• di@riga.lv
    / +371 67026138
  • Sākums
  • Rīgas pilsētas nekustamo īpašumu iznomāšanu

Rīgas pilsētas nekustamo īpašumu iznomāšanu

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma (nedzīvojamo ēku un tām piekrītošās zemes) iznomāšana.
Pakalpojuma apraksts: pašvaldībai piederošu būvju un telpu iznomāšana.
Detalizēta informācija par pakalpojumu
Pagaidu zemes nomas līgumu slēgšana ar telpu nomniekiem Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos, kas nodoti izglītības, kultūras, labklājības iestāžu lietojumā.
Pakalpojuma apraksts: zemes nomas līguma noslēgšana, ja ir noslēgts telpu nomas līgums
Detalizēta informācija par pakalpojumu
Īpašuma departamenta bilancē un valdījumā esošā nekustamā īpašuma (ēku) iznomāšana un ar tām saistītā zemes noma.
Pakalpojuma apraksts: Rīgas pilsētas pašvaldība tās izpildinstitūciju personā iznomā tai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu, kas nav nepieciešams publisko funkciju izpildei.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, nekustamā īpašuma objekti tiek iznomāti saskaņā ar izsoles nolikumu.
Detalizēta informācija par pakalpojumu
Zemes nomas līgumu slēgšana ar zemes īpašniekiem, kuru zemes ir piesaistītas vai uz tām atrodas pašvaldības izglītības, kultūras, labklājības iestādes un neiznomātas nedzīvojamās ēkas.
Pakalpojuma apraksts: zemes nomas līguma noslēgšana, ja ir noslēgts telpu nomas līgums.
Detalizēta informācija par pakalpojumu
Zemes nomas līgumu slēgšana ar telpu nomniekiem Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos, kas nodoti citu iestāžu lietojumā zemesgabala daļas iznomāšanu proporcionāli iznomāto telpu domājamai daļai
Pakalpojuma apraksts: Rīgas domes noteiktā kārtība paredz, ka īpašuma daļa, kas netiek izmantota izglītības un labklājības iestāžu tiešo funkciju nodrošināšanai, var tikt nodota lietošanā trešajām personām, par ko izglītības, kultūras un labklājības iestāde noslēdz telpu nomas līgumu Nomniekam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc telpu nomas līguma parakstīšanas ierasties Īpašuma departamentā (vai atsūtīt dokumentus pa pastu), lai noslēgtu attiecīgo zemes nomas līgumu. Dokumentu izskatīšana par pakalpojuma saņemšanu ir bezmaksas.
Detalizēta informācija par pakalpojumu