• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par zemesgabala bez adreses, Jelgavas ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 050 2029 8001), pirmo nomas tiesību izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Sludinājums par zemesgabala bez adreses, Jelgavas ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 050 2029 8001), pirmo nomas tiesību izsoli
  /   /
Adrese: Jelgavas ielas rajonā, Rīgā
Platība: 22 m²
Izsoles sākumcena: Izsoles sākuma nomas maksa EUR 74,79 gadā, izsoles solis EUR 10,00
Pieteikšanās termiņš: No 11.11.2019. līdz 22.11.2019. no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā, komisijas kontakttālrunis 67012662.
Izsoles datums: Izsole notiek 2019.gada 29.novembrī plkst.14.00 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kabinetā.
Iznomāšanas termiņš: Līguma termiņš – līdz brīdim, kad zemesgabals būs nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu – parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana nodrošināšanai, bet ne ilgāk kā uz 5 gadiem.
Izmantošanas veids: Īslaicīgas lietošanas būves – šķūņa (turpmāk – Objekts) būvniecība, uzturēšana un apsaimniekošana.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 670026004, 67012662
E-pasts: daiga.darzina@riga.lv, inga.eglite@riga.lv

Nomas objekta apraksts: Zemesgabala bez adreses, Jelgavas ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 050 2029 8001), ar platību 22 m2 (turpmāk – zemesgabals). Drošības nauda: EUR 37,40. Drošības nauda tiek ieskaitīta zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un iemaksāto Drošības naudu.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 193,60 (ieskaitot PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Nomas objekta raksturojums: Zemesgabals atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” atrodas apstādījumu teritorijā, Kīleveina grāvja krastmalā. Zemesgabals atrodas UNESCO Pasaules mantojuma vietas Nr. 852 „Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanas, aizsardzības, izmantošanas, kultūrvēsturiskās vides pārveidošanas, kā arī attīstības projektu īstenošanas kārtību un attiecīgās kultūrvēsturiskās vides vērtībai atbilstošas prasības nosaka Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums un Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumi Nr. 127 „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”. Uz zemesgabala atrodas šķūnis, kas uzbūvēts nelikumīgi, jo nav bijis noslēgts zemes nomas līgums ar zemesgabala īpašnieku; šķūnis nojaucams normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, nesaņemot nekādu atlīdzību no zemesgabala īpašnieka. Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nosolītājs nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam mērķim. Iznomātājs neatlīdzina Nosolītājam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus) sakarā ar to, ja Nosolītājs nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam mērķim un/vai Nosolītājs nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Zemesgabalam piekļūt iespējams caur privātpersonām piederošo zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 0100 050 0104 un zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 0100 050 2029, kas ir Kileveina grāvja teritorija, un kurā nav ierīkota brauktuve. Tādējādi, ja Nomnieks nav kāds no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 050 0104 kopīpašniekiem, tad Nomniekam risināms jautājums par piekļūšanu zemesgabalam ar piegulošā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 050 0104 kopīpašniekiem.

Iznomātājs: Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā https://id.riga.lv/, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://pasvaldiba.riga.lv/.