• di@riga.lv
    / +371 67026138

Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)

Informācija publicēta: 05.10.2022.Informācija aktualizēta: 08.09.2023.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība kā sadarbības partneris piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)” Nr. 2.2.1.1/21/I/001 (turpmāk - Projekts) īstenošana.

Projekta virsmērķis

Informācijas apmaiņas un sadarbspējas uzlabošana valsts pārvaldē, kā arī datu pieejamības nodrošināšana ar garantētiem piekļuves laikiem. Īstenojot projektu, valsts pārvaldei tiks nodrošinātas iespējas apkopot potenciāli visu valsts iestāžu datus vienotā datu izplatīšanas platformā, kuru datu patērētāji varēs izmantot, lai izgūtu reāla laika datus no avotu sistēmām.

Projekta mērķi:
1. Nodrošināt vienotu un ātru datu izplatīšanas risinājumu jeb datu agregatora risinājumu (DAGR), lai uzlabotu intensīvi izmantoto datu pieprasījumu veiktspēju;
2. Izstrādāt pašapkalpošanās sistēmu datu atļauju piešķiršanai datu devēja un datu saņēmēja datu aprites pārvaldībai, lai nodrošinātu caurspīdīgu datu saņēmēja un datu devēja atļauju izsniegšanas un saņemšanas procesa pārvaldību un vienošanās slēgšanu sistēmā, ar ko iespējot vai atspējot piekļuves DAGR datu izplatīšanas pakalpei līdz atribūtu līmenim;
3. Izveidot vienotu datu aprites auditēšanas mehānismu;
4. Izveidot risinājumu, kas nodrošinās atbalstu mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldībai;
5. Pilnveidot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS), lai to izmantotu kā integrētu datu vidi teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei.
6. Nodrošināt VIRSIS pilnveidošanu atbilstoši sabiedrības un valsts prasībām un vajadzībām;
7. Pilnveidot Ģeoportālu, mazinot kiberdrošības riskus un izlabojot tā lietojāmību;
8. Nodrošināt vienotu Valsts ģeoloģijas fondu informācijas digitalizācijas platformas izveidošanu, tādējādi nodrošinot zemes dzīļu informācijas elektronisku pieejamību un automatizētu atlasi.

Projekta galvenās darbības

Projektā tiks īstenotas šādas galvenās darbības:

1. Projekta vadība, īstenojot projekta darbības noteikta budžeta un laika ietvaros, tādējādi nodrošinot projekta mērķu un rezultātu sasniegšanu.

2. Ātrdarbīga datu izplatīšanas risinājuma (datu agregatora risinājuma – DAGR) izstrāde. Valsts reģistriem un informācijas sistēmām, pieslēdzoties pie DAGR, tiks nodrošināta vienota, centralizēta, augstai datu pieprasījumu apstrādes veiktspējai optimizēta datu izplatīšanas platforma.

3. Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformas (MAP) izstrāde. Tiks izveidots risinājums, kas nodrošinās pilnu finansējuma pārvaldības dzīvesciklu no klienta iesnieguma iesniegšanas līdz beigu atskaites apstiprināšanai un projekta slēgšanai, kur dati starp lietvedības un grāmatvedības sistēmām tiek koplietoti un atkalizmantoti.

4. TAPIS platformas uzlabojumi un lietotāju atbalsta procesa transformācija. TAPIS pilnveide nodrošinās teritoriālo plānojumu procesu elektronizācijas līmeņa celšanu, tādējādi pilnībā atsakoties no šā brīža manuālas pieejas, kā saskaņot dokumentāciju starp ieinteresētajām pusēm. Papildu tiks pilnveidoti lietotāja atbalsta procesi, tādējādi būtiski atslogojot sistēmas ikdienas uzturēšanas administrēšanu.

5. VIRSIS pilnveide nodrošinās IKT arhitektūras pārvaldību un valsts pārvaldes vajadzību un VIRSIS papildinājumu izstrāde - Pieteikumu vadības sistēma dažādu veidu ar starpestāžu IKT pakalpojumiem un valsts pārvaldes IKT resursiem saistītu pieteikumu pieņēmšanai un apstrādei.

