• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par zemesgabala bez adreses, Bukultu ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 014 2108), pirmo nomas tiesību izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Sludinājums par zemesgabala bez adreses, Bukultu ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 014 2108), pirmo nomas tiesību izsoli
  /   /
Adrese: bez adreses, Bukultu ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 014 2108)
Platība: 7910 m²
Izsoles sākumcena: Izsoles sākuma nomas maksa EUR EUR 7166,00 gadā, izsoles solis EUR 720,00
Pieteikšanās termiņš: No 04.10.2019. līdz 18.10.2019. darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kab.
Izsoles datums: Izsole notiek 2019.gada 25.oktobrī plkst.13.30 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kabinetā.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037577, 67026319, 67012662
E-pasts: signe.noriete@riga.lv, diana.dumbre@riga.lv, inga.eglite@riga.lv

Nomas objekta apraksts: zemesgabals bez adreses, Bukultu ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 014 2108), 7910 m2 platībā (turpmāk – Zemesgabals)

Drošības nauda: EUR 3583,00. Drošības nauda tiek ieskaitīta zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas Sludinājums par īpašuma nomu (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un iemaksāto Drošības naudu.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 302,50 (kopā ar PVN) apmērā par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Nomas objekta raksturojums: Zemesgabals atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” atrodas ielas sarkano līniju robežās, daļā, kur nav izbūvēta iela, un ir paredzēts pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, pārbūve un uzturēšana) – izpildei.

Nomnieks veic Objekta būvniecību atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; divu nedēļu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamentā aktu par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

Iznomātājs: Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā www.id.riga.lv, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://pasvaldiba.riga.lv/.