• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Valdeķu ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 079 9001 8004) pirmā nomas tiesību izsole

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. » Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Valdeķu ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 079 9001 8004) pirmā nomas tiesību izsole
  /   /
Adrese: Bez adreses, Valdeķu ielas rajonā, Rīga
Platība: 7 m²
Izsoles sākumcena: EUR 1769,00 gadā (bez PVN). Izsoles solis: EUR 177,00
Pieteikšanās termiņš: No 25.11.2022. līdz 09.12.2022. darba dienās no plkst.900 līdz plkst.1200
Izsoles datums: Mutiska izsole notiek 2022.gada 15.decembrī plkst.1330 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.
Iznomāšanas termiņš: Līdz Valdeķu ielas pārbūves vai inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no līguma spēkā stāšanās dienas.
Izmantošanas veids: Īslaicīgas lietošanas inženierbūves – informācijas objekta (turpmāk – Objekts) izvietošana, uzturēšana un apsaimniekošana
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026004, 67012662

Nomas objekta apraksts:

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Valdeķu ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 079 9001 8004) ar platību 7 m² (turpmāk – Zemesgabals).

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Apakšnomas iespējas: Zemesgabalu nevar nodot apakšnomā vai citādā lietošanā trešajai personai bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš:

No 25.11.2022. līdz 09.12.2022. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:

- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv;

- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.67012662 vai 67026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. 67012662).

Iznomātājs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050

Objekta apskate: Zemesgabalu var apskatīt dabā jebkurā laikā bez Iznomātāja piedalīšanās.

Papildus informācija (citi iznomāšanas nosacījumi):

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt zemes nomas līgumu (turpmāk – Līgums), 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 229,90 (divi simti divdesmit deviņi euro, 90 centi) (t.sk. PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Drošības nauda pēc Līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Nomas objekta raksturojums: Atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, turpmāk – RTIAN, 15. pielikumam “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, Zemesgabals visā platībā atrodas ielu teritorijā, starp ielu sarkano līniju robežām, daļā, kur nav izbūvēta iela, un atļautā izmantošana noteikta saskaņā ar RTIAN 2.1. un 6.8. apakšnodaļas prasībām.

Zemesgabals izmantojams likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā minētās autonomās funkcijas gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) izpildei.

Objektam jāatbilst Ministru kabineta 07.06.2005. noteikumu Nr.402 “Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”, turpmāk – Noteikumi Nr.402, un Rīgas domes 26.11.2013. saistošo noteikumu Nr.77 “Par reklāmu, izkārtņu

un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā” prasībām.

Nomnieks ir atbildīgs par Objekta ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu (tostarp Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 2.18.apakšpunkta un 10.punkta) prasībām, kā arī par Objekta demontāžu pēc tās ekspluatācijas termiņa beigām.

Nomnieks Objekta izvietošanu Zemesgabalā saskaņo VSIA ”Latvijas Valsts ceļi”.

Uz Zemesgabala atrodas reklāmas objekts (kas Noteikumu Nr.402 izpratnē uzskatāms par informācijas objektu), kura izbūvei nav izsniegta reklāmas izvietošanas atļauja; reklāmas objektu Nomnieks nojauc par saviem līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, nesaņemot atlīdzību no Iznomātāja.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.

Kontaktpersonas: Daiga Dārziņa, tālr.67026004, e‑pasts:daiga.darzina@riga.lv;

Inga Eglīte, tālr.67012662, e-pasts:inga.eglite@riga.lv.