• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas pašvaldība turpina grupu mājas un dienas aprūpes centra būvniecību

07.12.2023.

Rīgas pašvaldība turpina darbu pie grupu mājas (dzīvokļu) un dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveides pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa).

Uz doto brīdi ir veikta ūdens un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve 79% apmērā, dienas aprūpes centra ēkas būvdarbi 43% apmērā, grupu mājas būvdarbi 8% apmērā un labiekārtošanas darbi 22% apmērā no kopējiem būvdarbu apjomiem, kā arī uzsākta inženiertīklu izbūve abām ēkām.

5
1 samaz.
4
2
7
8
5 1 samaz. 4 2 7 8


Grupu dzīvokļi un dienas aprūpes centrs tiek veidots ar specifiskiem un inovatīviem risinājumiem, vadoties pēc universālā dizaina pamatprincipiem – tiecoties radīt vidi, ko pēc iespējas patstāvīgi var izmantot visi pakalpojuma saņēmēji. Ēkas tiek būvētas pašvaldības administratīvajā teritorijā Priedaines ielā 11, kas nav norobežota no pārējiem iedzīvotājiem un ir viegli sasniedzama ar sabiedrisko transportu. Priedaines ielas 11 apkārtnē ir pieejami ārstniecības pakalpojumi un citi pakalpojumi, piemēram, izglītības iestādes, veikali, aptiekas, banku filiāles, tai skaitā brīvā laika pavadīšanas iespējas, ko personām būs iespēja sasniegt saviem spēkiem vai ar aprūpētāja/asistenta atbalstu.

Projekta īstenošana palielinās grupu dzīvokļu un dienas aprūpes centra pakalpojuma pieejamību mērķa grupas personām un samazinās institucionālās aprūpes nepieciešamību.

Projektu plānots pabeigt līdz 2024. gada 31. oktobrim.

Projektu realizē Eiropas Savienības darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir 4 640 000 eiro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 480 886 eiro, valsts budžeta finansējums 810 147 eiro, valsts budžeta dotācija 16 972 eiro, bet Rīgas pašvaldības līdzfinansējums veidos 3 331 995 eiro.

Projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Priedaines ielā 11, Rīgā” Nr. 9.3.1.3/22/I/001 administrē Rīgas domes Īpašuma departaments.