• di@riga.lv
    / +371 67026138
2013.gada 18.jūnijā Nr.367 (prot. Nr.117, 39.§)

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta nolikums


Grozījumi ar:
RD 11.02.2014. nolikumu Nr.57;
RD 03.12.2014. nolikumu Nr.101;
RD 15.12.2015. nolikumu Nr.178;
RD 08.05.2020. nolikumu Nr.17;
RD 28.04.2021. nolikumu Nr.50;
RD 18.08.2021. nolikumu Nr.102;
RD 27.10.2021. nolikumu Nr.129;
RD 02.03.2022. nolikumu Nr.163;
RD 29.11.2023. nolikumu Nr. RD-23-374-no (stājas spēkā 01.12.2023.)

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu un Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 8. punktu
(RD 29.11.2023. nolikuma Nr. RD-23-374-no redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta (turpmāk – Īpašuma departaments) funkcijas, uzdevumus, struktūru un darba organizāciju.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 29.11.2023. nolikumu Nr. RD-23-374-no; stājas spēkā 01.12.2023.)

2. Īpašuma departaments ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) vadošā iestāde pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības un pilsētvidi degradējošu būvju pašvaldības teritorijā sakārtošanas nozarē (turpmāk kopā arī – nozare); nozarē neietilpst:
2.1. Rīgas brīvostas teritorijas pārvaldība;
2.2. pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldība;
2.3. Rīgas pilsētas zaļo teritoriju (meža zeme, dārzi, parki, skvēri, kapsētas, ūdens teritorijas u. tml.) pārvaldība;
2.4. Rīgas pilsētas satiksmes infrastruktūras (ielas, ceļi u. tml.) pārvaldība.
(RD 08.05.2020. nolikuma Nr. 17 redakcijā; ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 02.03.2022. nolikumu Nr. 163)

3. Īpašuma departaments atrodas Rīgas pilsētas izpilddirektora pakļautībā un Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka īpašumu pārvaldības un sadarbības jautājumos stratēģiskā uzraudzībā. Deputātu kontroli pār Īpašuma departamenta darbību realizē Rīgas domes Pilsētas īpašuma komiteja.
(RD 29.11.2023. nolikuma Nr. RD-23-374-no redakcijā; stājas spēkā 01.12.2023.)

4. Īpašuma departaments savu darbību veic saskaņā ar pašvaldības īpašuma pārvaldības stratēģiju.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 02.03.2022. nolikumu Nr. 163)

5. Īpašuma departamentu finansē no pašvaldības budžeta. Īpašuma departaments gūst budžeta ieņēmumus un saņem ziedojumus. Īpašuma departamentam ir norēķinu konti kredītiestādēs.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 29.11.2023. nolikumu Nr. RD-23-374-no; stājas spēkā 01.12.2023.)

6. Īpašuma departamenta veidlapās un zīmogos lieto Rīgas pilsētas ģerboni.

II. Īpašuma departamenta funkcijas, uzdevumi un kompetence

7. Īpašuma departamenta funkcijas:
7.1. strukturēti uzskaitīt pašvaldības īpašumu un ar to saistītās tiesības;
7.2. veidot nozares politiku;
7.3. nodrošināt plānveidīgu nozares rīcībpolitikas ieviešanu ar šādiem instrumentiem:
7.3.1. nekustamā īpašuma izmantošanas (tajā skaitā valsts pārvaldes funkciju veikšanai un komercdarbībai) izvērtēšana atbilstoši rīcības plānošanas dokumentiem;
7.3.2. pašvaldības nekustamā īpašuma faktiskā valdījuma (lietojuma) tiesību sadale pašvaldības īpašuma pārvaldības organizācijā un tās vienota funkcionāla pārraudzība pašvaldības īpašumu pārvaldības jautājumos;
7.3.3. pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšana (pašvaldības nekustamā īpašuma tiesiska sakārtošana, apsaimniekošana un būvniecība);
7.3.4. ārēja finansējuma un resursu piesaiste projektu realizācijai;
7.3.5. pašvaldības īpašuma nodošana citas personas īpašumā vai lietojumā, kā arī citas personas īpašuma iegūšana pašvaldības īpašumā vai lietojumā;
7.3.6. (svītrots ar RD 08.05.2020. nolikumu Nr. 17)
7.4. nodrošināt pilsētvides kvalitātes uzlabošanu:
7.4.1. motivējot īpašniekus iespējami ātrāk novērst ēku fasāžu un citu ārējo konstrukciju ārējā izskata trūkumus;
7.4.2. stimulējot īpašniekus, it īpaši Rīgas iedzīvotājus – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopīpašniekus un dzīvokļu īpašnieku kopības –, atjaunot ēkas, īstenot energoefektivitātes saglabāšanas pasākumus, kā arī saglabāt kultūrvēsturisko ēku oriģinālo substanci;
7.4.3. veicinot nepietiekami attīstīto Rīgas pilsētas apkaimju vai to daļu revitalizāciju;
7.4.4. atbalstot Rīgas pilsētas iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju, komersantu un pašvaldības iestāžu sadarbību un pieredzes apmaiņu nekustamo īpašumu kvalitātes atjaunošanai un attīstību kavējošu faktoru novēršanai;
7.5. piedalīties citu pašvaldības nozaru politikas ieviešanā, ja tas izriet no Īpašuma departamenta funkcijām (tajā skaitā izvērtēt zemesgabalu iegūšanu vai saglabāšanu privātpersonu īpašumā).
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 08.05.2020. nolikumu Nr. 17; RD 18.08.2021. nolikumu
Nr. 102; RD 29.11.2023. nolikumu Nr. RD-23-374-no; stājas spēkā 01.12.2023.)

8. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Īpašuma departamentam ir šādi uzdevumi:
8.1. pašvaldības īpašuma uzskaites jomā:
8.1.1. nodrošināt pašvaldības nekustamā īpašuma uzskaites kārtošanu un aktualizēšanu;
8.1.2. apzināt pašvaldības nekustamo īpašumu (tajā skaitā tā tehnisko stāvokli), kā arī veidot un uzturēt attiecīgu datubāzi;
8.1.3. apzināt ar pašvaldības nekustamo īpašumu saistītās tiesības;
8.1.4. veidot zemesgabalu apmaiņas fondu;
8.1.5. veidot līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondu;
8.1.6. (svītrots ar RD 08.05.2020. nolikumu Nr. 17)
8.2. nozares politikas veidošanas jomā:
8.2.1. analizēt pašvaldības īpašuma lietderību (tiesību, funkcionalitātes, izmantošanas u.tml.);
8.2.2. izvērtēt pašvaldības nekustamā īpašuma izmantošanas atbilstību attīstības plānošanas dokumentiem (tajā skaitā valsts pārvaldes funkciju veikšanai un komercdarbībai);
8.2.3. plānot attīstību un izstrādāt rīcībpolitiku;
8.3. pašvaldības nekustamā īpašuma faktiskā valdījuma (lietojuma) tiesību sadales jomā:
8.3.1. izvērtēt pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību pieprasījumu pēc piemērotām telpām to darbības nodrošināšanai;
8.3.2. nodrošināt pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību faktiskajā valdījumā tām noteikto funkciju veikšanai;
8.3.3. nodrošināt pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību faktiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma pārņemšanu un apzināt tā turpmākās izmantošanas iespējas;
8.4. vienotas funkcionālas pārraudzības jomā:
8.4.1. kontrolēt un uzraudzīt pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību faktiskajā valdījumā nodotā nekustamā īpašuma izmantošanu;
8.4.2. apkopot informāciju par pašvaldības īpašumu pārvaldības organizācijas iecerēm, plāniem un projektiem pašvaldības nekustamā īpašuma attīstības un apsaimniekošanas jautājumos un sniegt atzinumu par to atbilstību pašvaldības īpašumu pārvaldības nozares politikai;
8.4.3. sniegt pašvaldības īpašumu pārvaldības organizācijai priekšlikumus par pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības politikas ieviešanas pasākumiem;
8.4.4. izstrādāt pašvaldības īpašumu pārvaldības organizācijai pašvaldības nekustamā īpašuma lietojuma vadlīnijas, kā arī sniegt citu metodoloģisku palīdzību;
8.5. pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā:
8.5.1. organizēt un nodrošināt pašvaldības nekustamā īpašuma zemes robežu noteikšanu, tajā skaitā pieņemt lēmumus par pašvaldībai piederošo, piekrītošo un pašvaldības valdījumā uz likuma pamata esošo zemes vienību, arī kadastrāli neuzmērīto, robežu pārkārtošanu, sadalīšanu un apvienošanu, ja šīm darbībām nav piemērojams zemes ierīcības process, kā arī organizēt un nodrošināt zemes un būvju kadastrālo uzmērīšanu, kopīpašuma reālo sadali, lietošanas kārtības noteikšanu u. tml.;
8.5.2. nodrošināt pašvaldības nekustamā īpašuma kadastra objektu reģistrēšanu un dzēšanu, kā arī kadastra datu aktualizēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (tajā skaitā ēku statusa maiņu atbilstoši izmantošanas veidam);
8.5.3. nodrošināt ar pašvaldības nekustamo īpašumu saistīto tiesību nodibināšanu, nostiprināšanu, grozīšanu un dzēšanu zemesgrāmatā;
8.5.4. nodrošināt Īpašuma departamenta faktiskajā valdījumā esoša pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanu;
8.5.5. nodrošināt dzīvojamo māju nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotām personām;
8.5.6. ierosināt un organizēt pašvaldības nekustamā īpašuma zemes ierīcības projektu, detālplānojuma un lokālplānojuma izstrādi;
8.5.7. nodrošināt plānošanas nosacījumu, saskaņojumu un atzinumu sniegšanu par trešo personu ierosinātajiem teritorijas detālplānojumiem un lokālplānojumiem, ja tas skar pašvaldības nekustamo īpašumu;
8.5.8. plānot būvprojektēšanai un būvniecībai nepieciešamos resursus un sagatavot finansēšanas plānus būvniecības projektu realizācijai;
8.5.9. izstrādāt priekšlikumus un būvniecības ieceres par pašvaldības nekustamā īpašuma būvprojektēšanu un būvniecību (rekonstrukcija, renovācija, restaurācija, jauna būvniecība un būvprojektēšana);
8.5.10. sagatavot pašvaldības nekustamā īpašuma būvprojektēšanai un būvniecībai nepieciešamās tehniskās specifikācijas (darba uzdevumus), organizēt nepieciešamos publiskos iepirkumus;
8.5.11. organizēt un nodrošināt pašvaldības nekustamā īpašuma būvprojektēšanu un būvniecības projektu vadīšanu un būvuzraudzību;
