• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Nekustamā īpašuma Vienības gatvē 76B, Rīgā, kadastra Nr. 0100 053 2035, ATKĀRTOTA nomas tiesību izsole

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. » Nekustamā īpašuma Vienības gatvē 76B, Rīgā, kadastra Nr. 0100 053 2035, ATKĀRTOTA nomas tiesību izsole
  /   /
Adrese: Vienības gatve 76B, Rīga
Platība: Īpašuma platība – 27,80 m2; Zemesgabala platība – 110 m2
Izsoles sākumcena: EUR 74,00 mēnesī (bez PVN). Izsoles solis EUR 7,00
Pieteikšanās termiņš: No 24.11.2022. līdz 15.12.2022. darba dienās no plkst.900 līdz plkst.1200
Izsoles datums: Mutiska izsole notiek 2022.gada 22.decembrī plkst.1430 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.
Iznomāšanas termiņš: Līdz Vienības gatves pārbūves vai inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no Nekustamā īpašuma nomas līguma (turpmāk – Līgums) spēkā stāšanās dienas.
Izmantošanas veids: Īpašums tiek iznomāts komercdarbībai, Zemesgabals tiek iznomāts Īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai bez jaunas apbūves tiesībām.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67012662; 67026004

Nomas objekta apraksts:

Būve - kadastra apzīmējums 0100 053 2035 001, ar platību 27,80 m2 (turpmāk – Īpašums), Īpašumam piesaistītais zemesgabals, kadastra  apzīmējums 0100 053 2035, ar platību 110 m2 (turpmāk – Zemesgabals), Īpašums un Zemesgabals turpmāk kopā – Nekustamais īpašums.

Drošības nauda: EUR 148,00 (bez PVN)

Apakšnomas iespējas: Zemesgabalu nevar nodot apakšnomā vai citādā lietošanā trešajai personai bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

Izsoles veids, datums, laiks un vieta:
Mutiska izsole notiek 2022.gada 22.decembrī plkst.14.30 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš:
No 24.11.2022. līdz 15.12.2022. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:

  • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv;
  • klātienē (izņemot pirmdienas) pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.67012662 vai 67026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. 67012662).

Iznomātājs:
Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050

Objekta apskate:
N
ekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar I. Eglīti, tālr. 67012662, D. Dārziņu, tālr. 67026004 vai e-pastu: inga.eglite@riga.lv; daiga.darzina@riga.lv, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Citi iznomāšanas nosacījumi:

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:

Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu (turpmāk – Nomnieks), 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 181,50 (viens simts astoņdesmit viens euro, 50 centi) (t.sk. PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Nekustamā īpašuma tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir 2 (divu) mēnešu nosolītā Nekustamā īpašuma nomas maksa (bez PVN), kas Nomniekam ir jāsamaksā 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas.

Drošības nauda pēc Līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek
saņemta Iznomātāja kontā.

Nomas objekta raksturojums:

Nekustamais īpašums atrodas ielu teritorijā starp ielu sarkano līniju robežām, daļā, kur nav izbūvēta iela. Zemesgabals ir paredzēts pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (t.sk. ielu būvniecība, pārbūve un uzturēšana) – izpildei.

Īpašumam ir elektrības pieslēgums un tas nav nodrošināts ar ūdensapgādi, kanalizāciju un siltumapgādi.

Nomnieks ir atbildīgs par Nekustamā īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Nekustamo īpašumu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.