• di@riga.lv
  / +371 67026138
 • Sākums
 • Rīgas pilsētas nekustamo īpašumu privatizācija

Rīgas pilsētas nekustamo īpašumu privatizāciju

Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma (neapbūvētu un apbūvētu zemesgabalu, zemes starpgabalu, kā arī ēku) privatizāciju vada Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija, privatizācijas procesu organizē un nodrošina Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvalde saskaņā ar  normatīvajos aktos noteikto kārtību un procedūru.

Nekustamā īpašuma privatizāciju regulē šādi galvenie normatīvie akti:

 • Likums „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”
 • Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums
 • Likums „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām” 
 • Likums „Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību”
 • Rīgas domes 06.11.2012. nolikums Nr.272 „Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas nolikums”

 • Šobrīd Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā noteiktās personas var rosināt Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.

  Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt:

 • zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas piegul viņu zemei;
 • zemes kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz kopīpašumā esošās zemes, vai domājamo daļu no tās samērīgi savai zemes daļai;
 • zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei;
 • zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā zemesgabala domājamo daļu, uz kura atrodas ēka (būve), samērīgi savai ēkas (būves) daļai;
 • kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisku personu;
 • persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.

 • Pēc Rīgas domes lēmuma par nekustamā īpašuma nodošanu privatizācijai pieņemšanas informāciju par privatizācijas procesu var iegūt:

 • Starpgabalu nodaļā par zemes starpgabalu privatizācijas procesu;
 • Zemesgabalu nodaļā par neapbūvētu un apbūvētu zemesgabalu privatizācijas procesu;
 • Īpašuma objektu privatizācijas nodaļā par ēku un ēku kopā ar zemesgabaliem privatizācijas procesu.

 • Jautājumos par privatizācijai atteikto Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu var vērsties Juridiskajā nodaļā.

  Jautājumos par privatizācijas procesa ietvaros noslēgto pirkuma līgumu izpildi var vērsties Īpašuma atsavināšanas pārvaldē, Starpgabalu nodaļā, Zemesgabalu privatizācijas nodaļā vai Īpašuma objektu privatizācijas nodaļā, jautājumos par maksājumiem, saistītiem ar pirkuma līgumu izpildi, – Administratīvajā pārvaldē, Maksājumu kontroles sektorā.