8.5.12. organizēt un nodrošināt zemes īpašuma tiesību atjaunošanas (tajā skaitā līdzvērtīgas zemes piešķiršanas) procesu, tajā skaitā pieņemt lēmumus par zemes īpašuma tiesību atzīšanu un tiesībām saņemt īpašumā līdzvērtīgu zemi, tās uzmērīšanu dabā, kā arī lēmumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un līdzvērtīgas zemes piešķiršanu īpašumā;
8.6. ārējā finansējuma un resursu piesaistes jomā:
8.6.1. sagatavot ārējā finansējuma pieprasījumus (pašvaldībā noteiktā kārtībā sagatavot projektu pieteikumus, identificēt nepieciešamos pasākumus un tehnoloģiskos risinājumus, kā arī sagatavot darba apjoma un izmaksu aprēķinu);
8.6.2. iniciēt, sagatavot un pašvaldībā noteiktā kārtībā īstenot publiskās un privātās partnerības projektus (ar papildu finansējuma piesaisti pašvaldībai no ieinteresētām Latvijas un ārvalstu personām);
8.7. pašvaldības īpašuma nodošanas citas personas īpašumā jomā:
8.7.1. organizēt un nodrošināt pašvaldības īpašuma privatizācijas procesu;
8.7.2. organizēt un nodrošināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas procesu (publiskas personas mantas pārdošana, mainīšana, ieguldīšana kapitālsabiedrības pamatkapitālā un nodošana bez atlīdzības, kā rezultātā īpašuma tiesības no mantas atsavinātāja pāriet mantas ieguvējam);
8.7.3. izbeigt atsavināšanas un privatizācijas ierosinājuma izskatīšanu pašvaldībā (ja pastāv tiesiski šķēršļi nodošanas vai atteikuma lēmuma pieņemšanai Rīgas domē);
8.8. pašvaldības īpašuma nodošanas citas personas lietojumā jomā:
8.8.1. organizēt un nodrošināt pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas procesu;
8.8.2. nodrošināt pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanas bezatlīdzības lietošanā procesu;
8.9. citas personas īpašuma iegūšanas pašvaldības īpašumā jomā:
8.9.1. nodrošināt pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas procesu;
8.9.2. nodrošināt pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamā īpašuma iegūšanas pašvaldības īpašumā procesu (pirkšana, maiņa un pieņemšana dāvinājumā);
8.10. citas personas īpašuma iegūšanas pašvaldības lietojumā jomā:
8.10.1. nodrošināt citas personas zemes iegūšanu pašvaldības lietojumā (nomā);
8.10.2. nodrošināt citas personas ēku un būvju iegūšanu pašvaldības lietojumā (nomā);
8.11. (svītrots ar RD 08.05.2020. nolikumu Nr. 17)
8.12. pilsētvides kvalitātes uzlabošanas jomā:
8.12.1. aicināt īpašniekus labprātīgi novērst ēku fasāžu un citu ārējo konstrukciju ārējā izskata trūkumus;
8.12.2. nodrošināt ēku fasāžu un citu ārējo konstrukciju ārējā izskata trūkumu apzināšanu, apsekošanu un uzskaiti;
8.12.3. organizēt pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta lēmumu par ēku sakārtošanu vai nojaukšanu, ja ēka ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi un nonākusi tādā tehniskā stāvoklī, ka ir bīstama, piespiedu izpildi ar aizvietotājizpildes palīdzību:
8.12.3.1. nodrošinot ēkas nepieejamību, neveicot apsardzi;
8.12.3.2. nojaucot ēku;
8.12.3.3. demontējot ēkas bīstamās ārējās būvkonstrukcijas;
8.12.4. tehniski un organizatoriski nodrošināt Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas darbu;
8.12.5. administrēt un izmaksāt naudas līdzekļus par Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas līdzfinansējuma un finansējuma programmu ietvaros apstiprinātiem projektiem;
8.12.6. organizēt un vadīt ekspertu konsultāciju, esošo un potenciālo klientu atbalsta, izglītošanas un informēšanas centru:
8.12.6.1. dzīvojamo māju, jo īpaši koka apbūves, atjaunošanas veicināšanai, labas prakses un metožu popularizēšanai, tostarp organizējot un veicinot pētniecības darbu minētajā jomā;
8.12.6.2. šī nolikuma 8.12.5. apakšpunktā minēto pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī pilsētvides attīstību kavējošu faktoru novēršanai, sadarbojoties ar valsts un pašvaldību iestādēm un kapitālsabiedrībām;
8.13. informēt sabiedrību saistībā ar Īpašuma departamenta funkcijām un uzdevumiem, izņemot ārējo komunikāciju (tajā skaitā sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem,
komunikāciju sociālajos tīklos, kā arī stratēģisko komunikāciju), kas pašvaldībā tiek veikta centralizēti atbilstoši pašvaldībā noteiktajai kārtībai.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 18.08.2021. nolikumu Nr. 102; RD 27.10.2021. nolikumu
Nr. 129; RD 02.03.2022. nolikumu Nr. 163; RD 29.11.2023. nolikumu Nr. RD-23-374-no; stājas spēkā 01.12.2023.)

