• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas pilsētas nekustamo īpašumu iznomāšanu

Zemes nomas līgumu slēgšana ar telpu nomniekiem Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos, kas nodoti citu iestāžu lietojumā zemesgabala daļas iznomāšanu proporcionāli iznomāto telpu domājamai daļai

Pakalpojuma apraksts:
Rīgas domes noteiktā kārtība paredz, ka īpašuma daļa, kas netiek izmantota izglītības un labklājības iestāžu tiešo funkciju nodrošināšanai, var tikt nodota lietošanā trešajām personām, par ko izglītības, kultūras un labklājības iestāde noslēdz telpu nomas līgumu Nomniekam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc telpu nomas līguma parakstīšanas ierasties Īpašuma departamentā (vai atsūtīt dokumentus pa pastu), lai noslēgtu attiecīgo zemes nomas līgumu. Dokumentu izskatīšana par pakalpojuma saņemšanu ir bezmaksas.

Iesniedzamie/ uzrādāmie dokumenti:
Iesniegums brīvā formā, kuram pievienojams:
  • spēkā esošs telpu nomas līgums;
  • komersanta reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu – tikai juridiskām personām);
  • izziņas kopija par pārstāvības tiesībām;
  • nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība, kopija;
  • PVN maksātāja reģistrācijas apliecība, kopija;
  • iesniedzēja bankas rekvizīti, e-pasts.
Normatīvie akti:
Civillikums
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumi Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”

Papildus informācija par pakalpojuma saņemšanu:
Iznomāšanas nodaļas Ziemeļu rajona sektora nomas līgumu galvenā speciāliste Maruta Meiere, tālrunis 67037285, e-pasts: Maruta.Meiere@riga.lv, adrese: Rīga, Riharda Vāgnera iela 5, 335.kab
Iznomāšanas nodaļas Pārdaugavas sektora nomas līgumu galvenā speciāliste Laura Zviedre, tālrunis 67105348, e-pasts: Laura.Zviedre@riga.lv, adrese: Rīga, Riharda Vāgnera iela 5, 327.kab
Iznomāšanas nodaļas Austrumu rajona sektora nomas līgumu projektu vadītāja Irēna Ekerte, tālrunis 67012608, e-pasts: Irena.Ekerte@riga.lv, adrese: Rīga, Riharda Vāgnera iela 5, 330.kab