• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Tiek izsolīts neapbūvēts zemesgabals Pie Mazās Juglas, Rīgā (Brekšos) kadastra apzīmējums 0100 123 2282

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Tiek izsolīts neapbūvēts zemesgabals Pie Mazās Juglas, Rīgā (Brekšos) kadastra apzīmējums 0100 123 2282
Adrese: Pie Mazās Juglas, Rīga
Platība: 30 707 m²
Cena: Izsoles sākumcena: 298 000 EUR (9,70 EUR/m²)
Izsole: 22.11.2019. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā
Kontaktinformācija
Tālrunis: 25666566, 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:
zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 123 2282) atrodas Rīgas pilsētas austrumu daļā, Brekšu apkaimē, blakus Juglas ezeram un mežam, netālu no bijušās Juglas papīrfabrikas teritorijas, tuvējā apkārtnē atrodas jaunuzbūvētais ciemats „Juglasciems”.
Zemesgabals atrodas kvartālā starp Juglasciema bulvāri, Pietēnupes ielu, Kalējgrāvja ielu un Abzas ielu. Zemesgabals piegul iepriekš minētajām ielām, kas visas ir „E” kategorijas ielas un kas savienojas ar Biķernieku ielu – „C” kategorijas ielu.
Zemesgabals nav iznomāts, nav iežogots, ir brīvi pieejams un ir aizaudzis ar nelieliem kokiem un krūmiem.
Veicot saimniecisko darbību zemesgabalā, jāievēro Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumi Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” un Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.204 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”.
Nekustamajam īpašumam piegulošā ielu teritorija (ielu sarkano līniju robežās) – Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošais zemesgabals pie Mazās Juglas, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 123 0098) – iznomāta līdz 06.07.2053. ciemata “Juglasciems” ielu un pievadceļu būvniecībai un teritorijas labiekārtošanai.

Zemesgabala izmantošana:
atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz).
(Atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam (RTP 2030) paredzēts, ka zemesgabals atradīsies mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM1)).

Informācija par inženiertīkliem:
zemesgabalā un ielās, kuras piegul zemesgabalam nav izbūvēti inženierkomunikāciju tīkli.
Tālāk Kalējgrāvja ielā atrodas ūdensvads d100, lietus kanalizācijas vads d250, vidēja spiediena gāzes vads, vidēja sprieguma un zemsprieguma elektrokabeļi.
Zemesgabalā Kalējgrāvja ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 123 0178) atrodas elektrokabeļu sadales punkts, elektronisko sakaru tīklu kabelis un met.ATC.
Pieslēgšanās iespējas inženierkomunikāciju tīkliem ar to turētājiem nav saskaņotas.

Izsoles solis: 3000 EUR
Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 14.11.2019. plkst.16.00.
Pieteikumu iesniegšana: Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5 (424. telpā), Rīgā, vai elektroniski pa e-pastu dia@riga.lv darbdienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.