9. Īpašuma departamenta kompetencē ir:
9.1. veidot nozares politiku;
9.2. sadarboties ar citām pašvaldības iestādēm un institūcijām, pārstāvēt pašvaldību attiecībās ar valsts pārvaldes iestādēm, citām pašvaldībām, kapitālsabiedrībām, ārvalstu un starptautisku organizāciju pārstāvjiem un privātpersonām;
9.3. izdot administratīvos aktus;
9.4. funkcionāli pārraudzīt pašvaldības īpašuma pārvaldības organizāciju pašvaldības īpašumu pārvaldības jautājumos;
9.5. organizēt un veikt pārbaudes pašvaldības nekustamajā īpašumā;
9.6. izveidot darba grupas un komisijas;
9.7. pārstāvēt pašvaldību tiesā;
9.8. slēgt privāttiesiskus darījumus;
9.9. rosināt izmaiņas ārējā un pašvaldības iekšējā normatīvajā regulējumā;
9.10. sniegt atzinumus par citu pašvaldības iestāžu sagatavotiem dokumentu projektiem, vadoties no pašvaldības nekustamā īpašuma sastāva un piederības viedokļa;
9.11. dot piekrišanu un saskaņot būvniecības ieceres, būvprojektus un reklāmu izvietošanu pašvaldības nekustamajā īpašumā;
9.12. saskaņot dokumentu projektus, kas paredz pašvaldības nekustamā īpašuma liettiesisku apgrūtinājumu;
9.13. nodrošināt dokumentu pārvaldību un grāmatvedību atbilstoši Rīgas domes lēmumiem par pašvaldības administrācijas grāmatvedības uzskaites funkcijas īstenošanas centralizāciju;
9.14. nodrošināt personāla un statistikas uzskaiti.

