• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala bez adreses, Grenču ielā, Rīgā (zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 010009922018001), un piekrītošā zemesgabala bez adreses, Grenču ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000990777), pirmo nomas tiesību izsole

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala bez adreses, Grenču ielā, Rīgā (zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 010009922018001), un piekrītošā zemesgabala bez adreses, Grenču ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000990777), pirmo nomas tiesību izsole
  /   /
Adrese: Grenču ielā, Rīgā
Platība: 9 m² un 4 m²
Izsoles sākumcena: Izsoles sākotnējā nomas maksa EUR 1440,00 gadā, izsoles solis EUR 144,00
Pieteikšanās termiņš: No 02.08.2019. līdz 08.08.2019.
Izsoles datums: Izsole notiek 2019.gada 16.augustā plkst.14.00 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kabinetā
Izmantošanas veids: Īslaicīgas lietošanas inženierbūves – reklāmas objekta ar piesaisti zemei (turpmāk – Objekts) izvietošana, uzturēšana un apsaimniekošana
Kontaktinformācija
Tālrunis: 670026004, 67012662
E-pasts: daiga.darzina@riga.lv, inga.eglite@riga.lv

Pieteikšanās termiņš: No 20.08.2019. līdz 13.09.2019. darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kab.

Iznomāšanas termiņš: Līguma termiņš – līdz Grenču ielas pārbūves vai inženierkomunikāciju izbūves uzsākšanai, bet ne ilgāk kā uz 5 (pieciem) gadiem. Līguma termiņš, Pusēm vienojoties, var tikt pagarināts, ja to pieļauj normatīvie akti un, ja Nomnieks lūdz termiņa pagarināšanu ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms līguma termiņa beigām, ja Nomnieks labticīgi pildījis līguma pienākumus, tostarp viņam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju.

Nomas objekta apraksts: Neapbūvēts Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošais zemesgabals bez adreses, Grenču ielā, Rīgā (zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 010009922018001), 9m2 platībā un piekrītošā zemesgabala bez adreses, Grenču ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000990777), 4m2 platībā (turpmāk kopā – zemesgabals).

Drošības nauda: EUR 720,00. Drošības nauda tiek ieskaitīta zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un iemaksāto Drošības naudu.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 193,60 (ieskaitot PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Nomas objekta raksturojums: Zemesgabals atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” atrodas ielas sarkano līniju robežās daļā, kur nav izbūvēta iela, un ir paredzēts pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, pārbūve un uzturēšana) – izpildei.
Uz Zemesgabala atrodas Iznomātajam nepiederošs reklāmas pilons, ko lieto piegulošā nekustamā īpašuma īpašnieks, un kuram ir pienākums atbrīvot Zemesgabalu no reklāmas pilona, ja viņš neiegūst tiesības slēgt Līgumu. Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (ja Nosolītājs nav reklāmas pilona lietotājs) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Zemesgabala neatbrīvošanas gadījumā Līgums netiks noslēgts un nestāsies spēkā, kā arī, ja Nosolītājs nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam mērķim. Iznomātājs neatlīdzina Nosolītājam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus) sakarā ar to, ja Līgums nestāsies spēkā, kā arī, ja Nosolītājs nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības.
Nomnieks veic visas darbības, kas nepieciešamas Objekta dizaina atveides, Objekta izvietošanas, uzturēšanas un ekspluatācijas atbilstības normatīvo aktu prasībām nodrošināšanai.
Nomnieks ir atbildīgs par Objekta ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī par zemesgabala atbrīvošanu no Objekta pēc tā ekspluatācijas termiņa beigām, vai Līgumam beidzoties.

Iznomātājs: Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kabinetā un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā www.id.riga.lv, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://pasvaldiba.riga.lv/.