• di@riga.lv
  / +371 67026138
 • Sākums
 • Rīgas pilsētas nekustamo īpašumu atsavināšana

Rīgas pilsētas nekustamo īpašumu atsavināšana

Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamās mantas atsavināšanas procesu organizē un nodrošina Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvalde saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību un procedūru.
Nekustamā īpašuma privatizāciju regulē šādi galvenie normatīvie aktiRīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā noteiktās personas.
Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt:
 • zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas piegul viņu zemei;
 • zemes kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz kopīpašumā esošās zemes, vai domājamo daļu no tās samērīgi savai zemes daļai;
 • zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei;
 • zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā zemesgabala domājamo daļu, uz kura atrodas ēka (būve), samērīgi savai ēkas (būves) daļai;
 • kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisku personu;
 • persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamais īpašums, kas nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizācijai, saskaņā ar Rīgas domes lēmumu tiek atsavināts, pārdodot:
 • izsolē vai
 • par brīvu cenu (tikai personām, kas tiesīgas ierosināt atsavināšanu).
Informāciju par atsavināšanas ierosinājumu iesniegšanu, vispārēju informāciju par turpmāko nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu var saņemt Īpašuma atsavināšanas pārvaldē, Ierosinājumu nodaļā. Personu, kas vēlas ierosināt nekustamā īpašuma atsavināšanu, ērtībai piedāvājam atsavināšanas ierosinājuma paraugu.
Pēc Rīgas domes lēmuma par nekustamā īpašuma nodošanu privatizācijai pieņemšanas informāciju par privatizācijas procesu var iegūt:Jautājumos par privatizācijai atteikto Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu var vērsties Juridiskajā nodaļā.
Jautājumos par privatizācijas procesa ietvaros noslēgto pirkuma līgumu izpildi var vērsties Īpašuma atsavināšanas pārvaldē, Starpgabalu nodaļā, Zemesgabalu privatizācijas nodaļā vai Īpašuma objektu privatizācijas nodaļā, jautājumos par maksājumiem, saistītiem ar pirkuma līgumu izpildi, – Administratīvajā pārvaldē, Maksājumu kontroles sektorā.