• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Neapbūvēta zemesgabala Nīcgales ielā 13A, Rīgā, 1/2 domājamā daļa (Purvciemā)

  1. Sākums
  2. »
  3. Plānotās izsoles
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Neapbūvēta zemesgabala Nīcgales ielā 13A, Rīgā, 1/2 domājamā daļa (Purvciemā)
Adrese: Nīcgales iela 13A, Rīga
Platība: kopējā platība – 897 m2
Izsole: piedāvājuma laiks: 2021. gada trešais ceturksnis
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

Zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 070 0181) atrodas Purvciemā, Vidzemes priekšpilsētā, kvartālā starp Nīcgales ielu, Dzelzavas ielu, Stirnu ielu un Purvciema ielu.

Piekļūšanai pie zemesgabala pa iekškvartāla piebraucamajiem ceļiem tiek izmantoti Rīgas pilsētas pašvaldības un privātpersonu kopīpašumā esoši zemesgabali – no Nīcgales ielas puses zemesgabali (kadastra apzīmējumi: 0100 070 2395; 0100 070 2394; 0100 070 0178; 0100 070 0180; 0100 070 0179), savukārt no Stirnu ielas puses zemesgabali (kadastra apzīmējumi: 0100 070 0238; 0100 070 0045; 0100 070 2358; 0100 070 0180; 0100 070 0179).

Zemesgabals nav iežogots, tajā aug koki. Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala 1/2 domājamā daļa nav iznomāta.

Zemesgabala izmantošana:

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas dzīvojamās apbūves teritorijā (DzD). Saskaņā ar jauno Rīgas teritorijas plānojumu paredzēts, ka zemesgabals atradīsies jauktas centra apbūves teritorijā (JC2).

Informācija par inženiertīkliem:

Ūdensvads (d300) izbūvēts piebraucamā ceļā pie daudzīvokļu ēkām Stirnu ielā 13B un Stirnu ielā 15A.

Zemesgabalā atrodas zema sprieguma un vidējā sprieguma elektrisko tīklu kabeļi.

Pašteces sadzīves kanalizācijas vads (d150) un lietus kanalizācijas vads (d200) izbūvēti piebraucamā ceļā pie daudzīvokļu ēkām Stirnu ielā 13B, Stirnu ielā 15A un Stirnu ielā 19A.

Blakus zemesgabalā (kadastra apzīmējums 0100 070 2480) atrodas SIA “Tet” elektronisko sakaru kabeļu kanalizācija.

Tuvākie siltumtīkli izbūvēti pie daudzīvokļu ēkām Nīcgales ielā 13 un Stirnu ielā 19A.

Tuvākais zema spiediena gāzes vads izbūvēts pie daudzīvokļu ēkas Nīcgales ielā 13.

Pirmpirkuma tiesības:

Nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kuru īpašuma tiesības ierakstītas zemesgrāmatā.

Ja noteiktajā termiņā minētās personas neizmantos savas pirmpirkuma tiesības, jebkura persona nekustamo īpašumu varēs iegādāties elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.