• di@riga.lv
  / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Nekustamā īpašuma Slokas ielā 161, Rīgā, kadastra Nr.0100 580 0145, sastāvā esošās sadzīves pakalpojumu ēkas Slokas ielā 161 k-2, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 080 0021 001, daļas – 1.stāva telpu grupas Nr.002 telpu ATKĀRTOTA nomas tiesību izsole

 1. Sākums
 2. »
 3. Iznomā
 4. »
 5. Ēkas (būves)
 6. » Nekustamā īpašuma Slokas ielā 161, Rīgā, kadastra Nr.0100 580 0145, sastāvā esošās sadzīves pakalpojumu ēkas Slokas ielā 161 k-2, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 080 0021 001, daļas – 1.stāva telpu grupas Nr.002 telpu ATKĀRTOTA nomas tiesību izsole
Adrese: Slokas ielā 161 k-2, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 080 0021 001, daļa – 1.stāva telpu grupas Nr.002
Platība: 202,70 m2
Izsoles sākumcena: EUR 121,75 mēnesī (bez PVN); Izsoles solis EUR 12,00
Pieteikšanās termiņš: No 22.08.2022. līdz 15.09.2022. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00
Izsoles datums: Mutiska izsole notiek 2022.gada 22.septembri plkst.1500 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā
Iznomāšanas termiņš: 12 (divpadsmit) gadus no nomas līguma spēkā stāšanās dienas
Izmantošanas veids: Īpašums tiek iznomāts komercdarbībai
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026004; 67012662

Nomas objekta apraksts:

Nekustamā īpašuma Slokas ielā 161, Rīgā (kadastra Nr.0100 580 0145), daļa, kas sastāv no sadzīves pakalpojumu ēkas Slokas ielā 161 k-2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 080 0021 001) 1.stāva telpu grupas Nr.002 telpām, ar kopējo platību 202,70 m2, turpmāk - Īpašums.

Drošības nauda: EUR 243,50 (bez PVN)

Apakšnomas iespējas:
Ir tiesības nodot iznomāto Nekustamo īpašumu vai tā daļu apakšnomā tikai ar iepriekšēju Iznomātāja rakstisku piekrišanu.

Izsoles veids, datums, laiks un vieta:
Mutiska izsole notiek 2022.gada 22.septembrī plkst.15.00 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš:
No 22.08.2022. līdz 15.09.2022. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:

 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv;
 • klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.67012662 vai 67026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. 67012662).

Iznomātājs:
Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050

Objekta apskate:
Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar D. Dārziņu, tālr.67026004, I. Eglīti, tālr.67012662 vai e-pastu: daiga.darzina@riga.lv; inga.eglite@riga.lv, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:
Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt zemes nomas līgumu (turpmāk – Līgums), 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 290,40 (divi simti deviņdesmit euro, 40 centi) (t.sk. PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.
Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.
Drošības nauda pēc Līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts:

Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Nomas objekta raksturojums: Atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, turpmāk – RTIAN, 15. pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, Zemesgabals lielākajā daļā platības atrodas publiskās apbūves teritorijā, kur atļautā izmantošana noteikta atbilstoši RTIAN 6.5.apakšnodaļas prasībām, un nelielā daļā (~ 174 m2) jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā, kur atļautā izmantošana noteikta atbilstoši RTIAN 6.3.apakšnodaļas prasībām.

Nomnieks veic Zemesgabala, tam piegulošās teritorijas, Objekta un žoga (ja tāds ir uzbūvēts) uzturēšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Nomnieks ir atbildīgs par Objekta būvprojekta izstrādi un saskaņošanu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, tostarp labiekārtojuma ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām . Zemesgabala iežogošana pieļaujama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, veicot žoga kā īslaicīgas lietošanas inženierbūves būvniecību.
Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.
Kontaktpersonas: Diāna Dumbre, tālr.67026319, e-pasts: diana.dumbre@riga.lv; Signe Noriete, tālr. 67037577,  e-pasts:signe.noriete@riga.lv.

Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt nomas līgumu, 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas:

 • jāveic maksājums EUR 242,00 (divi simti četrdesmit divi euro, 00 centi) (tai skaitā PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Īpašuma tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem;
 • jāsamaksā Iznomātāja kontā tādu naudas summu, lai izveidotu Nodrošinājuma depozītu – 2 (divu) mēnešu nosolītās Nekustamā īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN), ja Nosolītāja iemaksātais drošības naudas apmērs ir nepietiekams.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Īpašums ir nodrošināts ar elektroapgādi, ūdens apgādi un pieslēgumu kanalizācijas tīklam, bet nav nodrošināta ar apkuri. visām nepieciešamajām pilsētas centralizētām komunikācijām.

Īpašums atrodas puspagrabstāvā, segtas, no koplietošanas platībām galos nenorobežotas, galerijas daļā. Ieeja Īpašumā no ielas puses nav pārredzama, taču pie Īpašuma iespējama piebraukšana ar kravas (mikroautobuss) autotransportu un vieglo autotransportu. Ir neliela rampa preču izkraušanai. Īpašuma daļai logi ir vērsti uz ielas pusi.

Īpašums saistīts ar zemesgabalu Slokas ielā 161 k-1, Rīgā, kadastra Nr.0100 080 0021, ar kopējo platību 8705 m2 (turpmāk – zemesgabals), kura īpašuma tiesības Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.907 nostiprinātas fiziskām personām. Starp Rīgas domes Īpašuma departamentu un zemesgabala īpašniekiem ir noslēgti zemesgabala nomas līgumi.

Īpašumam piesaistīta zemesgabala daļa, kas atbilst 404,40 m2, proporcionāli iznomātajai telpu platībai. Maksa par Īpašumam piesaistītās zemesgabala daļas lietošanu ir 1,37 EUR/m2 gadā (bez PVN), t.i., 554,03 EUR gadā jeb 46,17  EUR mēnesī.

Nomnieka pienākums kompensēt Rīgas domes Īpašuma departamentam zemes nomas maksas maksājumus par Īpašumam piesaistītā zemesgabala daļu.

Ar izsoles nolikumu, tai skaitā, Nomas līgumu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv.

Kontaktpersonas:

D. Dārziņa, tālr.67026004,e-pasts: daiga.darzina@riga.lv;

I. Eglīte tālr.67012662, e-pasts: inga.eglite@riga.lv.