10. Īpašuma departamenta tiesības:
10.1. pieprasīt un saņemt no valsts pārvaldes iestādēm, fiziskajām un privāto tiesību juridiskajām personām Īpašuma departamenta funkciju izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;
10.2. iesaistīt nozares politikas jautājumu risināšanā pašvaldības iestāžu, valsts pārvaldes iestāžu, citu pašvaldību un institūciju pārstāvjus;
10.3. piedalīties ārvalstu un starptautisku organizāciju rīkotajos pasākumos, slēgt starptautiskās sadarbības līgumus un koordinēt starptautisko sadarbību nozares politikas jautājumos.

III. Īpašuma departamenta struktūra un darba organizācija

11. Īpašuma departamenta darbu vada direktors. Direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Rīgas dome.

12. Īpašuma departamenta direktors:
12.1. ir atbildīgs par Īpašuma departamenta darbību un funkciju izpildi;
12.2. organizē nozares politikas un stratēģijas izstrādi un nozares politikas īstenošanu;
12.3. vada Īpašuma departamenta administratīvo darbu;
12.4. nodrošina Rīgas domes, Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas, Rīgas pilsētas izpilddirektora un Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka īpašumu pārvaldības un sadarbības jautājumos lēmumu izpildi;
12.5. veido racionālu Īpašuma departamenta struktūru, komisijas un projektu vadības grupas Īpašuma departamenta funkciju izpildei;
12.6. apstiprina Īpašuma departamenta struktūrvienību reglamentus, nosaka struktūrvienību darbības mērķus un uzdevumus, kontrolē to izpildi;
12.7. apstiprina amata aprakstus, pieņem darbā un atlaiž no tā Īpašuma departamenta darbiniekus, veicina kvalifikācijas un profesionālā līmeņa paaugstināšanu, nosaka darbinieku atalgojumu atbilstoši apstiprinātajam budžetam;
12.8. pieņem pārvaldes lēmumus un izdod Īpašuma departamenta iekšējos normatīvos aktus;
12.9. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Īpašuma departamentu;
12.10. slēdz privāttiesiskus līgumus;
12.11. izdod pilnvaras;
12.12. dod tiešus rīkojumus un uzdevumus Īpašuma departamenta darbiniekiem;
12.13. rīkojas ar Īpašuma departamenta mantu un finanšu līdzekļiem, nodrošina Īpašuma departamenta materiālo vērtību saglabāšanu;
12.14. atver un slēdz norēķinu un speciālos kontus kredītiestādēs pašvaldības iekšējo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā;
12.15. nodrošina ugunsdrošības un darba aizsardzības prasību ievērošanu;
12.16. veic citus pienākumus atbilstoši Īpašuma departamenta kompetencei un normatīvo aktu prasībām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 29.11.2023. nolikumu Nr. RD-23-374-no; stājas spēkā 01.12.2023.)

13. Īpašuma departamenta direktoram ir vietnieki. Direktora vietnieku skaitu un kompetenci nosaka direktors.

14. Īpašuma departamenta struktūra ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā.

15. Īpašuma departamenta struktūru veido pārvaldes vai citas struktūrvienības, kurās var būt nodaļas un sektori.


IV. Īpašuma departamenta darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un darbības pārskats

16. Īpašuma departamenta darbības tiesiskumu nodrošina direktors. Direktoram ir tiesības atcelt Īpašuma departamenta darbinieku lēmumus.


17. Īpašuma departamenta direktora izdotu sākotnējo administratīvo aktu un faktisko rīcību var apstrīdēt pie Rīgas pilsētas izpilddirektora. Īpašuma departamenta darbinieka izdotu sākotnējo administratīvo aktu un faktisko rīcību var apstrīdēt pie departamenta direktora.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 29.11.2023. nolikumu Nr. RD-23-374-no; stājas spēkā 01.12.2023.)

18. Īpašuma departaments reizi gadā sniedz Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejai pārskatu par funkciju pildīšanu. Īpašuma departamenta gada pārskats par līdzekļu izmantošanu ir pašvaldības konsolidētā gada pārskata sastāvdaļa.


V. Noslēguma jautājums

19. Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas domes 2005.gada 20.decembra nolikumu Nr.32 „Rīgas domes Īpašuma departamenta nolikums” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 2008.gada 22.janvāra nolikumu Nr.96, Rīgas domes 2009.gada 12.maija nolikumu Nr.152, Rīgas domes 2009.gada 17.decembra nolikumu Nr.38, Rīgas domes 2012.gada 3.jūnija nolikumu Nr.249).

Domes priekšsēdētājs N.Ušakovs


Lejupielādēt Nolikuma tekstu Word formātā var šeit.