121 1660 8001) ar platību 4 m² (turpmāk – Zemesgabals).
Drošības nauda: EUR 277,50 (divi simti septiņdesmit septiņi euro, 50 centi)(bez PVN). Drošības nauda pēc zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.
Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.
Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 193,60 (viens simts deviņdesmit trīs euro, 60 centi)(t.sk. PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.
Nomas objekta raksturojums: Zemesgabals atrodas ielu teritorijā, starp ielu sarkano līniju robežām, daļā, kur nav izbūvēta iela, un ir paredzēts pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (t.sk. ielu, ceļu un laukumu būvniecība, pārbūve un uzturēšana) – izpildei.
Nomnieks ņem vērā, ka Objektam un tā izvietojumam jāatbilst Ministru kabineta 07.06.2005. noteikumiem Nr.402 “Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana” un Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.77 “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā”.

Nomnieks ir atbildīgs par Objekta ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī par Zemesgabala atbrīvošanu no Objekta pēc tā ekspluatācijas termiņa beigām, vai Līgumam beidzoties.

Uz Zemesgabala atrodas informācijas objekts, kuram beidzies ekspluatācijas termiņš un par kuru nav noslēgts zemes nomas līgums ar Iznomātāju. Informācijas objektu Nomniekam jānojauc par saviem līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, nesaņemot nekādu atlīdzību no Iznomātāja.

Nomnieks uzņemas risku par iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalu noteiktajam mērķim. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Iznomāšanas termiņš: Līdz Katlakalna ielas pārbūves vai inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai, bet ne ilgāk kā uz 5 (pieciem) gadiem.

Līguma termiņš var tikt pagarināts, noslēdzot atbilstošu vienošanos, ja to pieļauj normatīvie akti un, ja Nomnieks lūdz termiņa pagarināšanu ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms līguma termiņa beigām, ja tam piekrīt Rīgas domes Satiksmes departaments un Nomnieks labticīgi pildījis līguma pienākumus, tostarp viņam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju.

Iznomātājs: Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.
Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā: https://id.riga.lv/, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā: https://riga.lv/.