• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izsoles rezultāti     

Par būves – Pilsētas nocietinājuma mūra un torņu paliekas (kadastra apzīmējums 0100 002 0107 001) Jāņa sētā 4, Rīgā un piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 002 0107), un piesaistīto zemesgabalu (kadastra apzīmējumi 0100 002 0108, 0100 002 2000) daļu nomas tiesību izsoli

Būves – Pilsētas nocietinājuma mūra un torņu paliekas (kadastra apzīmējums 0100 002 0107 001) Jāņa sētā 4, Rīgā un piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 002 0107), un piesaistīto zemesgabalu (kadastra apzīmējumi 0100 002 0108, 0100 002 2000) daļu, turpmāk – Nekustamais īpašums, nomas tiesību nosolītājs ir „Kalēju 9/11”, SIA, reģistrācijas Nr.40103241210, kas ieguvusi nomas tiesības […]

Par zemesgabala bez adreses, Krišjāņa Valdemāra ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 025 9001), daļas “A” nomas tiesību izsoli

Zemesgabala bez adreses, Krišjāņa Valdemāra ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 025 9001), daļas “A”, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Plesko Real Estate”, reģistrācijas Nr.40003516351. Nosolītā nomas maksa ir EUR 660,00 (seši simti sešdesmit euro, 00 centi) gadā par Zemesgabalu.

Par Skolas ēkas Aleksandra Čaka ielā 139, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 035 0021 051) daļas – 4.stāva telpu (116,6 m²) nomas tiesību izsoli

Skolas ēkas Aleksandra Čaka ielā 139, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 035 0021 051) daļas – 4.stāva telpu (116,6 m²), turpmāk – Īpašums, nomas tiesību nosolītājs ir SIA „ISBS cooperation”, reģistrācijas Nr.50203081671, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 1,10  (viens euro un […]

Par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 026 0070), daļas, turpmāk – Nekustamais īpašums, nomas tiesību izsoli

Nekustamā īpašuma Cēsu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 026 0070), daļas, turpmāk – Nekustamais īpašums, nomas tiesību nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „English4Kids”, reģistrācijas Nr.40103866008, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 171,40 (viens simts septiņdesmit viens euro, 40 centi) mēnesī […]

Par skolas ēkas Aleksandra Čaka ielā 139, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 035 0021 051) daļas – 4.stāva telpu (425,3 m2) nomas tiesību mutiskai izsoli

Rīgas domes Īpašuma departaments informē par Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas, turpmāk – Iznomāšanas komisija, 2020.gada 30.janvāra sēdē (protokols Nr.DINIK-20-12-pro) pieņemto lēmumu: Atcelt Iznomāšanas komisijas 21.01.2020.  sēdes Nr.DINIK-20-4-pro 4.punktā pieņemto lēmumu un nerīkot skolas ēkas Aleksandra Čaka ielā 139, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 035 0021 051) daļas – 4.stāva telpu (425,3 m2) […]