• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izsoles rezultāti     

Neapbūvēta zemesgabala Zunda krastmalā 41, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0183) un zemesgabala bez adreses, Zunda krastmalas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0181) daļas 08.07.2021. nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta zemesgabala Zunda krastmalā 41, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0183) un zemesgabala bez adreses, Zunda krastmalas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0181) daļas, turpmāk kopā – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tecto”, reģistrācijas Nr.40103696087, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts […]

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Daugavgrīvas šosejā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 097 0535, 01.07.2021. nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Daugavgrīvas šosejā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 097 0535, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir SIA „Betono Mozaika”, reģistrācijas Nr.40103661831, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 539,00 (pieci simti trīsdesmit deviņi euro, 00 centi) (bez PVN) gadā […]

Nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas Kaļķu ielā 16, Rīgā (kadastra Nr.0100 002 0072) daļas (telpu grupa 003), 17.06.2021. nomas tiesību mutiska izsoles rezultāti

Nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas Kaļķu ielā 16, Rīgā (kadastra Nr.0100 002 0072) daļas (telpu grupa 003), nomas tiesību nosolītājs ir dalībnieks ar kārtas Nr.1 – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUX MI LA”, reģistrācijas numurs 40203040031. Nosolītā nomas maksa ir EUR 920,89 (deviņi simti divdesmit euro un 89 centi) mēnesī par Nekustamo īpašumu.

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Vienības gatvē, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 054 0225), 08.07.2021. nomas tiesību izsoles rezultāti

  Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Vienības gatvē, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 054 0225), turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir Akciju sabiedrība „Latvenergo”, reģistrācijas Nr.40003032949, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 182,00 (viens simts astoņdesmit divi euro, 00 centi) (bez PVN) […]

Nekustamā īpašuma būves – garāžas un autoveikala, Maskavas ielā 444A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 125 0239 004), daļas un piesaistītā zemesgabala Maskavas ielā 444C, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 125 0239) daļas 15.06.2021. nomas tiesību izsoles rezultāti

Nekustamā īpašuma būves – garāžas un autoveikala,  Maskavas  ielā 444A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 125 0239 004), daļas un piesaistītā zemesgabala Maskavas ielā 444C, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 125 0239) daļas, turpmāk – Nekustamais īpašums, nomas tiesību nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RAELIAN”, reģistrācijas Nr.40103859379, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido […]

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, zemesgabalu bez adreses, Ieriķu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 070 0935 8003), 10.06.2021. nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Ieriķu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 070 0935 8003), turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “EfTEN Domina”, reģistrācijas Nr.40103990157), kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 858,00 (astoņi simti piecdesmit astoņi euro, 00 […]

Zemesgabala bez adreses, Kroņu ielas rajonā, Rīga (kadastra apzīmējums 0100 070 0635), 03.06.2021. nomas tiesību izsoles rezultāti

Zemesgabala bez adreses, Kroņu ielas rajonā, Rīga (kadastra apzīmējums 0100 070 0635), turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir fiziska persona, personas kods xxxxxx-xxxxx, kas ieguvis nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 306,00 (trīs simti seši euro, 00 centi) (bez PVN) gadā par […]