• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Brīvības gatvē, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 091 9003 8001), ATKĀRTOTA nomas tiesību izsole

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. » Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Brīvības gatvē, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 091 9003 8001), ATKĀRTOTA nomas tiesību izsole
  /   /
Adrese: Bez adreses, Brīvības gatve, Rīga, kadastra apzīmējums 0100 091 9003 8001
Platība: 5 m2
Izsoles sākumcena: EUR 2040,00 gadā (bez PVN). Izsoles solis EUR 204,00
Pieteikšanās termiņš: No 24.01.2023. līdz 16.02.2023. darba dienās (izņemot pirmdienās) no plkst.9.00 līdz plkst.12.00
Izsoles datums: Mutiska izsole notiek 2023.gada 23.februārī plkst.14.00 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā
Iznomāšanas termiņš: Līdz Brīvības gatves pārbūves vai inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai, bet ne ilgāk kā uz 5 gadiem.
Izmantošanas veids: Īslaicīgas lietošanas inženierbūves – reklāmas objekta (turpmāk - Objekts) izvietošana, uzturēšana un apsaimniekošana.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026319; 67037577

Nomas objekta apraksts:

Neapbūvēts zemesgabals, bez adreses, Brīvības gatvē, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 091 9003 8001), 5 m² platībā (turpmāk – Zemesgabals).

Drošības nauda: EUR 1020,00 (bez PVN)

Apakšnomas iespējas: Zemesgabalu nevar nodot apakšnomā vai citādā lietošanā trešajai personai bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

Izsoles veids, datums, laiks un vieta:

Mutiska izsole notiek 2023.gada 23.februārī plkst.14.00 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš:

No 24.01.2023. līdz 16.02.2023. darba dienās (izņemot pirmdienās) no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:

- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv;

- klātienē (izņemot pirmdienas) pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.67012662 vai 67026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. 67012662).

Iznomātājs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050

Objekta apskate: Zemesgabalu var apskatīt dabā jebkurā laikā bez Iznomātāja piedalīšanās

Papildu informācija (citi iznomāšanas nosacījumi):

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Drošības nauda pēc Līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Nomas objekta raksturojums: Atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 15. pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, Zemesgabals atrodas ielu teritorijā, starp ielu sarkano līniju robežām, daļā, kur nav izbūvēta iela, kur atļautā izmantošana noteikta atbilstoši RTIAN 2.1. un 6.8. apakšnodaļas prasībām.

Zemesgabals izmantojams likuma “Par pašvaldībām” pašvaldības autonomās funkcijas gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) izpildei.

Objektam jāatbilst Ministru kabineta 07.06.2005. noteikumu Nr. 402 “Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana” un Rīgas domes 26.11.2013. saistošo noteikumu Nr. 77 “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā” prasībām.

Nomnieks ir atbildīgs par Objekta ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu (tostarp Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 2.18. apakšpunkta un 10. punkta) prasībām, kā arī par Objekta demontāžu pēc tās ekspluatācijas termiņa beigām.

Nomnieks Objekta izvietošanu Zemesgabalā saskaņo VSIA ”Latvijas Valsts ceļi”.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.

Kontaktpersonas: Diāna Dumbre, tālr.67026319, e‑pasts:diana.dumbre@riga.lv; Signe Noriete, tālr.67037577, e-pasts:signe.noriete@riga.lv.