• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Būves – Pilsētas nocietinājuma mūra un torņu paliekas (kadastra apzīmējums 0100 002 0107 001) Jāņa sētā 4, Rīgā un piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 002 0107), un piesaistīto zemesgabalu (kadastra apzīmējumi 0100 002 0108, 0100 002 2000) daļu nomas tiesību mutiskai izsole

  1. Sākums
  2. »
  3. Iznomā
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Būves – Pilsētas nocietinājuma mūra un torņu paliekas (kadastra apzīmējums 0100 002 0107 001) Jāņa sētā 4, Rīgā un piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 002 0107), un piesaistīto zemesgabalu (kadastra apzīmējumi 0100 002 0108, 0100 002 2000) daļu nomas tiesību mutiskai izsole
Adrese: Jāņa sēta 4, Rīga
Izsoles sākumcena: EUR 467,11 mēnesī bez PVN par Nekustamo īpašumu; izsoles solis EUR 47,00
Pieteikšanās termiņš: No 30.01.2020. līdz 21.02.2020. darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 326.kab.
Izsoles datums: 2020.gada 28.februārī plkst.14.30 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 302.kab.
Iznomāšanas termiņš: Nomas līguma termiņš - divpadsmit gadi.
Izmantošanas veids: Īpašums tiek iznomāts komercdarbībai, bet Zemesgabali – Īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai bez jaunas apbūves tiesībām.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67012611; 67012608
E-pasts: irena.scekina@riga.lv; irena.ekerte@riga.lv

Nomas objekta apraksts:
būve – Pilsētas nocietinājuma mūra un torņu paliekas (kadastra apzīmējums 0100 002 0107 001) platība 63,30 m2 (turpmāk – Īpašums) un Īpašumam piesaistīts zemesgabals Jāņa sēta 4, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 002 0107) 114 m2 platībā, piesaistīta zemesgabala Jāņa sēta 6 (kadastra apzīmējums 0100 002 0108, kopējā platība 177 m2) daļa 121 m2 platībā un piesaistīta zemesgabala Jāņa sēta 8 (kadastra apzīmējums 0100 002 2000, kopējā platība 336 m2) daļa 8 m2 platībā (turpmāk – Zemesgabali). Īpašums un Zemesgabali (turpmāk – kopā Nekustamais īpašums).

Iznomātājs:
Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050

Drošības nauda :
EUR 1401,33 (drošības nauda tiek ieskaitīta Nomas līguma nodrošinājuma depozītā)

Nomas līguma nodrošinājuma depozīts:
Nodrošinājuma depozīts ir divu mēnešu nosolītās Nekustamā īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN), kas izsoles dalībniekam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Nomas līgumu, ir jāsamaksā 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:
Nomniekam ir tiesības nodot iznomāto Nekustamo īpašumu apakšnomā tikai ar iepriekšēju Iznomātāja rakstisku piekrišanu;
Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt nomas līgumu, 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas ir jāveic maksājums EUR 139,15 (ar PVN) par pieaicinātā sertificētā nekustamā īpašuma vērtētāja Nekustamā īpašuma tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem
Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona I.Eglīte 67012662.
Ar izsoles nolikumu un Nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldē, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 330.kab. un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā https://id.riga.lv un tīmekļvietnē https://pasvaldiba.riga.lv.

Objektu var apskatīt darba dienās, par apskates laiku iepriekš vienojoties, kontaktpersonas: I.Ščekina tālrunis 67012611 un I.Ekerte tālrunis 67012608.