• di@riga.lv
    / +371 67026138

Nekustamā īpašuma Aleksandra Čaka ielā 139, Rīgā, kadastra Nr.0100 535 0030, daļas iznomāšana

14.11.2019.

Rīgas domes Īpašuma departaments informē, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.1. un 6.4.apakšpunktu, saskaņā ar Rīgas domes 03.07.2012. iekšējiem noteikumiem Nr.16 „Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtība”, biedrībai „Rīgas Ebreju kopiena”, reģistrācijas Nr.40008000511, turpmāk – Biedrība, uz 12 gadiem Biedrības dibinātās pirmskolas izglītības iestādes vajadzībām iznomāta nekustamā īpašuma Aleksandra Čaka ielā 139, Rīgā (kadastra Nr. 0100 535 0030) daļa, kas sastāv no: skolas ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 035 0021 051) telpām 625,99 m2 platībā, t.i. pagrabstāva telpām 102,20 m² platībā, 1.stāva telpām 211,60 m² platībā un 2.stāva telpām 312,19 m² platībā, nomas maksu nosakot atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktai nekustamā īpašuma tirgus nomas maksai - 1,00 EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī, t.i., EUR 625,99 (neieskaitot PVN) mēnesī.

Nekustamā īpašuma Riharda Vāgnera ielā 3, Rīgā (kadastra Nr.0100 002 0071) sastāvā esošās administratīvās ēkas (kadastra apzīmējums 0100 002 0071 001) telpu un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 002 0071) domājamo daļu iznomāšana

10.01.2020.

Rīgas domes Īpašuma departaments informē, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumiem Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” un saskaņā ar Rīgas domes 03.07.2012. iekšējiem noteikumiem Nr.16 „Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtība”, Latvijas Mākslas akadēmijai, reģistrācijas Nr.90000029965, turpmāk – Nomnieks, uz publiskas funkcijas veikšanas laiku, bet ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) gadus no nekustamā īpašuma nomas līguma spēkā stāšanās dienas, iznomāta nekustamā īpašuma Riharda Vāgnera ielā 3, Rīgā (kadastra Nr.0100 002 0071) sastāvā esošās administratīvās ēkas (kadastra apzīmējums 0100 002 0071 001) daļa - pirmā stāva telpas ar kopējo platību 161,57 m2 (turpmāk – Īpašums) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 002 0071, kopējā platība 335 m2) 16157/138870 domājamās daļas proporcionāli Īpašuma platībai, kas atbilst 38,98 m2 (turpmāk – Zemesgabals) (turpmāk Īpašums un Zemesgabals kopā – Nekustamais īpašums), nomas maksu nosakot par Īpašumu - 0,23 EUR/m2 mēnesī, par Zemesgabalu - 1,5% gadā no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 002 0071 kadastrālās vērtības atbilstoši iznomājamai daļai.

Īpašums tiek iznomāts Latvijas Mākslas akadēmijas darbības nodrošināšanai – mākslas un dizaina galerijas ierīkošanai un apsaimniekošanai, bet Zemesgabals – Īpašuma uzturēšanai, apsaimniekošanai, bez jaunas apbūves tiesībām. Ar “darbības nodrošināšanu”, atbilstoši Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes 1.pantam, saprotama:
- augstākās izglītības nodrošināšana mākslas jomā;
- zinātniski pētnieciskais darbs mākslas jomā;
- mākslas, jaunrades un kultūras institūcijas darbības nodrošināšana.