• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Sludinājums par neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Krišjāņa Valdemāra ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 025 9001), daļas “A” pirmo nomas tiesību izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Sludinājums par neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Krišjāņa Valdemāra ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 025 9001), daļas “A” pirmo nomas tiesību izsoli
  /   /
Adrese: bez adreses, Krišjāņa Valdemāra ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 025 9001), daļa “A”
Platība: 4 m²
Izsoles sākumcena: Izsoles sākuma nomas maksa EUR 600,00 gadā Izsoles solis EUR 60,00
Pieteikšanās termiņš: No 30.01.2020. līdz 21.02.2020. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā.
Izsoles datums: Izsole notiek 2020.gada 28.februārī plkst.14.00 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kabinetā.
Iznomāšanas termiņš: Līdz Krišjāņa Valdemāra ielas pārbūves vai inženierkomunikāciju izbūves uzsākšanai, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no līguma spēkā stāšanās.
Izmantošanas veids: Īslaicīgas lietošanas inženierbūves – reklāmas objekta ar piesaisti zemi (turpmāk – Objekts), izvietošana, uzturēšana un apsaimniekošana.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037577, 67026319
E-pasts: signe.noriete@riga.lv, diana.dumbre@riga.lv

Nomas objekta apraksts: Zemesgabala bez adreses, Krišjāņa Valdemāra ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 025 9001), daļa “A” ar platību 4 m² (turpmāk – Zemesgabals).
Drošības nauda: EUR 300,00 (bez PVN). Drošības nauda pēc zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.
Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.
Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 193,60 (ieskaitot PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.
Nomas objekta raksturojums: Zemesgabals atrodas ielu teritorijā starp ielu sarkano līniju robežām, daļā, kur nav izbūvēta iela, un ir paredzēts pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (t.sk. ielu būvniecība, pārbūve un uzturēšana) – izpildei.
Nomnieks veic visas darbības, kas nepieciešamas Objekta dizaina atveides, Objekta izvietošanas, uzturēšanas un ekspluatācijas atbilstības normatīvo aktu prasībām nodrošināšanai.
Nomnieks ir atbildīgs par Objekta ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī par Zemesgabala atbrīvošanu no Objekta pēc tā ekspluatācijas termiņa beigām, vai Līgumam beidzoties.
Uz Zemesgabala atrodas reklāmas pilons, kam beidzies ekspluatācijas termiņš un beigusies reklāmas objekta izvietošanas atļauja un par kuru nav noslēgts zemes nomas līgums ar Zemesgabala īpašnieku. Reklāmas pilons nojaucams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nesaņemot nekādu atlīdzību no Zemesgabala īpašnieka.
Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nosolītājs nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam mērķim. Iznomātājs neatlīdzina Nosolītājam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus) sakarā ar to, ja Nosolītājs nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam mērķim un/vai Nosolītājs nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības.
Iznomātājs: Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.
Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā https://id.riga.lv/, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://pasvaldiba.riga.lv/.