• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tālavas gatvē, Rīgā (kadastra Nr.0100 082 0883) daļas nomas tiesību izsole

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tālavas gatvē, Rīgā (kadastra Nr.0100 082 0883) daļas nomas tiesību izsole
Adrese: Tālavas gatvē, Rīgā
Platība: 8,00 m²
Izsoles sākumcena: EUR 115,00 mēnesī (bez PVN), izsoles solis EUR 11,50
Pieteikšanās termiņš: No 10.07.2019. līdz 26.07.2019. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kab.
Izsoles datums: 2019.gada 01.augustā, plkst.13.30 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kab.
Iznomāšanas termiņš: 5 (pieci) gadi
Izmantošanas veids: Saldējuma tirdzniecības vietas iekārtošana un saldējuma tirdzniecība.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67012662, 67026004
E-pasts: daiga.darzina@riga.lv; inga.eglite@riga.lv;

Nomas objekta apraksts: nekustamā īpašuma Tālavas gatvē, Rīgā (kadastra Nr. 0100 082 0883) daļa 8,00 m² platībā, turpmāk – Nekustamais īpašums. Nekustamais īpašums atrodas Rīgas Imantas vidusskolas (Kurzemes prospektā 158, Rīgā) teritorijā.

Iznomātājs: Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Drošības nauda:
EUR 345,00. Drošības nauda tiek ieskaitīta Nekustamā īpašuma nomas līguma, turpmāk – Nomas līgums, nodrošinājuma depozītā.

Nomas l
īguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir divu mēnešu nosolītās Nekustamā īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN), kas izsoles dalībniekam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Nomas līgumu, ir jāsamaksā 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas.

Nomas
tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Nomas līgumu, 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 181,50 (tai skaitā PVN) apmērā par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Nekustamā īpašuma tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem. 2 Nomas līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas, pēc nolikuma 5.4.punktā noteikto maksājumu saņemšanas noteiktajā termiņā un Nekustamā īpašuma nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un ar reģistrācijas dienu Rīgas domes lietvedības informatīvajā sistēmā. Nekustamā īpašuma nomas maksu nomnieks maksā pilnā apmērā visu Nomas līguma darbības laiku neatkarīgi no jebkādiem apstākļiem no Nomas līguma spēkā stāšanās dienas. Nomnieks ir atbildīgs par saldējuma tirdzniecības vietas iekārtošanai un saldējuma tirdzniecības pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo saskaņojumu, atļauju un citu dokumentu saņemšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Nomnieks veic Nekustamā īpašuma, tam piegulošās teritorijas un saldējuma tirdzniecības vietas uzturēšanu un apsaimniekošanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ievērojot Rīgas domes saistošo noteikumu par Rīgas pilsētas teritorijas izmantošanu, kopšanu un būvju uzturēšanu prasības, par veicamajiem darbiem vienojoties ar teritorijas apsaimniekotāju SIA “Rīgas serviss” un Rīgas Imantas vidusskolu. Nomniekam nav tiesības nodot iznomāto Nekustamo īpašumu apakšnomā. Nomniekam saldējuma tirdzniecības piedāvājumā ir jāiekļauj arī šādi saldējumi: - saldējumi bez laktozes; - saldējumi, kuros izmantotas dabīgas izejvielas, ieskaitot dabīgas ogas, piens un saldais krējums; - saldējumi, kuru fasējamās vafeles ir bez palmu eļļas vai palmu eļļas taukiem; - saldējumi, kuros netiek izmantotas krāsvielas, aromatizētāji, saldinātāji. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona Inga Eglīte, tālr.67012662. Ar izsoles nolikumu un Nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326. kab. un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā www.rdid.lv un Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://pasvaldiba.riga.lv. Saldējuma tirdzniecības vietu var apskatīt dabā darba dienās, par apskates laiku iepriekš vienojoties, ar kontaktpersonu A.Eibelis, tālr.67037202