• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Nekustamā īpašuma Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, kadastra Nr.0100 002 0068, daļas pirmā nomas tiesību izsole

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. » Nekustamā īpašuma Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, kadastra Nr.0100 002 0068, daļas pirmā nomas tiesību izsole
Adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, kad.Nr. 0100 002 0068 daļa
Platība: Īpašuma platība – 79,40 m2; Zemesgabala794/31483 domājamās daļas, proporcionāli iznomātajai Īpašuma platībai, kas atbilst 31,98 m2
Izsoles sākumcena: EUR 806,00 (bez PVN) mēmesī. Izsoles solis: EUR 81,00
Pieteikšanās termiņš: No 09.03.2023. līdz 13.04.2023. darba dienās no plkst.900 līdz plkst.1200
Izsoles datums: Mutiska izsole notiek 2023.gada 20.aprīlī plkst.1330 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.
Iznomāšanas termiņš: Nekustamā īpašuma nomas līgums (Līgums) ir spēkā 6 (sešus) gadus Līguma spēkā stāšanās dienas.
Izmantošanas veids: Īpašums tiek iznomāts komercdarbībai, bet Zemesgabals – Īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai bez jaunas apbūves tiesībām.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67012608; 67012611

Nomas objekta apraksts:
Nekustamais īpašums Riharda Vāgnera ielā 5, kadastra Nr.0100 002 0068, daļas, kas sastāv no 1.stāva telpām Nr.1-5 (telpu grupa Nr.001) administratīvajā ēkā, kadastra apzīmējums 0100 002 0068 001, ar kopējo platību 79,40 m2 (turpmāk – Īpašums) un Īpašumam piesaistītā zemesgabala, kadastra apzīmējums 0100 002 0068, 794/31483 domājamās daļas, proporcionāli iznomātajai Īpašuma platībai, kas atbilst 31,98 m2 (turpmāk– Zemesgabals), turpmāk Īpašums un Zemesgabals kopā – Nekustamais īpašums. Īpašums tiek iznomāts komercdarbībai, bet Zemesgabals – Īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai bez jaunas apbūves tiesībām. Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem Īpašuma lietošanas veids ir “Biroja telpu grupa”.

Apakšnomas iespējas: Nekustamo īpašumu nevar nodot apakšnomā vai citādā lietošanā trešajai personai bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

Drošības nauda: EUR 1612,00 (bez PVN)

Izsoles veids, datums, laiks un vieta: Mutiska izsole notiek 2023.gada 20.aprīlī plkst.1330 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā. Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš:
No 09.03.2023. līdz 13.04.2023. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu: - ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv; - klātienē (izņemot pirmdienās) pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.67012662 vai 67026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. 67012662).

Objekta apskate: Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar D. Fridrihsbergu, tālr.67012611, I. Ščekinu, tālr.67012608, vai e-pastu: dace.fridrihsberga@riga.lv; irena.scekina@riga.lv, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Papildus informācija (citi iznomāšanas nosacījumi):
Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu (turpmāk – Nomnieks), 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 217,80 (divi simti septiņpadsmit euro, 80 centi) (t.sk. PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Nekustamā īpašuma tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Līguma nodrošinājuma depozīts:
Nodrošinājuma depozīts ir 2 (divu) mēnešu nosolītā Nekustamā īpašuma nomas maksa (bez PVN), kas Nomniekam ir jāsamaksā 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas.
Drošības nauda pēc Līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.
Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Nomas objekta raksturojums:
Īpašumā ir elektroapgāde, ūdensapgāde, centrālā apkure un kanalizācija.
Nomnieks ņem vērā, ka, pamatojoties uz Rīgas domes priekšsēdētāja 02.08.2022. rīkojumu Nr.RD-22-123-r “Par energoresursu taupības pasākumiem” un Rīgas domes priekšsēdētāja 16.09.2022. rīkojumu Nr.RD-22-150-r “Par rīcību apstiprināšanu energotaupības mērķu sasniegšanai”, uzsākot 2022./2023.gada apkures sezonu Īpašuma iekštelpu temperatūra nepārsniegs 20,5 oC, kā arī iekštelpu temperatūra naktīs, brīvdienās un pirmdienās būs par 4 oC zemāka par darba laikā noteikto.
Nekustamais īpašums atrodas centru apbūves teritorijā.
Nomnieks ir atbildīgs par Nekustamā īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Nekustamo īpašumu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Ar izsoles nolikumu un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.
Kontaktpersonas:
D. Fridrihsberga, tālr. 67012608,
e-pasts: dace.fridrihsberga@riga.lv;
I. Ščekina, tālr. 67012611,
e-pasts: irena.scekina@riga.lv.