• di@riga.lv
    / +371 67026138
2013.gada 18.jūnijā Nr.367 (prot. Nr.117, 39.§)

Rīgas domes Īpašuma departamenta nolikums


Grozījumi ar:
RD 11.02.2014. nolikumu Nr.57;
RD 03.12.2014. nolikumu Nr.101;
RD 15.12.2015. nolikumu Nr.178;
RD 08.05.2020. nolikumu Nr.17

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka Rīgas domes Īpašuma departamenta (turpmāk – Īpašuma departaments) funkcijas, uzdevumus, struktūru un darba organizāciju.

2. Īpašuma departaments ir Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) vadošā iestāde pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības un pilsētvidi degradējošu būvju pašvaldības teritorijā sakārtošanas nozarē (turpmāk kopā arī – nozare); nozarē neietilpst:
(RD 08.05.2020. nolikuma Nr. 17 redakcijā)
2.1. Rīgas brīvostas teritorijas pārvaldība;
(RD 08.05.2020. nolikuma Nr. 17 redakcijā)
2.2. pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldība;
(RD 08.05.2020. nolikuma Nr. 17 redakcijā)
2.3. Rīgas pilsētas zaļo teritoriju (meža zeme, dārzi, parki, skvēri, kapsētas, ūdens teritorijas u. tml.) pārvaldība;
(RD 08.05.2020. nolikuma Nr. 17 redakcijā)
2.4. Rīgas pilsētas satiksmes infrastruktūras (ielas, ceļi u. tml.) pārvaldība.
(RD 08.05.2020. nolikuma Nr. 17 redakcijā)

3. Īpašuma departaments ir tieši pakļauts Rīgas domes priekšsēdētājam un saskaņā ar funkciju sadalījumu Rīgas domes priekšsēdētāja vietniekam. Deputātu kontroli pār Īpašuma departamenta darbību realizē Rīgas domes Pilsētas īpašuma komiteja.

4. Īpašuma departaments savu darbību veic saskaņā ar pašvaldības īpašuma pārvaldības stratēģiju, nodrošinot sabiedrības informēšanu par pašvaldības īpašumu.

5. Īpašuma departamentu finansē no Rīgas pilsētas pamatbudžeta un Rīgas pilsētas speciālā budžeta līdzekļiem. Īpašuma departaments gūst budžeta ieņēmumus un saņem ziedojumus. Īpašuma departamentam ir norēķinu konti kredītiestādēs.

6. Īpašuma departamenta veidlapās un zīmogos lieto Rīgas pilsētas ģerboni.

II. Īpašuma departamenta funkcijas, uzdevumi un kompetence

7. Īpašuma departamenta funkcijas:
7.1. strukturēti uzskaitīt pašvaldības īpašumu un ar to saistītās tiesības;
7.2. veidot nozares politiku;
7.3. nodrošināt plānveidīgu nozares rīcībpolitikas ieviešanu ar šādiem instrumentiem:
7.3.1. nekustamā īpašuma izmantošanas (tajā skaitā valsts pārvaldes funkciju veikšanai un komercdarbībai) izvērtēšana atbilstoši rīcības plānošanas dokumentiem;
7.3.2. pašvaldības nekustamā īpašuma faktiskā valdījuma (lietojuma) tiesību sadale pašvaldības īpašuma pārvaldības organizācijā un tās vienota funkcionāla pārraudzība pašvaldības īpašumu pārvaldības jautājumos;
7.3.3. pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšana (pašvaldības nekustamā īpašuma tiesiska sakārtošana, apsaimniekošana un būvniecība);
7.3.4. ārēja finansējuma un resursu piesaiste projektu realizācijai;
7.3.5. pašvaldības īpašuma nodošana citas personas īpašumā vai lietojumā, kā arī citas personas īpašuma iegūšana pašvaldības īpašumā vai lietojumā;
7.3.6. (Svītrots ar RD 08.05.2020. nolikumu Nr. 17)
7.4. nodrošināt pilsētvidi degradējošu būvju pašvaldības administratīvajā teritorijā sakārtošanu;
7.5. piedalīties citu pašvaldības nozaru politikas ieviešanā, ja tas izriet no Īpašuma departamenta funkcijām (tajā skaitā izvērtēt zemesgabalu iegūšanu vai saglabāšanu privātpersonu īpašumā).
(RD 08.05.2020. nolikuma Nr. 17 redakcijā)

8. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Īpašuma departamentam ir šādi uzdevumi:
8.1. pašvaldības īpašuma uzskaites jomā:
8.1.1. nodrošināt pašvaldības nekustamā īpašuma uzskaites kārtošanu un aktualizēšanu;
8.1.2. apzināt pašvaldības nekustamo īpašumu (tajā skaitā tā tehnisko stāvokli), kā arī veidot un uzturēt attiecīgu datubāzi;
8.1.3. apzināt ar pašvaldības nekustamo īpašumu saistītās tiesības;
8.1.4. veidot zemesgabalu apmaiņas fondu;
8.1.5. veidot līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondu;
8.1.6. (Svītrots ar RD 08.05.2020. nolikumu Nr. 17)
8.2. nozares politikas veidošanas jomā:
8.2.1. analizēt pašvaldības īpašuma lietderību (tiesību, funkcionalitātes, izmantošanas u.tml.);
8.2.2. izvērtēt pašvaldības nekustamā īpašuma izmantošanas atbilstību attīstības plānošanas dokumentiem (tajā skaitā valsts pārvaldes funkciju veikšanai un komercdarbībai);
8.2.3. plānot attīstību un izstrādāt rīcībpolitiku;
8.3. pašvaldības nekustamā īpašuma faktiskā valdījuma (lietojuma) tiesību sadales jomā:
8.3.1. izvērtēt pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību pieprasījumu pēc piemērotām telpām to darbības nodrošināšanai;
8.3.2. nodrošināt pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību faktiskajā valdījumā tām noteikto funkciju veikšanai;
8.3.3. nodrošināt pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību faktiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma pārņemšanu un apzināt tā turpmākās izmantošanas iespējas;
8.4. vienotas funkcionālas pārraudzības jomā:
8.4.1. kontrolēt un uzraudzīt pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību faktiskajā valdījumā nodotā nekustamā īpašuma izmantošanu;
8.4.2. apkopot informāciju par pašvaldības īpašumu pārvaldības organizācijas iecerēm, plāniem un projektiem pašvaldības nekustamā īpašuma attīstības un apsaimniekošanas jautājumos un sniegt atzinumu par to atbilstību pašvaldības īpašumu pārvaldības nozares politikai;
8.4.3. sniegt pašvaldības īpašumu pārvaldības organizācijai priekšlikumus par pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības politikas ieviešanas pasākumiem;
8.4.4. izstrādāt pašvaldības īpašumu pārvaldības organizācijai pašvaldības nekustamā īpašuma lietojuma vadlīnijas, kā arī sniegt citu metodoloģisku palīdzību;
8.5. pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā:
8.5.1. organizēt un nodrošināt pašvaldības nekustamā īpašuma zemes robežu noteikšanu, zemes un būvju kadastrālo uzmērīšanu, kopīpašuma reālo sadali, lietošanas kārtības noteikšanu u.tml.;
8.5.2. nodrošināt pašvaldības nekustamā īpašuma kadastra objektu reģistrēšanu un dzēšanu, kā arī kadastra datu aktualizēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (tajā skaitā ēku statusa maiņu atbilstoši izmantošanas veidam);
8.5.3. nodrošināt ar pašvaldības nekustamo īpašumu saistīto tiesību nodibināšanu, nostiprināšanu, grozīšanu un dzēšanu zemesgrāmatā;
8.5.4. nodrošināt Īpašuma departamenta faktiskajā valdījumā esoša pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanu;
8.5.5. nodrošināt dzīvojamo māju nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotām personām;
8.5.6. ierosināt un organizēt pašvaldības nekustamā īpašuma zemes ierīcības projektu, detālplānojuma un lokālplānojuma izstrādi;
8.5.7. nodrošināt plānošanas nosacījumu, saskaņojumu un atzinumu sniegšanu par trešo personu ierosinātajiem teritorijas detālplānojumiem un lokālplānojumiem, ja tas skar pašvaldības nekustamo īpašumu;
8.5.8. plānot būvprojektēšanai un būvniecībai nepieciešamos resursus un sagatavot finansēšanas plānus būvniecības projektu realizācijai;
8.5.9. izstrādāt priekšlikumus un būvniecības ieceres par pašvaldības nekustamā īpašuma būvprojektēšanu un būvniecību (rekonstrukcija, renovācija, restaurācija, jauna būvniecība un būvprojektēšana);
