• di@riga.lv
    / +371 67026138

Projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu ēkās” (projekta identifikācijas Nr.KPFI-15.2/242)

2013.gada 31.oktobrī ir stājies spēkā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, SIA „Vides investīciju fonds” un Rīgas pilsētas pašvaldības noslēgtais līgums par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu ēkās” īstenošanu Nr.KPFI-15.2/242.

Informācija par projektu

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas LVL 869 629.99, no tām Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi ir 60.005447 % no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot LVL 521 825.36, Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 39.994553 % no attiecināmajām izmaksām, t.i. LVL 347 804.63.

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, veicot kompleksus energoefektivitātes pasākumus Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu lietojumā esošajās ēkās:

Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Laimiņa" ēkā Kalngales ielā 2, Rīgā;
Rīgas 200.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Akas ielā 1, Rīgā;
Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Mārdega" ēkā Tallinas ielā 64, Rīgā;
Rīgas 1.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Matīsa ielā 75, Rīgā;
Rīgas 59.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Grostonas ielā 3, Rīgā;
Rīgas 125.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Salacas ielā 28, Rīgā;
Rīgas 40.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Zilupes ielā 2, Rīgā;
Rīgas 41.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Ludzas ielā 74, Rīgā.

Projekta ietvaros plānots īstenot sekojošas aktivitātes:
- Norobežojošo konstrukciju siltināšana;
- Ventilācijas sistēmas izveide;
- Apkures sistēmas regulēšana un balansēšana;
- Apgaismojuma nomaiņa.

Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz:
- oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 345196.30 kgCO2 gadā;
- oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu Projektam vismaz 0.66 kgCO2/lati.

Projektu plānots īstenot līdz 30.06.2014.