6. Ģeoportālā uzlabojumi paredz aizvietot esošās maksas/licencētās tehnoloģijas ar atvērtā koda bezmaksas tehnoloģijām un atvērtajiem standartiem, ne tikai lai samazinātu uztūrēšanas izdevumus, bt arī atvieglotu uzturēšanu un paplašinātu potenciālo piegādātāju un uzturētāju loku.

7. Valsts ģeoloģijas fondu informācijas digitalizācijas platformas pilnveide, lai nodrošinātu Valsts ģeoloģijas fondu informācijas digitalizācijas platformas elektronisku versiju, kur strukturizētā veidā glabājas gan ieskenēti papīra mateiāali, gan pievienojami esošie un no jauna ienākošie elektroniskie pārskati.

8. Projekta publicitāte, īstenojot obligātos publicitātes pasākumus, nodrošinot informatīva plakāta izvietošanu un informācijas par projektu publicēšanu tīmekļvietnēs.

Projekta iznākumi:

1. Pilnveidoti, izveidoti 19 darbības procesi;
2. Izveidotas vai ieviestas 6 platformas, tai skaitā izveidotas divas jaunas platformas DAGR un MAP, pilnveidotas četras platformas – TAPIS, VIRSIS, Ģeoportāls un Valsts ģeoloģijas fondu informācijas digitalizācijas platforma.

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) DAGR projekta ietvaros nodrošinās DAGR, MAP un VIRSIS izvietošanu un tehnisko uzturēšanu LNB infrastruktūras konteinerizācijas risinājumā, tai skaitā nodrošinās arī skaitļošanas pakalpojumus, rezerves kopēšanu, datu pārraides tīkla un ugunsmūra pakalpojumus, kā arī konfigurēšanas darbus (izņemot sistēmas biznesa konfogurēšanu), ieviešanas atbalstu, laidienu un kļūdu laabojumu piegāžu uzstādīšanu, automātisko testu izpildi, manuālu un automātisku uzraudzību, lietojumu administratora atbalstu (izņemot lietotāju atbalsts).

Papildus projekta iznākuma rādītajiem projekta īstenošanas rezultātā tiks sasniegti šādi rādītāji:
1. Izstrādāta pašapkalpošanās sistēma datu atļauju piešķiršanai.
2. Īstenota projekta publicitāte (informatīvie plakāti (13 gab.), aktuāla informācija par projekta īstenošanu ievietota www.varam.gov.lv, www.vraa.gov.lv, www.pmlp.lv, www.izm.gov.lv, www.bti.gov.lv, www.vdeavk.gov.lv, www.vzd.gov.lv, https://www.sif.gov.lv, https://www.iem.gov.lv, https://lzp.gov.lv/, https://www.lnb.lv, https://www.riga.lv/lv, https://videscentrs.lvgmc.lv/ tīmekļvietnēs (13 gab.).

Projekta izmaksas:
Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 6 015 518,77, no kā 5 113 190,95 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Projekta ilgums:
Projekta īstenošanas laiks ir no 2021. gada 28. maija līdz 2023. gada 27. decembrim.

Sadarbības partneri:
1. Valsts reģionālās attīstības aģentūra,
2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde,
3. Izglītības un zinātnes ministrija,
4. Valsts zemes dienests,
5. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija,
6. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija,
7. Sabiedrības integrācijas fonds,
8. Iekšlietu ministrija,
9. Latvijas Zinātnes padome,
10. Latvijas Nacionālā bibliotēka,
11. Rīgas valstspilsētas pašvaldība,
12. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

VARM kontaktpersona:
Guna Margēviča
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Projektu pārvaldības departamenta
projekta vadītāja
Tālr.: 67026546
E-pasts: Guna.Margevica@varam.gov.lv

Rīgas valstspilsētas pašvaldības kontaktpersona: Aļona Pavlova, tel. 67012585, e-pasts: alona.pavlova@riga.lv