• di@riga.lv
    / +371 67026138

Trauksmes celšana

Lai veicinātu, ka sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, un nodrošinātu trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību, 11.10.2018. tika pieņemts un 01.05.2019. stājās spēkā Trauksmes celšanas likums.
REDZI. DZIRDI.RUNĀ. trauksmescelejs.lv
Kas ir trauksmes celšana?
Trauksmes celšana ir fiziskās personas ziņošana par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja tā šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.
Kas nav trauksmes celšana?
Trauksmes celšana nav:
+ apzināti nepatiesu ziņu sniegšana;
+ valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana;
+ ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu;
+ tādas informācijas sniegšana, kas nav gūta veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu;
+ juridiskās personas sniegta informācija;
+ anonīmi sniegta informācija.
Par ko var celt trauksmi?
Trauksmi var celt par iespējamu  pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm.

Trauksmes celšanas likuma izpratnē pārkāpums ir noziedzīgs nodarījums, administratīvs pārkāpums vai cits tiesību normu pārkāpums vai saistošu ētikas vai profesionālo normu pārkāpums. Līdz ar to tas var būt gan tiesību normu vai ētikas vai profesionālo normu pārkāpumus, gan iekšēju tiesību normu pārkāpums vai neētiska rīcība, kā arī profesijā, jomā vai nozarē apstiprinātu standartu pārkāpums, likumu, Ministru kabineta izdotu tiesību aktu, pašvaldību saistošo noteikumu, Eiropas Savienības regulu vai direktīvu, Latvijai saistošu starptautisku dokumentu vai citu saistošu priekšrakstu pārkāpums.

Vienlaikus Trauksmes celšanas likums nosaka 15 īpaši svarīgās jomas, kurās pārkāpumi apdraud sabiedrības intereses.
Kā noformēt un kas ir jānorāda trauksmes cēlēja ziņojumā?
Trauksmes cēlēja ziņojumu (iesniegumu) noformē, ievērojot Iesniegumu likuma 3.pantā noteikto un norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, vai izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu.

Trauksmes cēlēja ziņojumā (iesniegumā) norāda trauksmes cēlēja rīcībā esošo informāciju saistībā ar pārkāpumu, tostarp:
+ pārkāpuma aprakstu, minot konkrētus faktus;
+ informāciju par fiziskajām vai juridiskajām personām, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tās iesaistītas šā pārkāpuma izdarīšanā;
+ vai informācija par pārkāpumu gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu;
+ vai par šo pārkāpumu jau ir ziņots iepriekš, pievienojot atbildi, ja tāda ir saņemta.
Kā var celt trauksmi?
Trauksmi par iespējamu pārkāpumu var celt, izmantojot vienu no šādiem trauksmes celšanas mehānismiem:
+ Iekšējo - informējot par pārkāpumu savā darba vietā, ja tajā ir vairāk nekā 50 darbinieku;
+ Ārējo - informējot par pārkāpumu kompetento institūciju;
+ Ziņošanu trauksmes cēlēju kontaktpunktā Valsts kancelejā, kura, izvērtējot ziņojuma saturu, to nodos kompetentajai institūcijai;
+ Sniedzot informāciju publiski, ja objektīvu iemeslu dēļ nav izdevies izmantot trauksmes celšanas mehānismus vai trauksmes cēlēja ziņojumā norādītais pārkāpums ilgstoši bez objektīva iemesla netiek novērsts.
Kādas ir aizsardzības garantijas un to saņemšanas nosacījumi?
Ar brīdi, kad trauksmes cēlējs ir cēlis trauksmi Trauksmes celšanas likuma 4.pantā noteiktajā kārtībā, viņam un viņa radiniekiem Trauksmes celšanas likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā ir tiesības uz:
+ identitātes aizsardzību;
+ aizsardzību pret trauksmes celšanas dēļ radītām nelabvēlīgām sekām;
+ valsts nodrošinātu juridisko palīdzību;
+ atbrīvošanu no tiesāšanās izdevumu samaksas civilprocesā un valsts nodevas samaksas administratīvajā procesā tiesā;
+ pagaidu aizsardzību civilprocesā un administratīvajā procesā tiesā;
+ atbrīvošanu no juridiskās atbildības;
+ atbilstīgu atlīdzinājumu par zaudējumiem vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu;
+ konsultācijām par savu tiesību aizsardzību.
Ja, izskatot personas iesniegumu, netiek konstatēta tā atbilstība trauksmes celšanas pazīmēm, personai zūd augstāk minētās tiesības.
Vairāk informācijas par trauksmes celšanu skatīt trauksmes celšanas mājas lapā: trauksmescelejs.lv
Par ko, kam un kā var celt trauksmi Rīgas valstspilsētas pašvaldībā?
Ar Rīgas domes priekšsēdētāja 01.07.2021. iekšējiem noteikumiem Nr.RD-21-11-ntd “Trauksmes celšanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā” Rīgas valstspilsētas pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) ir izveidota vienota un centralizēta trauksmes celšanas sistēma. Trauksmes celšanas centrs Pašvaldībā ir Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļa, kurā tiek iesniegti visi Pašvaldībai adresētie trauksmes cēlēju ziņojumi. Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļas darbinieki ir kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos Pašvaldībā. Pārējās Pašvaldības institūcijās vairs nav savu atsevišķu trauksmes celšanas sistēmu (vienīgi Pašvaldības kapitālsabiedrībās saglabātas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas).

Jaunā kārtība nodrošina gan Pašvaldības darbiniekiem iespēju ziņot iekšēji, lai pārkāpumus laicīgi novērstu, gan ikvienai personai iespēju ziņot Pašvaldībai kā kompetentajai institūcijai par pārkāpumiem, kurus tā novērojusi, veicot darba pienākumus, ja pārkāpums skar sabiedrības intereses.
Trauksmes cēlēja ziņojumu (iesniegumu) Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļai var iesniegt:
elektroniskā veidā nosūtot to uz speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotu e - pasta adresi: trauksme@riga.lv
rakstveidā:
+ nosūtot pa pastu (Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļai Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1050), uz aploksnes norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums”
ievietojot to Rīgas domes administratīvās ēkas Rātslaukumā 1, Rīgā, vestibilā speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izvietotā pastkastē
mutvārdos ziņojot mutvārdos kontaktpersonai* (ziņotāja klātbūtnē ziņojums tiek noformēts rakstveidā)
* Kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos Pašvaldībā ir Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļas vecākie eksperti Guna Vendiņa (tālr. 67012032), Aigars Evardsons (tālr. 67026859), Sergejs Indriķis (tālr. 67012770) un Olga Kipmane (tālr. 67105627).

Vairāk informācijas par trauksmes celšanu Pašvaldībā skatīt Pašvaldības mājas lapā: https://www.riga.lv/lv/trauksmes-celsana.