• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Neapbūvēta zemesgabala Strengu ielā 3, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 125 0293, ATKĀRTOTA nomas tiesību izsole

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Neapbūvēta zemesgabala Strengu ielā 3, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 125 0293, ATKĀRTOTA nomas tiesību izsole
Adrese: Strengu iela, Rīga, kad.apz. 0100 125 0293
Platība: Iznomājamā platība: 3601 m2
Izsoles sākumcena: EUR 5156,00 gadā (bez PVN). Izsoles solis: EUR 516,00
Pieteikšanās termiņš: No 14.11.2023. līdz 07.12.2023. darba dienās (izņemot pirmdienās) no plkst.9.00 līdz plkst.12.00
Izsoles datums: Mutiska izsole notiek 2023.gada 14.decembrī plkst.13.30. Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.
Iznomāšanas termiņš: Līdz Zemesgabala atsavināšanai, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) spēkā stāšanās dienas.
Izmantošanas veids: Īslaicīgas lietošanas būves, tostarp auto stāvlaukuma (turpmāk – Būve), būvniecība, uzturēšana un apsaimniekošana.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67012662; 67037552

Nomas objekta apraksts:

Neapbūvēts zemesgabals Strengu ielā 3, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 125 0293, 3601 m² platībā (turpmāk – Zemesgabals).

Drošības nauda: EUR 2578,00 (bez PVN)

Apakšnomas iespējas: Zemesgabalu nevar nodot apakšnomā vai citādā lietošanā trešajai personai bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš:

No 14.11.2023. līdz 07.12.2023. darba dienās (izņemot pirmdienās) no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:

- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv; dokumentus, kas iesniegti ārpus norādītā pieteikumu iesniegšanas laikā reģistrē nākamajā tuvākajā pieteikumu iesniegšanas laikā;

- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.67012662 vai 67026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. 67012662).

Iznomātājs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Objekta apskate: Zemesgabalu var apskatīt dabā jebkurā laikā bez Iznomātāja piedalīšanās.

Papildus informācija (citi iznomāšanas nosacījumi):

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt zemes nomas līgumu (turpmāk – Līgums), 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 338,80 (trīs simti trīsdesmit astoņi euro, 80 centi) (t.sk. PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Drošības nauda pēc Līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Nomas objekta raksturojums:

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma (apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2021.saistošajiem noteikumiem Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”, īstenojams no 16.02.2023.), turpmāk – RTP, Funkcionālā zonējuma kartei, Zemesgabals visā platībā atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC2), kur atļautā izmantošana noteikta atbilstoši RTP teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, turpmāk – TIAN, 2.1. un 4.5.2. apakšnodaļas prasībām.

Zemesgabala tuvumā aug saglabājami koki. Saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr. 204 “Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 2. punktu, visi apstādījumi Rīgas pilsētas teritorijā uz valsts, pašvaldības un privātīpašumā esošās zemes ir aizsargājami pilsētas apstādījumi. Visiem kokiem pilsētā ir sabiedriska vērtība. TIAN 2.9. nodaļā “Apstādījumi un aizsargājamie biotopi” norādīti nosacījumi, kas jāievēro koku aizsardzībai un saglabāšanai.

Būves izbūvē jāievēro TIAN 3.1.1. apakšnodaļā “Prasības transportlīdzekļu novietņu skaitam un izvietojumam” un 3.1.2. apakšnodaļā “Prasības transportlīdzekļu novietnēm” noteiktais, tajā skaitā 2.9. nodaļā “Apstādījumi un aizsargājamie biotopi” ietvertos nosacījumus apstādījumu ierīkošanai atklātā virszemes transportlīdzekļu novietnē.

Zemesgabala izmantošanā ievēro visu veidu aizsargjoslas un citus Zemesgabala izmantošanas aprobežojumus atbilstoši RTP grafiskās daļas kartei “Galvenās aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi” un TIAN 2.15. apakšnodaļas prasībām.

Nomnieks ņem vērā, ka:

- Būves būvniecības iecere jāsaskaņo ar trešajām personām, kuru intereses tiek skartas, inženierkomunikāciju turētājiem;

-  piekļuve pie Zemesgabala ir no Strengu ielas puses.

Nomnieks nedrīkst atsavināt vai dāvināt Būvi pirms tās atdalīšanas no Zemesgabala un Zemesgabala atbrīvošanas. Būves ieguvējs neiegūst no Līguma izrietošās Nomnieka tiesības un pienākumus.

Nomnieks, beidzoties Līgumam, tostarp jebkurā no Līgumā paredzētās vienpusējās atkāpšanās gadījumiem, atbrīvo par saviem līdzekļiem Zemesgabalu no Būves, no Nomniekam un trešajām personām piederošām kustamām lietām un sakopj Zemesgabalu atbilstoši sakārtotas vides prasībām, un nepieciešamības gadījumā pieprasa izziņu par būvju neesamību Zemesgabalā Rīgas domes kompetentajai institūcijai, un dzēš Būvi no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, izņemot gadījumā, ja Zemesgabals tiek atsavināts un Nomnieks vienojas ar Zemesgabala ieguvēju, saņem tā rakstveida piekrišanu Būvi saglabāt (nenojaukt).

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.

Kontaktpersonas:

Inga Eglīte, tālr. 67012662, e‑pasts: inga.eglite@riga.lv;

Edīte Vanaga, tālr. 67037552, e‑pasts: edite.vanaga@riga.lv.