• di@riga.lv
    / +371 67026138

Iznomātie īpašumi

12.04.2018.

Garāžas Patversmes ielā 11, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 017 2045 003), noliktavas Patversmes ielā 11, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 017 2045 005), dzīvojamās ēkas Patversmes ielā 13, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 017 2045 002), šķūņa Patversmes ielā 11, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 017 2045 006), nojumes Patversmes ielā 11, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 017 2045 007), garāžas Sīmaņa ielā 12A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 017 2045 001) un piesaistītā zemesgabala Patversmes ielā 13, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 017 2045) iznomāšanu.

Rīgas domes Īpašuma departaments informē, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.10.apakšpunktu, SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (reģistrācijas Nr.40103362321), tā darbības nodrošināšanai, iznomāšanas termiņu nosakot iznomāšanas termiņu uz 2 (diviem) gadiem tiks iznomāts: garāža Patversmes ielā 11, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 017 2045 003), noliktava Patversmes ielā 11, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 017 2045 005), dzīvojamā ēka Patversmes ielā 13, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 017 2045 002), šķūni Patversmes ielā 11, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 017 2045 006), nojumi Patversmes ielā 11, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 017 2045 007), garāžu Sīmaņa ielā 12A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 017 2045 001), turpmāk – Īpašums, un piesaistīto zemesgabalu Patversmes ielā 13, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 017 2045), turpmāk – Zemesgabals.

Nomas maksa par Īpašumu tiek noteikta saskaņā ar SIA „Eiroeksperts” 26.01.2018. aprēķinu: par garāžu (liters 003), noliktavu (liters 005), dzīvojamo ēku (liters 002) – ir EUR 0,80 par 1 m2, šķūni (liters 006), nojumi (liters 007) –ir EUR 0,40 par 1 m2, bet par garāžu (liters 001) –EUR 0,05 par 1 m2, neieskaitot PVN, bet par Zemesgabalu – atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 1,5% gadā no Zemesgabala kadastrālās vērtības.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, Zemesgabala kadastrālā vērtība uz 01.01.2018. ir EUR 37273,00, līdz ar to zemes nomas maksa ir EUR 559,10 (pieci simti piecdesmit deviņi euro, 10 centi) gadā.