• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izstrādāta jauna Rīgas pašvaldības īpašuma pārvaldības stratēģija

Pirmdien, 10. decembrī, Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas sēdē Īpašuma departaments iepazīstināja deputātus ar izstrādāto Rīgas pašvaldības īpašuma pārvaldības stratēģiju 2018. – 2023. gadam.

Stratēģija balstās uz principu, ka „Īpašums kalpo cilvēkam un viņa idejām”. Pašvaldība savu īpašumu izmanto, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar publisko infrastruktūru un virkni dzīvē nepieciešamu pakalpojumu, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti, radītu cilvēkiem iespēju augt, piepildīt savas idejas un līdzdarboties kopīgo mērķu sasniegšanā. Vienlaikus pašvaldība realizē sabiedrības iesaisti un atbalsta pasākumus, lai nodrošinātu visu īpašumu, neatkarīgi no to piederības, izmantošanu sabiedrības interesēs, tai skaitā sakārtotu un kvalitatīvu pilsētvidi.

Rīgas domes Īpašuma departamenta direktore Aija Rimicāne: “Sagatavoto stratēģiju varēs izmantot visas struktūrvienības, kurām valdījumā piešķirts pašvaldības īpašums. Jo viss pašvaldības īpašums nav Īpašuma departamenta valdījumā; īpašums sadalīts pa nozarēm, pa atbildīgajiem departamentiem, izmantojot attiecīgās juridiskās formas. Tātad viss šajā Stratēģijā aprakstītais var kalpot par pamatu pareizas rīcības noteikšanai ar pašvaldības nekustamo īpašumu.”

Stratēģiju veido vairākas sadaļas, kuras secīgi raksturo nozari, iepriekšējos plānošanas periodos paveikto, nozari veidojošos elementus, kā arī stratēģijas mērķus un uzdevumus. Tie kuri noteikti, balstoties uz esošās situācijas analīzi un nozares struktūru un ietvaru. Tādējādi, dokuments sniedz atbildes uz jautājumiem: Kas jau ir izdarīts? Kāds ir turpmākas rīcības ietvars? Kas jāsasniedz? Kas jādara?

Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma pārvaldības stratēģiju 2018. – 2023. gadam vēl jāapstiprina Rīgas domes sēdē. Pēc tās Stratēģija tiks publicēta Īpašuma departamenta mājas lapā www.rdid.lv un ar to varēs iepazīties ikviens interesents.