• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas domes Īpašuma departaments izsludina konkursu uz amata vietu:

ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANAS PĀRVALDES Iegādes tiesiskā nodrošinājuma nodaļas Projektu vadītājs – jurists

Amata mērķis: nodrošināt iestādes darbības tiesiskumu tās funkciju un uzdevumu izpildes gaitā, galvenokārt sagatavot juridiska satura dokumentu (tostarp iekšējo normatīvo aktu) projektus sabiedrības vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu iegādes jomā un saistībā ar nekustamo īpašumu nodošanu un pārņemšanu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā Uzticēsim Tev: • juridisku dokumentu (lēmumu, līgumu, pilnvaru, nostiprinājuma lūgumu un […]

DIREKTORA BIROJA Tiesiskā atbalsta un projektu vadības nodaļas Projektu vadītājs – jurists (uz noteiktu laiku)

Amata mērķis: plānot, organizēt, koordinēt un uzraudzīt iestādes un tās vadības mērķu sasniegšanas un uzdevumu izpildes progresu atbilstoši noteiktajiem rezultātiem un termiņiem, kā arī sniegt juridisko atbalstu iestādes Direktora biroja funkciju izpildē Uzticēsim Tev: • plānot, organizēt, koordinēt un uzraudzīt iestādes un tās vadības mērķu sasniegšanas un uzdevumu izpildes progresu atbilstoši noteiktajiem rezultātiem un termiņiem; […]

FINANŠU PLĀNOŠANAS PĀRVALDES Būvniecības izmaksu plānošanas un kontroles nodaļas Eksperts finanšu plānošanas jautājumos

Amata mērķis: nodrošināt sistemātisku Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma analītisko uzskaiti un kontroli Uzticēsim Tev: • piedalīties iestādes budžeta projekta sagatavošanā • veikt iestādes budžetā un investīciju projektos piešķirto līdzekļu izlietojuma kontroli un analītisko uzskaiti • veikt Eiropas Savienības fondu projektu izmaksu uzskaiti, budžeta izpildes kontroli un finanšu atskaišu sagatavošanu • apkopot […]

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDES Īpašuma reģistrācijas nodaļas Zemes ierīkotājs – eksperts (vakance uz noteiktu laiku)

Amata mērķis: Rīgas valstspilsētas pašvaldības vārdā organizēt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu pasūtīšanu, veikt apgrūtinājumu saskaņošanu un kadastrālās uzmērīšanas darbu pieņemšanu un nodošanu Uzticēsim Tev: •  organizēt pasūtījumus zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai un sagatavot tam nepieciešamos dokumentus • piedalīties iestādes organizētajās Publiskā iepirkuma komisijās un darba grupās, tai skaitā specifikāciju izstrādē, kadastrālās mērniecības darbu vai […]