• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Par Zemesgabala bez adreses, Vienības gatvē, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 054 0221), pirmo nomas tiesību izsoli

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Par Zemesgabala bez adreses, Vienības gatvē, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 054 0221), pirmo nomas tiesību izsoli
  /   /
Adrese: Vienības gatve, Rīgā
Platība: 25 m²
Izsoles sākumcena: Izsoles sākuma nomas maksa EUR 738,13 gadā; Izsoles solis EUR 80,00
Pieteikšanās termiņš: No 11.11.2019. līdz 22.11.2019. no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā, komisijas kontakttālrunis 67012662.
Izsoles datums: Izsole notiek 2019.gada 29.novembrī plkst.13.30 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kabinetā.
Iznomāšanas termiņš: Līguma termiņš – līdz Vienības gatves pārbūves vai inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai, bet ne ilgāk kā uz 5 gadiem.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 670026004, 67012662
E-pasts: daiga.darzina@riga.lv, inga.eglite@riga.lv

Nomas objekta apraksts: Zemesgabala bez adreses, Vienības gatvē, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 054 0221), ar platību 25 m2 (turpmāk – zemesgabals).
Drošības nauda: EUR 369,07. Drošības nauda tiek ieskaitīta zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) nodrošinājuma depozītā.
Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un iemaksāto Drošības naudu.
Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 193,60 (ieskaitot PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.
Nomas objekta raksturojums: Zemesgabals atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” atrodas ielas sarkano līniju robežās, daļā, kur nav izbūvēta iela, un ir paredzēts pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, pārbūve un uzturēšana) – izpildei.
Nomnieks veic Objekta būvniecību atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Nomnieks ir tiesīgs ekspluatēt Objektu pēc tā nodošanas ekspluatācijā un ir atbildīgs par Objekta ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī par zemesgabala atbrīvošanu no Objekta pēc tā ekspluatācijas termiņa beigām vai, Līgumam beidzoties.
Iznomātājs: Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.
Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā https://id.riga.lv/, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://pasvaldiba.riga.lv/.