• di@riga.lv
    / +371 67026138

Jauns priekšnoteikums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai

Lai palielinātu elektroniskās dokumentu aprites īpatsvaru, taupītu Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļus, dabas un energoresursus, no2023. gada elektroniska saziņas kanāla esamība Rīgas domes 15.12.2021.saistošajos noteikumos Nr.109 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā” tiek izvirzīta kā priekšnoteikums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai.

Par 2023. taksācijas gadu un turpmāk, lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai, aizbildnim vai aizgādnim līdz taksācijas gada 1.janvārim jāreģistrē oficiālā elektroniskā adrese vai jāsniedz piekrišana elektroniskai saziņai ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi ar e-pasta starpniecību un minētajam elektroniskās saziņas kanālam ir jābūt aktīvam visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, ja nodokļu maksātājs – fiziska persona – objektīvu iemeslu dēļ nav aktīvs elektroniskajā vidē.

Iepriekš minētā prasība reģistrēt elektronisko saziņas kanālu vai iesniegt iesniegumu par objektīviem iemesliem, kas liedz reģistrēt e-saziņas kanālu, netiek attiecināta uz nodokļu maksātājiem – pensionāriem, personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, personām, kas atzītas par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem vai šīs avārijas seku likvidatoriem, personām, kurām Rīgas Sociālais dienests ir piešķīris maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statusu un politiski represētām personām. Šie nodokļu maksātāji Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē iesniedz iesniegumu par atbilstību kādam no iepriekš minētiem statusiem un faktu apliecinošus dokumentus tikai tad, ja šī informācija nav Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē iesniegta jau iepriekš.

Savukārt, pārējiem nodokļu maksātājiem – fiziskām personām (to pilnvarotajai personai, aizbildnim, aizgādnim), kuri dažādu iemeslu dēļ nav aktīvi elektroniskajā vidē, bet pretendē uz atvieglojumu saņemšanu, ir pienākums līdz taksācijas gada 1. janvārim iesniegt Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē pamatotu iesniegumu, kurā norādīti objektīvi iemesli, kas liedz nodokļa maksātājam reģistrēt oficiālo elektronisko adresi vai piekrist elektroniskai saziņai ar Pārvaldi ar e-pasta starpniecību.

Papildus Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde vērš uzmanība uz faktu, ka 2023. taksācijas gads ir uzskatāms par pārejas periodu, kad nodokļa maksātāji varēs līdz 2023. gada 15.decembrim reģistrēt oficiālo elektronisko adresi vai piekrist elektroniskai saziņai ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi ar e-pasta starpniecību un tad atvieglojumi tiks piešķirti par visu 2023. taksācijas gada periodu, kurā pastāvējusi atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

Izteikt piekrišanu elektroniskai saziņai ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi var:

  • aktivizējot oficiālo elektronisko adresi https://latvija.lv/eaddress/reg;
  • iesniedzot iesniegumu portālā eriga.lv (sadaļa “Nekustamā īpašuma nodoklis”, pakalpojums “E-dokumentu iesniegums”);
  • iesniedzot iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisku parakstu) uz Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes e-pasta adresi: pip@riga.lv.

Vienlaicīgi Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde informē, ja oficiālā elektroniskā adrese jau ir izveidota vai visa ar nekustamā īpašuma nodokli saistītā korespondence jau šobrīd tiek saņemta e-pastā, vēršanās Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē, lai turpinātu saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, nav nepieciešama. Plašāku informāciju par piemērojamajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, kā arī visu ar nekustamā īpašuma nodokli saistīto aktuālo informāciju, var uzzināt Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes tīmekļa vietnē https://pip.riga.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 80000850 (bezmaksas), +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm).