• di@riga.lv
    / +371 67026138

Neizmantotām dzīvojamām ēkām dod otro iespēju

Vai jūs to iepriekš esat piedzīvojuši: Tu esi pilsētā ar skaistām, senām ēkām, bet daudzas no tām ir tukšas un vidi degradējošas? Un jums rodas jautājums – kāpēc?
Daudzas Eiropas pilsētas saskaras ar šo problēmu: brīvas dzīvojamās ēkas, pat tās, kas atrodas pašā pilsētas centrā, sāk degradēties un zaudē savu sākotnējo funkciju. Tas bieži vien ir saistīts ar iedzīvotāju skaita samazināšanos vai juridiska rakstura problēmām. Bieži tiek skartas senākas, novecojušas ēkas, kas vienlaikus ir svarīgas pilsētas iekšējās struktūras, pilsētvides un pilsētas identitātes sastāvdaļas.
Iemesli tam, kādēļ šīs ēkas ir pamestas novārtā un tukšas, ir dažādi, tostarp sarežģītas un īsti neizprotamas īpašumtiesības, piemēram, neatrisināts īpašumtiesību statuss, ierobežota īpašnieku spēja vai vēlme veikt ieguldījumus, bieža īpašumtiesību nomaiņa, spekulācijas, nekustamo īpašumu attīstītāju bankrotēšana, vairāki nekustamā īpašuma mantinieki, hipotēku vai citu saistību parādi, kas apgrūtina īpašumu, vai arī īpašumi, kuriem nav iespējams noteikt īpašnieku.
Tomēr šādas dzīvojamās ēkas, jo īpaši ar kultūrvēsturiskā mantojuma vērtībām, arvien biežāk tiek vērtētas pozitīvi, ne tikai ar to, ka tās ir plašas un vērtīgas dzīvesvietas bieži vien labākajos pilsētas rajonos, bet arī ņemot vērā to potenciālu nodrošināt mūsdienīgu, pieejamu un izdevīgu dzīvesvietu pilsētas iedzīvotājiem vai citām pilsētas funkcijām.

Kemnicas risinājums
Kemnica, trešā lielākā pilsēta Saksijā, Vācijā, arī ir saskārusies ar šo problēmu. Vairāk nekā 18% no pilsētas dzīvojamā fonda netiek izmantots. Dažādu iemeslu dēļ šīs senās ēkas ir pamestas un atstātas novārtā. Tas savukārt noveda pie šo māju neapdzīvotības un pat nojaukšanas. Bet Kemnicas pilsēta veikli reaģēja uz konstatēto problēmu: jau 2006. gadā tika izveidota Kemnicas “Mājokļu aģentūra”. Tās mērķis galvenokārt bija koordinēt un savest kopā attiecīgās ieinteresētās personas un atbalstīt alternatīvus ēku izmantošanas projektus, lai ļautu attīstīt neizmantotas, vēsturiskas daudzdzīvokļu mājas, kurām ar steigu nepieciešams remonts. Jau kopš paša sākuma “Mājokļu aģentūras” uzdevums bija darboties kā koordinatorei, kas savieno īpašniekus, potenciālos lietotājus, investorus un vietējās varas iestādes un sniedz tiem bezmaksas konsultāciju pakalpojumus brīvo daudzdzīvokļu māju atjaunošanai, gadījumos, kur brīvais nekustamā īpašuma tirgus bija izrādījies neveiksmīgs. Pakalpojumus sniedz vietējais privātais pilsētas attīstības uzņēmums, kas šo uzdevumu saņēma caur pašvaldības organizētu konkursu. “Mājokļu aģentūra” pilda tādas funkcijas, kas nav paredzētas pilsētas pārvaldes publiskajās institūcijās. Vienlaikus ar privātā uzņēmuma (WGS mbh) starpniecību tiek iegūtas papildu zināšanas un darba iespējas.

7 pamatdarbības virzieni - lai īstenotu “Mājokļu aģentūra” funkcijas, tā koncentrējas uz septiņiem galvenajiem pamatdarbības virzieniem:
1. Fokusa apgabalu un ēku, kam nepieciešamas investīcijas, identificēšana;
2. Datu ievākšana par ēkām / to apzināšanu;
3. Sazināšanās ar ēku īpašniekiem;
4. Ēku mārketings;
5. Īpašumu apmeklēšana kopā ar ieinteresētajām personām;
6. Īpašnieku un potenciālo pircēju iepazīstināšana;
7. Atbalstīt pircējus procesā, lai sazinātos ar pašvaldības struktūrvienībām un citām ieinteresētajām pusēm.

Pēdējos gados “Mājokļu aģentūra” ir kļuvusi par centrālo kolekcionāru un informācijas izplatītāju par brīvajām, lietošanai pieejamajām ēkām paplašinātajā Kemnicas pilsētas centrā. Caur nepārtrauktu saziņu ar visām pilsētvides attīstībā un pārvaldībā ieinteresētajām pusēm, neformālo un pro-aktīvo pieeju sadarbībā ar īpašniekiem, vietējām kustībām un citiem nekustamā īpašuma tirgus spēlētājiem, aģentūra ir palīdzējusi sasniegt daudz ievērojamākus rezultātus nekā to spēja izdarīt publiskās varas iestādes vai privātpersonas pašas.
Tādējādi 2017. gada jūnijā “Mājokļu aģentūra” tika atzīta par URBACT programmas labās prakses piemēru zem nosaukuma “Mājokļu aģentūra sarūkošajām pilsētām”. URBACT programma savu izvēli pamatoja šādi: “Daudzas pilsētas saskaras ar kultūrvēsturiskā būvmantojuma pasliktināšanos, kas samazina pieejamās dzīvesvietas, kā arī noved pie funkcionāliem zaudējumiem. “Mājokļu aģentūra” kā publisks projekts, ko faktiski veic privāts uzņēmums, piedāvā elastīgu un proaktīvu pieeju, lai piesaistītu īpašniekus, potenciālos investorus vai lietotājus un valsts iestādes šo ēku atdzīvināšanā. Aģentūras darba pozitīvie rezultāti ir īpašnieku aktivizēšana un iesaiste vai īpašumtiesību maiņa un valsts dotāciju novirzīšana vietām, kur tās var izmantot visefektīvāk”. Tāpēc šī labā prakse ir ne tikai aktuāls uzlabojums pilsētām, kurās ir liels skaits tukšu, vēsturisku ēku, tukšām, bet arī labs piemērs jauniem sadarbības veidiem starp valsts iestādēm, sabiedrību un uzņēmumiem, kas var tikt pielietots dažādu problēmu risināšanā.

URBACT pārneses tīkls ALT/BAU
2018. gadā sešas Eiropas pilsētas (Konstanta, Rīga, Ribņika, Seraņa, Turīna un Vilafranka del Penedesa) ir pievienojušās Kemnicas pilsētas vadītajam URBACT labās prakses pārneses tīklam ALT/BAU, lai nodotu un pielāgotu Kemnicas “Mājokļu aģentūras” labās prakses modeli vietējā kontekstā. Tātad 24 mēnešu laikā vismaz 6 Eiropas pilsētas būs gatavas piešķirt neizmantotām dzīvojamām ēkām otro iespēju:

• palielināt pilsētas centrā ēku skaitu ar pieejamiem mājokļiem;
• atbalstīt sabiedrības sadarbību un iedzīvotāju integrāciju;
• novērst turpmāku kultūrvēsturiskā būvmantojuma pasliktināšanos un zaudēšanu;
• samazināt novārtā atstāto ēku negatīvo ietekmi uz pilsētu un apkārtējo vidi.

ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Spānijā

Vilafranca_Welcome_3
Vilafranca_workshop and exchange_Sala Rodona
Vilafranca_sunny picture of the group_3
Vilafranca_Welcome_1
Vilafranca_Good-practice tour_Casa Feliu
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

No 7.marta līdz 8.martam notika Projekta otrais starptautiskais seminārs un tā galvenais mērķis bija iepazīties ar Spānijas pilsētas Vilafrankdelpenjē labo praksi, kā tukšu vai vidi degradētu būvi ar pašvaldības ieguldījumiem pārveidot par pašvaldības sociālo māju. Šis Spānijas pilsētas Vilafrankadelpenjē izveidotās programmas nosaukums ir “No tukšas ēkas līdz sociālajai iekļautībai”. Programma darbojas ar tukšu ēku un dzīvokļu renovāciju, kur celtniecības procesā izmanto pilsētas bezdarbniekus, kas speciāli tam tiek apmācīti, tādējādi pilnveidojot bezdarbnieka arodu vai prasmes. Lielu daļu gadījumu, šie paši bezdarbnieki, kas piedalījās šīs ēkas renovācijā arī ir tie, kas tiek pie šiem pašvaldības veidotajiem sociālajiem dzīvokļiem ar pazeminātu īres maksu. Šīs programmas shēma ir sekojoša: Pašvaldība veic ieguldījumu privātajā īpašumā (ēkā/dzīvoklī), kas juridiski pašvaldībai tiek nodots valdījumā uz noteiktu laiku proporcionāli veiktajiem ieguldījumiem. Pēc ieguldījuma atpelnīšanas, pašvaldība nodod lietošanas tiesības atpakaļ īpašuma īpašniekam. Ēkas renovācijas un celtniecības procesā, ar vietējo sociālo institūciju palīdzību tiek nodarbināti bezdarbnieki vai citu sabiedrības grupu pārstāvji. Rekonstrukcijas un celtniecības procesā šie cilvēki tiek speciāli apmācīti veikt nepieciešamos darbus, kas tādējādi pilnveido viņu zināšanas, konkurenci darba tirgū un iespējas atrast citu darbu pēc piedalīšanās šajā sociālajā projektā. Pēc ēkas renovācijas, pašvaldības sociālās institūcijas piedāvā par samazinātu nomas maksu (100 – 350 EUR) īrēt ēkā esošās telpas/dzīvokļus maznodrošinātām ģimenēm vai citām sabiedrības grupām, kam tas ir nepieciešams. Atkarībā no renovācijas un celtniecības plāniem viena gada ietvaros Vilafrankadelpenjā savā budžetā atvēl 300 000 EUR, kas ļauj renovēt apmēram 10 dzīvokļus vai pilnībā vienu dzīvokļu māju gadā. Pēc pilsētas aprēķiniem, 20 000 – 30 000 investīcija ēkā pašvaldībai dod iespēju to lietot 8 – 10 gadus. Pēc šī perioda, pašvaldības valdījuma tiesības izbeidzas un ēkas īpašnieks ir tiesīgs rīkoties ar savu īpašumu pēc saviem ieskatiem (pārdodot vai izīrējot).

Projekta semināra ietvaros ar pieredzi dalījās arī Kemnicas pilsētas nekustamā īpašuma attīstības uzņēmums (Pašvaldības kontrolē esoša aģentūra), stāstot par tās izveidoto mājaslapu un citiem instrumentiem, kā pievērst uzmanību uz pilsētas teritorijā esošajiem pamestajiem īpašumiem un radīt to kā pievilcīgu investīcijas vietu investoriem vai citiem interesentiem. Papildus šis uzņēmums konsultē ieinteresētās puses par jebkādiem jautājumiem, kas skar šo nekustamo īpašumu attīstību (projektēšana, saskaņošana, nodokļi, utt.).

Nākamā, trešā starptautiskā tematiskā sapulce notiks Rīgā no 12.jūnija līdz 13.jūnijam. Šīs tematiskās sapulces ietvaros Projekta dalībniekiem stāstīsim un rādīsim piemērus par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai, kā arī pieredzi ar degradējošu nekustamā īpašuma uzskaiti un monitorēšanu ar izstrādāto grausti.riga.lv mājaslapu. Turpinot Projekta tematiskos blokus, tiks runāts par publisko un privāto ieinteresēto personu savienošanu un koordinēšanu nekustamā īpašuma attīstīšanās jautājumos.

Kas ir URBACT?

URBACT dod iespēju pilsētām sadarboties, lai izstrādātu jaunus un ilgtspējīgus risinājumus galvenajām pilsētu urbānajām problēmām caur tīklošanos, dalīšanos pieredzē un kapacitātes celšanu urbānajiem praktiķiem. URBACT ir finansēts no Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas savienības partnervalstīm un dalībvalstīm kopš 2002.gada.

Kas ir ALT/BAU?

ALT/BAU ir pārneses tīkls, kas koncentrējas uz alternatīvām stratēģijām Eiropas pilsētu centrālajos un vēsturiskajos rajonos, lai aktivizētu neizmantotās un degradētās ēkas, kas par tādām kļuvušas demogrāfisku, ekonomisku un sociālu apstākļu dēļ. Šī pārneses tīkla vadošais partneris ir Kemnicas pilsēta Vācija, kas ir atzīta kā labās prakses pilsēta tīklā, kuras pamatā ir Kemnicas pilsētas izveidotā aģentūra “Mājokļu aģentūra sarūkošām pilsētām”. Pārneses tīkla mērķis ir tā partnerpilsētās izveidot pielidzinātu līdzīgu aģentūru kā Kemnicas pilsētā. Šī Kemnicas piekoptā prakse, kas izrādījusies kā veiksmīgs instruments, lai proaktīvi savienotu pilsētas administratīvās institūcijas, ēku īpašniekus, investorus un lietotājus, lai uzsāktu ilgtspējīgu un resursu ietaupošu attīstību. Tīkla partneri ir Konstanta (Rumānija), Rīga (Latvija), Ribņika (Polija), Seraņa (Beļģija), Turīna (Itālija) un Vilafrankadelpenjē (Spānija).ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā

Seraing ALTBAU meeting_people_20190128 _03
Seraing ALTBAU meeting_people_20190128 _02
IMG_6522
IMG_6477
IMG_6472
IMG_6452
076
26.UrbactSeraing
24.UrbactSeraing
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Projekta pirmajā starptautiskajā tematiskajā sapulcē, kas notika Beļģijas pilsētā Seraņā 28. un 29.janvārī, tika apspriests pirmais Projekta tematiskais diskusiju bloks: par struktūras/institūcijas izveidi, lai atbalstītu vakanto ēku vai telpu reaktivizāciju. Šis tematiskais bloks bija galvenais šīs sapulces mērķis, kurā ar pieredzi dalījās Projektā iesaistītas pašvaldības.

Kā pirmā pieredzē dalījās Ribņikas (Polija) pašvaldība, stāstot Projekta dalībniekiem par izveidoto Pašvaldības mājokļu nodaļu, kas risina jautājumus par tukšajiem pašvaldības dzīvokļiem. Šīs mājokļu nodaļas atbildība un uzdevumi saistās ar informācijas uzskaiti par tukšajiem pašvaldības dzīvokļiem, kā arī papildus viena no tā funkcijām ir sniegt konsultācijas un atbalstu, kas saistās ar šo dzīvokļu renovāciju un īres iespējām no pašvaldības. Ribņikas pašvaldības darbs šajā jomā ir pielīdzināms Rīgas pilsētas pašvaldības darbam ar vidi degradējošām būvēm.

Turpinājumā savā pieredzē dalījās Seraņas (Beļģija) pašvaldība, stāstot par izveidoto autonomo pašvaldības kontrolēto uzņēmumu ERIGES. Šī uzņēmuma vadība pastāstīja par uzņēmuma uzbūvi, saistību ar pašvaldību un tā decentralizēto pakalpojumu, kā arī par visām darbībām, kas vajadzīgas, lai īstenotu nekustamā īpašuma projektus pašvaldības teritorijā. Kā viena no atziņām ir aktīva valsts, citu administratīvo iedalījumu, kā arī Eiropas finansējumu piesaiste uzņēmuma darbam un izstrādāto projektu realizācijai (Seraņas pašvaldībai sadarbībā ar ERIGES ir izveidots “Master Plan” – plāns, kas sastāv no teritoriju un ēku reaktivizācijas plāniem Seraņas centrālajā teritorijā, kas aktīvi tiek īstenots jau kopš 2006. gada un kuru tiek plānots pilnībā pabeigt līdz 2023. gadam. Plāna ietvaros pilsētā tiek būvētas gan jaunas, energoefektīvas un daudzfunkcionālas ēkas, atjaunotas esošās ēkas, izveidoti parki, kā arī attīstītas publiskās telpas, piemēram, pamestas rūpnīcas telpās tiks izveidots Gastrocentrs, kas ir līdzīgs mūsu jaunatklātajai Centrāltirgus Gastronomijas daļai). Uzņēmuma viens no lielākajiem finansējuma avotiem ir Valonijas reģiona dotācijas, kas papildus kopā ar Eiropas fondu finansējumu ļauj Seraņas pašvaldībā realizēt “Master Plan” plāna attīstības projektus.

Tikšanās ietvaros “darbnīcas” tipa veidā tika diskutēts par iespējamo aģentūru uzbūves modeļiem un to iespējamo sadarbību ar pašvaldības institūciju. Kā rezultātā Projektā iesaistītie partneri diskutēja par plusiem un mīnusiem par dažādiem aģentūru darbības modeļiem un nonāca pie vairākiem aģentūru modeļiem, kas derētu katrā no Projektā iesaistītajām pusēm.

Papildus pārrunās ar citu partnervalstu pārstāvjiem tika noskaidrots, ka, piemēram, Vilafrankas del Penedesas pilsētā, Spānijā, ir izveidota sociālā atbalsta programma, kas sekmē bezdarbnieku prasmju uzlabošanu, apmācot šīs personas veikt dažādus būvniecības vai remontdarbus, paralēli, izmantojot šo darbaspēku, atjaunojot vakantās vai vidi degradējošās būves pilsētā, kurās pēc darbu pabeigšanas šīm personām tiek piešķirts sociālais dzīvoklis. Šādā veidā nav nepieciešams izbūvēt jaunas sociālās mājas, tiek uzlabots esošo ēku stāvoklis un nodrošināta dzīvesvieta personām, kam tas ir nepieciešams.

Nākamā, otrā starptautiskā tematiskā sapulce notiks Spānijas pilsētā Vilafranka del Penedesa no 7.marta līdz 8.martam. Šīs tematiskās sapulces ietvaros tiks tuvāk apskatīta Vilafrankadelpenjē labā prakse pašvaldības īpašumu uzskaitē un monitorēšanā, kā arī apspriests nākamais Projekta tematiskais bloks.

Kas ir URBACT?

URBACT dod iespēju pilsētām sadarboties, lai izstrādātu jaunus un ilgtspējīgus risinājumus galvenajām pilsētu urbānajām problēmām caur tīklošanos, dalīšanos pieredzē un kapacitātes celšanu urbānajiem praktiķiem. URBACT ir finansēts no Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas savienības partnervalstīm un dalībvalstīm kopš 2002.gada.

Kas ir ALT/BAU?

ALT/BAU ir pārneses tīkls, kas koncentrējas uz alternatīvām stratēģijām Eiropas pilsētu centrālajos un vēsturiskajos rajonos, lai aktivizētu neizmantotās un degradētās ēkas, kas par tādām kļuvušas demogrāfisku, ekonomisku un sociālu apstākļu dēļ. Šī pārneses tīkla vadošais partneris ir Kemnicas pilsēta Vācija, kas ir atzīta kā labās prakses pilsēta tīklā, kuras pamatā ir Kemnicas pilsētas izveidotā aģentūra “Mājokļu aģentūra sarūkošām pilsētām”. Pārneses tīkla mērķis ir tā partnerpilsētās izveidot pielidzinātu līdzīgu aģentūru kā Kemnicas pilsētā. Šī Kemnicas piekoptā prakse, kas izrādījusies kā veiksmīgs instruments, lai proaktīvi savienotu pilsētas administratīvās institūcijas, ēku īpašniekus, investorus un lietotājus, lai uzsāktu ilgtspējīgu un resursu ietaupošu attīstību. Tīkla partneri ir Konstanta (Rumānija), Rīga (Latvija), Ribņika (Polija), Seraņa (Beļģija), Turīna (Itālija) un Vilafrankadelpenjē (Spānija).

ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Rīgā

f64_urbact_20190612odo2
f64_urbact_20190612odo47
f64_urbact_20190612odo47
f64_urbact_20190612odo47
f64_urbact_20190612odo47
f64_urbact_20190612odo47
f64_urbact_20190612odo47
f64_urbact_20190612odo47
f64_urbact_20190612odo47
f64_urbact_20190612odo47
f64_urbact_20190612odo47
f64_urbact_20190612odo47
f64_urbact_20190612odo47
f64_urbact_20190612odo47
f64_urbact_20190612odo55
f64_urbact_20190612odo50
f64_urbact_20190612odo49
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...


No 12.jūnija līdz 13.jūnija notika Projekta ceturtais starptautiskais seminārs un tā galvenais mērķis bija dalīties pieredzē ar Rīgas pilsētas pašvaldības labo praksi par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai, kā arī ar pieredzi kas attiecas uz Rīgas pilsētas teritorijā esošajām vidi degradējošām būvēm.

Starptautiskais seminārs tika atklāts ar vizīti uz Rīgas Rātsnamu un oficiālo pieņemšanu pie Rīgas pilsētas vicemēra Oļega Burova. Turpinājumā Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes priekšnieka vietniece Irīna Miķelsone iepazīstināja projekta partnerus ar Rīgas pilsētas līdzfinansējumu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanā. Projekta partneri tika izstāstīts līdzfinansējuma konkursa process, kā arī bija iespēja apskatīt labākos konkursa dalībnieku veikumus.

Pēc projekta partneru lielās intereses par Rīgas pilsētas pašvaldības pieredzi attiecībā uz vidi degradējošām būvēm, projekta partneri tika padziļinātāk iepazīstināti ar Rīgas pilsētas pašvaldības izveidoto interaktīvo graustu mājaslapu grausti.riga.lv, kur tika pastāstīts par tās izveides procesiem un tās funkcionālajiem aspektiem. Papildus tika sniegts arī ieskats Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas darbā un tās nozīmi darbā ar vidi degradējošām būvēm Rīgā.

Papildus projekta partneriem bija iespēja iepazīties ar biedrības “Free Riga” darbību. Tikšanās ietvaros projekta partneri apmeklēja vienu no jaunākajiem pagaidu lietošanas projektiem Kalēju ielā 57 un Tallinas ielā 10 (Tallinas ielas kvartāls), kur biedrības “Free Riga” pārstāvji iepazīstināja ar pagaidu lietošanas kultūru Rīgā.

Nākamā, ceturtā starptautiskā tematiskā sapulce notiks Konstancā, Rumānijā no 18.septembra līdz 19.septembrim. Šīs tematiskās sapulces ietvaros Projekta dalībnieki tiks iepazīstināti ar Konstancas pilsētas labo praksi specifiska pilsētas apkaimes sakopšanā un attīstības plāna izstrādē. Papildus šajā starptautiskajā seminārā tiks turpināts plānotais diskusiju bloks “Īpašnieku apzināšana, aktivizēšana un atbalstīšana” un “Potenciālo pircēju un investoru apzināšana, aktivizēšana un atbalstīšana.” Šo diskusiju laikā tiks gūta vērtīga pieredze identificējot ēku īpašnieku tipus, kā arī investoru tipus, kas ļaus labāk izprast, kā ar attiecīgo investora vai īpašnieka tipu komunicēt un veidot nepieciešamo sadarbību.

Kas ir URBACT?

URBACT dod iespēju pilsētām sadarboties, lai izstrādātu jaunus un ilgtspējīgus risinājumus galvenajām pilsētu urbānajām problēmām caur tīklošanos, dalīšanos pieredzē un kapacitātes celšanu urbānajiem praktiķiem. URBACT ir finansēts no Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas savienības partnervalstīm un dalībvalstīm kopš 2002.gada.

Kas ir ALT/BAU?

ALT/BAU ir pārneses tīkls, kas koncentrējas uz alternatīvām stratēģijām Eiropas pilsētu centrālajos un vēsturiskajos rajonos, lai aktivizētu neizmantotās un degradētās ēkas, kas par tādām kļuvušas demogrāfisku, ekonomisku un sociālu apstākļu dēļ. Šī pārneses tīkla vadošais partneris ir Kemnicas pilsēta Vācija, kas ir atzīta kā labās prakses pilsēta tīklā, kuras pamatā ir Kemnicas pilsētas izveidotā aģentūra “Mājokļu aģentūra sarūkošām pilsētām”. Pārneses tīkla mērķis ir tā partnerpilsētās izveidot pielidzinātu līdzīgu aģentūru kā Kemnicas pilsētā. Šī Kemnicas piekoptā prakse, kas izrādījusies kā veiksmīgs instruments, lai proaktīvi savienotu pilsētas administratīvās institūcijas, ēku īpašniekus, investorus un lietotājus, lai uzsāktu ilgtspējīgu un resursu ietaupošu attīstību. Tīkla partneri ir Konstanta (Rumānija), Rīga (Latvija), Ribņika (Polija), Seraņa (Beļģija), Turīna (Itālija) un Vilafrankadelpenjē (Spānija).