8.5.10. sagatavot pašvaldības nekustamā īpašuma būvprojektēšanai un būvniecībai nepieciešamās tehniskās specifikācijas (darba uzdevumus), organizēt nepieciešamos publiskos iepirkumus;
8.5.11. organizēt un nodrošināt pašvaldības nekustamā īpašuma būvprojektēšanu un būvniecības projektu vadīšanu un būvuzraudzību;
8.5.12. piedalīties līdzvērtīgas zemes piešķiršanas sagatavošanas procesā;
8.6. ārējā finansējuma un resursu piesaistes jomā:
8.6.1. sagatavot ārējā finansējuma pieprasījumus (pašvaldībā noteiktā kārtībā sagatavot projektu pieteikumus, identificēt nepieciešamos pasākumus un tehnoloģiskos risinājumus, kā arī sagatavot darba apjoma un izmaksu aprēķinu);
8.6.2. iniciēt, sagatavot un pašvaldībā noteiktā kārtībā īstenot publiskās un privātās partnerības projektus (ar papildu finansējuma piesaisti pašvaldībai no ieinteresētām Latvijas un ārvalstu personām);
8.7. pašvaldības īpašuma nodošanas citas personas īpašumā jomā:
8.7.1. organizēt un nodrošināt pašvaldības īpašuma privatizācijas procesu;
8.7.2. organizēt un nodrošināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas procesu (publiskas personas mantas pārdošana, mainīšana, ieguldīšana kapitālsabiedrības pamatkapitālā un nodošana bez atlīdzības, kā rezultātā īpašuma tiesības no mantas atsavinātāja pāriet mantas ieguvējam);
8.7.3. izbeigt atsavināšanas un privatizācijas ierosinājuma izskatīšanu pašvaldībā (ja pastāv tiesiski šķēršļi nodošanas vai atteikuma lēmuma pieņemšanai Rīgas domē);
8.8. pašvaldības īpašuma nodošanas citas personas lietojumā jomā:
8.8.1. organizēt un nodrošināt pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas procesu;
8.8.2. nodrošināt pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanas bezatlīdzības lietošanā procesu;
8.9. citas personas īpašuma iegūšanas pašvaldības īpašumā jomā:
8.9.1. nodrošināt pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas procesu;
8.9.2. nodrošināt pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamā īpašuma iegūšanas pašvaldības īpašumā procesu (pirkšana, maiņa un pieņemšana dāvinājumā);
8.10. citas personas īpašuma iegūšanas pašvaldības lietojumā jomā:
8.10.1. nodrošināt citas personas zemes iegūšanu pašvaldības lietojumā (nomā);
8.10.2. nodrošināt citas personas ēku un būvju iegūšanu pašvaldības lietojumā (nomā);
8.11. (Svītrots ar RD 08.05.2020. nolikumu Nr. 17)
8.12. pilsētvidi degradējošu būvju sakārtošanas jomā:
8.12.1. rosināt īpašniekus sakārtot savu nekustamo īpašumu pašvaldības administratīvās teritorijas robežās;
8.12.2. nodrošināt graustu un citu nepamierinošā tehniskā stāvoklī esošu nekustamo īpašumu (teritoriju) pašvaldības administratīvās teritorijas robežās apzināšanu, apsekošanu un uzskaiti;
8.12.3. organizēt un nodrošināt vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju (graustu), kā arī citu neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošu nekustamo īpašumu (teritoriju) sakārtošanas procesu (tajā skaitā ēku (būvju) nojaukšanu un citus piespiedu sakārtošanas pasākumus);
8.12.4. (Svītrots ar RD 11.02.2014. nolikumu Nr.57)
8.12.5. organizēt konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai un administrēt līdzekļu piešķiršanas procedūru;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 15.12.2015. nolikumu Nr.178)
8.12.6. organizēt un nodrošināt dzīvojamo māju atjaunošanas, ja to tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai, kā arī dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanas projektu sagatavošanu apstiprināšanai Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas (turpmāk – Komisija) sēdē; pamatojoties uz Komisijas lēmumu par iepriekšminēto projektu apstiprināšanu, pieprasīt finanšu līdzekļus Rīgas pilsētas nākamā saimnieciskā gada budžetā projektu īstenošanas attiecināmo izmaksu kompensācijai un administrēt projektu, kuru īstenošanai ir piešķirti finanšu līdzekļi, izpildi.
(RD 08.05.2020. nolikuma Nr. 17 redakcijā)

