• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Zemesgabala 1/2 domājamā daļa Artilērijas ielā 61, Rīgā (Grīziņkalna apkaimē)

  1. Sākums
  2. »
  3. Plānotās izsoles
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Zemesgabala 1/2 domājamā daļa Artilērijas ielā 61, Rīgā (Grīziņkalna apkaimē)
Adrese: Artilērijas ielā 61, Rīgā
Platība: Kopējā platība: 690 m²
Cena: iepriekšējās izsoles sākumcena 37 700 EUR (109,28 EUR/m²)
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

zemesgabals Artilērijas ielā 61, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 034 0133), atrodas Rīgas pilsētas austrumu daļā, Grīziņkalna apkaimē – kvartālā starp Artilērijas ielu, Krāsotāju ielu, Tallinas ielu un Jāņa Asara ielu – pilsētas daļā ar labi attīstītu sabiedriskā transporta infrastruktūru. Zemesgabals piegul Artilērijas ielai (“E” kategorijas iela), kas iziet uz vienu no pilsētas galvenajām maģistrālēm – Brīvības ielu (“D” kategorijas iela).

Zemesgabals nav apbūvēts. Zemesgabals no Artilērijas ielas ir norobežots ar koka-metāla žogu. Zemesgabals ir daļēji norobežots ar piegulošo zemesgabalu Artilērijas ielā 59, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 034 0134), Artilērijas ielā 63, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 034 0132), un Krāsotāju ielā 24, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 034 0136), žogiem. Zemesgabalā aug atsevišķi koki.

Zemesgabala izmantošana:

  1. zemesgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7442) robežās un UNESCO Pasaules mantojuma vietas Nr. 852 „Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā. Zemesgabals izmantojams atbilstoši prasībām, kas noteiktas Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā un Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumos Nr. 127 „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”.
  2. atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumam un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Rīgas domes 07.02.2006. saistošie noteikumi Nr.38):

- zemesgabals atrodas dzīvojamās apbūves teritorijā;

(saskaņā ar jauno Rīgas teritorijas plānojumu (RTP 2030) paredzēts, ka zemesgabals atradīsies jauktas centra apbūves teritorijā (JC7), kurā jāievēro Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma prasības);

- zemesgabals atrodas perimetrālās apbūves teritorijā;

- zemesgabals atrodas daļēji kultūrvēsturiski nozīmīgā, autentiskā pilsētvides teritorijā;

- teritorijas izmantošanā jāievēro visu veidu aizsargjoslas un citus zemesgabala izmantošanas aprobežojumus atbilstoši Teritorijas plānojuma grafiskās daļas plānam „Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi”.

Informācija par inženiertīkliem:

zemesgabalā atrodas ūdensvads d20, kas nedarbojas, ūdensvads d100 atrodas Artilērijas ielā. Zemesgabalā atrodas pašteces kanalizācijas vads d150, kas nedarbojas, savukārt sadzīves kanalizācijas vads d225 atrodas Artilērijas ielā.

Ne zemesgabalā, ne piegulošajās ielās atsevišķs lietus kanalizācijas vads nav izbūvēts. Artilērijas ielā atrodas zemsprieguma un vidējā sprieguma elektrisko tīklu kabeļu līnijas, blakus zemesgabalā Artilērijas ielā 59, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 034 0134) atrodas elektrosadales iekārta TP1270. Zemesgabalu šķērso elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijas. Artilērijas ielā atrodas elektronisko sakaru tīklu pazemes kabelis. Ne zemesgabalā, ne tuvākajā apkārtnē AS “Rīgas Siltums” siltumtīkli nav izbūvēti.

Artilērijas ielā atrodas zema spiediena gāzes vads, zemesgabalā esošais zema spiediena gāzesvads nedarbojas.