• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Līvu laukumā, Rīgā (“N”, kuru veido zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 006 0064 un zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 0100 006 0067 un 0100 006 9002 daļas) nomas tiesību izsole

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Līvu laukumā, Rīgā (“N”, kuru veido zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 006 0064 un zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 0100 006 0067 un 0100 006 9002 daļas) nomas tiesību izsole
  /   /
Adrese: Bez adreses, Līvu laukumā, Rīgā (“N”, kuru veido zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 006 0064 un zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 0100 006 0067 un 0100 006 9002 daļas)
Platība: 230 m²
Izsoles sākumcena: Izsoles sākuma nomas maksa EUR 6474,45 gadā Izsoles solis EUR 648,00
Pieteikšanās termiņš: No 18.03.2020. līdz 22.04.2020.
Izsoles datums: Izsole notiek 29.04.2020. plkst.16.30 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kabinetā.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037552, 67012611
E-pasts: edite.vanaga@riga.lv, irena.scekina@riga.lv

Nomas objekta apraksts: Zemesgabals bez adreses, Līvu laukumā, Rīgā (“N”, kuru veido zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 006 0064 un zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 0100 006 0067 un 0100 006 9002 daļas), 230 m² platībā (turpmāk – Zemesgabals).

Drošības nauda: EUR 3237,23 (bez PVN). Drošības nauda pēc zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 193,60 (ieskaitot PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Nomas objekta raksturojums: Zemesgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.7442) robežās, valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa “Vecrīgas arheoloģiskais komplekss” (valsts aizsardzības Nr.2070) robežās un UNESCO Pasaules mantojuma vietas Nr.852 “Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanas, aizsardzības, izmantošanas, kultūrvēsturiskās vides pārveidošanas, kā arī attīstības projektu īstenošanas kārtību un attiecīgās kultūrvēsturiskās vides vērtībai atbilstošas prasības nosaka Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums un Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumi Nr.127 “Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”.

Zemesgabals atrodas teritorijā, kuriem prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei nosaka Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums, turpmāk – Teritorijas plānojums, un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (Rīgas domes 07.02.2006. saistošie noteikumi Nr.38), turpmāk – Saistošie noteikumi.

Atbilstoši Teritorijas plānojuma grafiskajai daļai un Saistošajiem noteikumiem, Zemesgabals atrodas ielu teritorijā, Līvu laukumā, kur atļautā izmantošana noteikta Saistošo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 5.7.apakšnodaļās un 623.apakšpunktā.

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 623.punkta prasībām, paredzēta Līvu laukuma kompleksas rekonstrukcijas nepieciešamība, izstrādājot rekonstrukcijas projektu uz Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē saskaņotas rekonstrukcija funkcionālās programmas pamata. Līdz laukuma kompleksajai rekonstrukcijai atļauta tikai teritorijas labiekārtojuma lokāla rekonstrukcija, iekļaujoties apkārtējā laukuma funkcionālajā un vizuālajā kontekstā.

Nomnieks ievēro, ka Zemesgabalā var tikt izvietoti tikai galdiņi ar krēsliem, nelieli saulessargi bez reklāmas uz apakšējās malas un neliela zema lete ēdienu servēšanai, kā arī nav pieļaujama grīdas, nojumju, reklāmas un norobežojumu virs 1,2 m izvietošana.

Nomnieks ir atbildīgs par Sezonas kafejnīcas ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī par Zemesgabala atbrīvošanu no Sezonas kafejnīcas pēc tā ekspluatācijas termiņa beigām, vai Līgumam beidzoties.

Iznomātājs: Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Pieteikšanās termiņš:
No 18.03.2020. līdz 22.04.2020. paredzot šādu iesniegšanas kārtību:
- ar drošu elektroniski parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz no 18.03.2020. līdz 22.04.2020. plkst. 12.00, sūtot pieteikumus uz e-pastu: diipp@riga.lv,
- klātienē pieteikumus iesniedz no 15.04.2020. līdz 22.04.2020. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā.
komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālrunis 67012662).

Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā https://id.riga.lv/, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://pasvaldiba.riga.lv/.