9. Īpašuma departamenta kompetencē ir:
9.1. veidot nozares politiku;
9.2. sadarboties ar citām pašvaldības iestādēm un institūcijām, pārstāvēt pašvaldību attiecībās ar valsts pārvaldes iestādēm, citām pašvaldībām, kapitālsabiedrībām, ārvalstu un starptautisku organizāciju pārstāvjiem un privātpersonām;
9.3. izdot administratīvos aktus;
9.4. funkcionāli pārraudzīt pašvaldības īpašuma pārvaldības organizāciju pašvaldības īpašumu pārvaldības jautājumos;
9.5. organizēt un veikt pārbaudes pašvaldības nekustamajā īpašumā;
9.6. izveidot darba grupas un komisijas;
9.7. pārstāvēt pašvaldību tiesā;
9.8. slēgt privāttiesiskus darījumus;
9.9. rosināt izmaiņas ārējā un pašvaldības iekšējā normatīvajā regulējumā;
9.10. sniegt atzinumus par citu pašvaldības iestāžu sagatavotiem dokumentu projektiem, vadoties no pašvaldības nekustamā īpašuma sastāva un piederības viedokļa;
9.11. dot piekrišanu un saskaņot būvniecības ieceres, būvprojektus un reklāmu izvietošanu pašvaldības nekustamajā īpašumā;
9.12. saskaņot dokumentu projektus, kas paredz pašvaldības nekustamā īpašuma liettiesisku apgrūtinājumu;
9.13. nodrošināt dokumentu pārvaldību un grāmatvedību atbilstoši Rīgas domes lēmumiem par pašvaldības administrācijas grāmatvedības uzskaites funkcijas īstenošanas centralizāciju;
9.14. nodrošināt personāla un statistikas uzskaiti.

