• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Lēpju ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 103 0163, daļas “A” ATKĀRTOTA nomas tiesību izsole

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Lēpju ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 103 0163, daļas “A” ATKĀRTOTA nomas tiesību izsole
Adrese: Bez adreses, Lēpju iela, Rīga. Kad.apz.: 0100 103 0163 daļa “A”
Platība: Iznomājamā platība: 75 m2
Izsoles sākumcena: EUR 1268,00 gadā (bez PVN). Izsoles solis: EUR 127,00
Pieteikšanās termiņš: No 14.11.2023. līdz 07.12.2023. darba dienās (izņemot pirmdienās) no plkst.9.00 līdz plkst.12.00
Izsoles datums: Mutiska izsole notiek 2023.gada 14.decembrī plkst.1430. Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.
Iznomāšanas termiņš: Līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 103 0163 ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) spēkā stāšanās dienas.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67012662; 67037552

Nomas objekta apraksts: 

Neapbūvēts zemesgabals bez adreses, Lēpju ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 103 0163, daļa “A”, 75 m² platībā (turpmāk – Zemesgabals).

Izmantošanas veids: 
atbilstoši Rīgas domes 15.12.2021. saistošajos noteikumos Nr.103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” noteiktajai atļautajai izmantošanai, īslaicīgas lietošanas būves komercdarbības vajadzībām (turpmāk – Būve) būvniecība, uzturēšana un apsaimniekošana, kā arī teritorijas uzturēšana un apsaimniekošana.

Apakšnomas iespējas: Zemesgabalu nevar nodot apakšnomā vai citādā lietošanā trešajai personai bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr.IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš:

No 14.11.2023. līdz 07.12.2023. darba dienās (izņemot pirmdienās) no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:

- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv; dokumentus, kas iesniegti ārpus norādītā pieteikumu iesniegšanas laikā reģistrē nākamajā tuvākajā pieteikumu iesniegšanas laikā;

- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.67012662 vai 67026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. 67012662).

Iznomātājs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Objekta apskate: Zemesgabalu var apskatīt dabā jebkurā laikā bez Iznomātāja piedalīšanās.

Papildus informācija (citi iznomāšanas nosacījumi):

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt zemes nomas līgumu (turpmāk – Līgums), 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 302,50 (trīs simti divi euro, 50 centi) (t.sk. PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Drošības nauda pēc Līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Nomas objekta raksturojums:

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, turpmāk – NĪVKIS, datiem zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 0100 103 0163, turpmāk – zemesgabals, ar Valsts zemes dienesta 16.08.2012. aktu Nr.14-06/155793-2/44 ir ieskaitīts rezerves zemes fondā un saskaņā ar Zemes pārvaldības

likuma 17.panta pirmo daļu līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par zemesgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai zemesgabals tiek ierakstīts zemesgrāmatā uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības vārda, faktiskā valdījuma tiesību pār zemesgabalu īsteno Rīgas valstspilsētas pašvaldība.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma (apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”) Funkcionālā zonējuma kartei Zemesgabals visā platībā atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā (R), kur atļautā izmantošana noteikta atbilstoši RTP  teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.1. un 4.6.1. apakšnodaļas prasībām.

Zemesgabala konfigurācija var tikt precizēta, Iznomātājam un Nomniekam vienojoties, ja atklājas, ka Zemesgabalu nav iespējams izmantot Būves būvniecībai.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.

Kontaktpersonas:

Inga Eglīte, tālr.67012662, e‑pasts: inga.eglite@riga.lv;

Edīte Vanaga, tālr.67037552, e‑pasts: edite.vanaga@riga.lv.