• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par zemesgabala bez adreses Kurzemes prospekta rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 080 0687), pirmo nomas tiesību izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Sludinājums par zemesgabala bez adreses Kurzemes prospekta rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 080 0687), pirmo nomas tiesību izsoli
  /   /
Adrese: Kurzemes prospekta rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 080 0687)
Platība: 8 m²
Izsoles sākumcena: Izsoles sākuma nomas maksa EUR 400,00 gadā, izsoles solis EUR 40,00
Pieteikšanās termiņš: No 02.12.2019. līdz 13.12.2019. darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kab.
Izsoles datums: 2019.gada 19.decembrī plkst.13.30 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kab.
Iznomāšanas termiņš: Līdz Kurzemes prospekta vai Skandu ielas pārbūves vai inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai, bet ne ilgāk kā uz 5 gadiem.
Izmantošanas veids: Īslaicīgas lietošanas inženierbūves – reklāmas objekta ar piesaisti zemei vai informācijas objekta – norādes uz saimnieciskās darbības veikšanas vietu (turpmāk arī – Objekts) izvietošana, uzturēšana un apsaimniekošana.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026004, 67012662
E-pasts: daiga.darzina@riga.lv; inga.eglite@riga.lv

Nomas objekta apraksts: Zemesgabals Kurzemes prospekta rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 080 0687), platība 8 m² (turpmāk – Zemesgabals).
Drošības nauda ir EUR 200,00 (bez PVN). Drošības nauda pēc zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) noslēgšanas tiek ieskaitīta nosolītā nomas maksā.
Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.
Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 193,60 (ieskaitot PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.
Nomas objekta raksturojums: Zemesgabals atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” atrodas ielu teritorijā.
Nomnieks veic visas darbības, kas nepieciešamas Objekta dizaina atveides, Objekta izvietošanas, uzturēšanas un ekspluatācijas atbilstības normatīvo aktu prasībām nodrošināšanai.
Nomnieks ir atbildīgs par Objekta ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī par Zemesgabala atbrīvošanu no Objekta pēc tā ekspluatācijas termiņa beigām, vai Līgumam beidzoties.
Uz Zemesgabala atrodas reklāmas objekts, kuram beidzies ekspluatācijas termiņš un par kuru nav noslēgts zemes nomas līgums ar Zemesgabala īpašnieku; reklāmas objekts nojaucams normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, nesaņemot nekādu atlīdzību no Zemesgabala īpašnieka.
Iznomātājs: Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.
Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā https://id.riga.lv/, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://pasvaldiba.riga.lv/.