• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izsoles rezultāti     

Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītoša zemesgabala bez adreses, Daugavgrīvas šosejas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 097 0526), nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāti

Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītoša zemesgabala bez adreses, Daugavgrīvas šosejas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 097 0526), nomas tiesību ieguvējs ir SIA “SIPPS”, reģistrācijas numurs 40203022708. Nosolītā nomas maksa ir EUR 660,00 (seši simti sešdesmit, euro un 00 centi) (bez PVN) gadā.

Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītoša zemesgabala bez adreses, Lielirbes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 9017), daļas “A”, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta ar kadastra apzīmējumu 0100 075 0818, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāti.

Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītoša zemesgabala bez adreses, Lielirbes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 9017), daļas “A”, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta ar kadastra apzīmējumu 0100 075 0818, nomas tiesību ieguvējs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SKANDI MOTORS”, reģistrācijas numurs 40003532750. Nosolītā nomas maksa ir EUR 847,00 (astoņi simti četrdesmit septiņi […]

Nekustamā īpašuma – Hanzas ielā 28, Rīgā, veikala-kafejnīcas (kadastra apzīmējums 0100 011 0039 029) un piesaistītās zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 0100 011 0133 8003), nomas tiesību izsoles rezultāti

Nekustamā īpašuma – Hanzas ielā 28, Rīgā, veikala-kafejnīcas (kadastra apzīmējums 0100 011 0039 029) un piesaistītās zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 0100 011 0133 8003), nomas tiesību nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Meilands IR”, reģistrācijas numurs 40203018172. Nosolītā nomas maksa ir EUR 1324,80 (viens tūkstotis trīs simti divdesmit četri euro un 80 centi) mēnesī […]