• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Rezerves zemes fonda zemesgabala bez adreses, Kokneses prospekta un Mežezera ielas krustojumā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 084 0434), nomas tiesību izsole

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Rezerves zemes fonda zemesgabala bez adreses, Kokneses prospekta un Mežezera ielas krustojumā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 084 0434), nomas tiesību izsole
  /   /
Adrese: bez adreses, Kokneses prospekta un Mežezera ielas krustojumā, Rīgā
Platība: 2243 m²
Izsoles sākumcena: Izsoles sākuma nomas maksa EUR 8707,00 gadā, izsoles solis EUR 880,00
Pieteikšanās termiņš: No 17.06.2019. līdz 26.07.2019. darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kab.
Izsoles datums: 2019.gada 02.augustā plkst.13.30 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kab.
Iznomāšanas termiņš: līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par zemesgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, bet ne ilgāk kā uz 5 (pieciem) gadiem no līguma spēkā stāšanās
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037577, 67026319, 67012662
E-pasts: signe.noriete@riga.lv, diana.dumbre@riga.lv, inga.eglite@riga.lv

Nomas objekta apraksts: rezerves zemes fonda zemesgabals bez adreses, Kokneses prospekta un Mežezera ielas krustojumā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 084 0434), 2243 m2 platībā (turpmāk – zemesgabals). Drošības nauda: EUR 4353,50.

Drošības nauda tiek ieskaitīta zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un iemaksāto Drošības naudu.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 302,50 (kopā ar PVN) apmērā par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Nomas objekta raksturojums:
Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006.–2018.gadam zemesgabals 361 m2 platībā atrodas centru apbūves teritorijā un 1882 m2 platībā atrodas ārpus ielas sarkanajām līnijām noteiktajā ielu teritorijā – inženierkomunikāciju koridorā.
Nomnieks ir atbildīgs par Objekta ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī par Zemesgabala atbrīvošanu no Objekta pēc tā ekspluatācijas termiņa beigām vai, beidzoties līgumam.

Iznomātājs
: Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Līguma projekts:
Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā www.rdid.lv, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://pasvaldiba.riga.lv/.