• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par zemesgabala bez adreses, Bukultu ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 014 2108), nomas tiesību izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Sludinājums par zemesgabala bez adreses, Bukultu ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 014 2108), nomas tiesību izsoli
  /   /
Adrese: bez adreses, Bukultu ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 014 2108)
Platība: 7910 m²
Izsoles sākumcena: Izsoles sākuma nomas maksa EUR 5732,80 gadā, izsoles solis EUR 580,00
Pieteikšanās termiņš: no 28.01.2020. līdz 21.02.2020. no plkst.9.00 līdz plkst.12.00
Izsoles datums: Izsole notiek 2020.gada 28.februārī plkst.13.30 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kabinetā
Iznomāšanas termiņš: līdz Bukultu ielas pārbūves vai inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai vai Ziemeļu transporta koridora 2.posma realizācijai, bet ne ilgāk kā uz 5 gadiem.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037577, 67026319
E-pasts: signe.noriete@riga.lv, diana.dumbre@riga.lv

Nomas objekta apraksts: zemesgabals bez adreses, Bukultu ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 014 2108), 7910 m² platībā (turpmāk – Zemesgabals)

Drošības nauda: EUR 2866,40. Drošības nauda tiek ieskaitīta zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un iemaksāto Drošības naudu.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 302,50 (kopā ar PVN) apmērā par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Nomas objekta raksturojums: Zemesgabals atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” atrodas ielas sarkano līniju robežās, daļā, kur nav izbūvēta iela, un ir paredzēts pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, pārbūve un uzturēšana) – izpildei.

Nomnieks veic Objekta būvniecību atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; divu nedēļu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamentā aktu par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

Iznomātājs: Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Zemes nomas līguma termiņš, ja to pieļauj normatīvie akti, var tikt pagarināts, Pusēm rakstveidā vienojoties, ja Līguma pagarināšanai piekrīt Rīgas domes Satiksmes departaments, kā arī, ja Nomnieks labticīgi pildījis Līguma pienākumus, tostarp viņam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju

Izmantošanas veids: īslaicīgas lietošanas būves/ būvju (tostarp inženierbūves – autostāvlaukuma), kas atbilst Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” prasībām un tiks izmantotas komercdarbības vajadzībām (turpmāk – Objekts), būvniecība, uzturēšana un apsaimniekošana, kā arī teritorijas labiekārtošana.

Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā https://id.riga.lv/, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://pasvaldiba.riga.lv/.