• di@riga.lv
    / +371 67026138

Projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu lietojumā esošajās ēkās” (projekta identifikācijas Nr.KPFI-7/43)

2011.gada 18. janvārī starp Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA „Vides investīciju fonds” un Rīgas domes Īpašuma departamentu tika noslēgts līgums par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta „„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu lietojumā esošajās ēkās”” īstenošanu.

Informācija par projektu

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 882 995.35, no tām:

- 64.80 % ir Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi, nepārsniedzot LVL 572 483.35;
- 35.20 % ir Rīgas domes līdzfinansējums, nepārsniedzot LVL 310 512.00.

Projekta mērķis- oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu lietojumā esošajās ēkās:

- Rīgas 110.pirmsskolas izglītības iestādē Rīgā, Baltāsbaznīcas ielā 29,
- Rīgas Zolitūdes pirmsskolā Rīgā, Zolitūdes ielā 42,
- Rīgas 264.pirmsskolas izglītības iestādē „Zelta atslēdziņa” Rīgā, Zolitūdes ielā 40,
- Rīgas 275.pirmsskolas izglītības iestādē „Austriņa” Rīgā, Valdeķu ielā 58,
- Pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” Rīgā, Zolitūdes ielā 44,
- Rīgas 239.pirmsskolas izglītības iestādē (Rīgā, Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 32.

Projekta ietvaros, atbilstoši veiktā energoaudita rezultātiem, ir paredzēts īstenot kompleksus energoefektivitātes pasākumus Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošajās izglītības iestāžu ēkās, veicot 6 pirmsskolas izglītības iestāžu ēku gala un fasāžu sienu un jumtu pārsegumu siltināšanu, kā arī logu nomaiņu 3 pirmsskolas izglītības iestāžu ēkās.

Projekta realizācija ne vien dos ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā, bet arī uzlabos vizuālo ēku izskatu, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi mikrorajonu iedzīvotājiem. Vienlaicīgi tiks uzlabots iekštelpu klimats un radīta komfortabla vide izglītības iestāžu audzēkņiem un personālam.

Lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu ilgtermiņā, pēc projekta ieviešanas tiks veikta ēku apsaimniekotāju (izglītības iestāžu) atbildīgā personāla apmācība par energoefektivitāti.

Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz, lai oglekļa dioksīda emisijas samazinājums nav mazāks par 330.32 tonnām CO2 gadā , kā arī siltumenerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 93.13 kWh/m2 gadā.

Projekta īstenošanas termiņš- 2011.gada 1.decembris.