10. Īpašuma departamenta tiesības:
10.1. pieprasīt un saņemt no valsts pārvaldes iestādēm, fiziskajām un privāto tiesību juridiskajām personām Īpašuma departamenta funkciju izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;
10.2. iesaistīt nozares politikas jautājumu risināšanā pašvaldības iestāžu, valsts pārvaldes iestāžu, citu pašvaldību un institūciju pārstāvjus;
10.3. piedalīties ārvalstu un starptautisku organizāciju rīkotajos pasākumos, slēgt starptautiskās sadarbības līgumus un koordinēt starptautisko sadarbību nozares politikas jautājumos.

III. Īpašuma departamenta struktūra un darba organizācija

11. Īpašuma departamenta darbu vada direktors. Direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Rīgas dome.

12. Īpašuma departamenta direktors:
12.1. ir atbildīgs par Īpašuma departamenta darbību un funkciju izpildi;
12.2. organizē nozares politikas un stratēģijas izstrādi un nozares politikas īstenošanu;
12.3. vada Īpašuma departamenta administratīvo darbu;
12.4. nodrošina Rīgas domes, Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas, Rīgas domes priekšsēdētāja un saskaņā ar funkciju sadalījumu Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka lēmumu izpildi;
12.5. veido racionālu Īpašuma departamenta struktūru, komisijas un projektu vadības grupas Īpašuma departamenta funkciju izpildei;
12.6. apstiprina Īpašuma departamenta struktūrvienību reglamentus, nosaka struktūrvienību darbības mērķus un uzdevumus, kontrolē to izpildi;
12.7. apstiprina amata aprakstus, pieņem darbā un atlaiž no tā Īpašuma departamenta darbiniekus, veicina kvalifikācijas un profesionālā līmeņa paaugstināšanu, nosaka darbinieku atalgojumu atbilstoši apstiprinātajam budžetam;
12.8. pieņem pārvaldes lēmumus un izdod Īpašuma departamenta iekšējos normatīvos aktus;
12.9. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Īpašuma departamentu;
12.10. slēdz privāttiesiskus līgumus;
12.11. izdod pilnvaras;
12.12. dod tiešus rīkojumus un uzdevumus Īpašuma departamenta darbiniekiem;
12.13. rīkojas ar Īpašuma departamenta mantu un finanšu līdzekļiem, nodrošina Īpašuma departamenta materiālo vērtību saglabāšanu;
12.14. atver un slēdz norēķinu un speciālos kontus kredītiestādēs pašvaldības iekšējo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā;
12.15. nodrošina ugunsdrošības un darba aizsardzības prasību ievērošanu;
12.16. veic citus pienākumus atbilstoši Īpašuma departamenta kompetencei un normatīvo aktu prasībām.

13. Īpašuma departamenta direktoram ir vietnieki. Direktora vietnieku skaitu un kompetenci nosaka direktors.

14. Īpašuma departamenta struktūra ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā.

15. Īpašuma departamenta struktūru veido pārvaldes vai citas struktūrvienības, kurās var būt nodaļas un sektori.

IV. Īpašuma departamenta darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un darbības pārskats

16. Īpašuma departamenta darbības tiesiskumu nodrošina direktors. Direktoram ir tiesības atcelt Īpašuma departamenta darbinieku lēmumus.

17. Īpašuma departamenta direktora izdotu sākotnējo administratīvo aktu un faktisko rīcību var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja. Īpašuma departamenta darbinieka izdotu sākotnējo administratīvo aktu un faktisko rīcību var apstrīdēt pie departamenta direktora.

18. Īpašuma departaments reizi gadā sniedz Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejai pārskatu par funkciju pildīšanu. Īpašuma departamenta gada pārskats par līdzekļu izmantošanu ir pašvaldības konsolidētā gada pārskata sastāvdaļa.

V. Noslēguma jautājums

19. Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas domes 2005.gada 20.decembra nolikumu Nr.32 „Rīgas domes Īpašuma departamenta nolikums” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 2008.gada 22.janvāra nolikumu Nr.96, Rīgas domes 2009.gada 12.maija nolikumu Nr.152, Rīgas domes 2009.gada 17.decembra nolikumu Nr.38, Rīgas domes 2012.gada 3.jūnija nolikumu Nr.249).


Domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

Lejupielādēt Nolikuma tekstu Word formātā var šeit.