• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izsoles rezultāti     

Par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 026 0070), daļas, turpmāk – Nekustamais īpašums, nomas tiesību izsoli

Nekustamā īpašuma Cēsu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 026 0070), daļas, turpmāk – Nekustamais īpašums, nomas tiesību nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „English4Kids”, reģistrācijas Nr.40103866008, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 171,40 (viens simts septiņdesmit viens euro, 40 centi) mēnesī […]

Par skolas ēkas Aleksandra Čaka ielā 139, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 035 0021 051) daļas – 4.stāva telpu (425,3 m2) nomas tiesību mutiskai izsoli

Rīgas domes Īpašuma departaments informē par Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas, turpmāk – Iznomāšanas komisija, 2020.gada 30.janvāra sēdē (protokols Nr.DINIK-20-12-pro) pieņemto lēmumu: Atcelt Iznomāšanas komisijas 21.01.2020.  sēdes Nr.DINIK-20-4-pro 4.punktā pieņemto lēmumu un nerīkot skolas ēkas Aleksandra Čaka ielā 139, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 035 0021 051) daļas – 4.stāva telpu (425,3 m2) […]