• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izsoles rezultāti     

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Buļļu salā, Ilmeņa ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 109 0002), daļas (kadastra apzīmējums 0100 109 0002 8005) nomas izsoles rezultāti

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Buļļu salā, Ilmeņa ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 109 0002), daļas (kadastra apzīmējums 0100 109 0002 8005), apbūves tiesības ieguvējs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tele2”, reģistrācijas numurs 40003272854, kas ieguvusi Zemesgabala apbūves tiesību par apbūves tiesības maksu, ko veido apbūves tiesības sākotnējās maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, […]

Nekustamā īpašuma – Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, Rīgā, tirdzniecības kioska (kadastra apzīmējums 0100 009 0041 005) un piesaistītās zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 0100 009 0009 8001) nomas tiesību izsoles rezultāti

Nekustamā īpašuma – Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, Rīgā, tirdzniecības kioska (kadastra apzīmējums 0100 009 0041 005) un piesaistītās zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 0100 009 0009 8001), nomas tiesību nosolītājs ir fiziska persona, personas kods xxxxxx-xxxxx. Nosolītā nomas maksa ir EUR 259,00 (divi simti piecdesmit deviņi euro un 00 centi) mēnesī par Nekustamo īpašumu (bez […]