• di@riga.lv
    / +371 67026138

Par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 026 0070), daļas, turpmāk – Nekustamais īpašums, nomas tiesību izsoli

Nekustamā īpašuma Cēsu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 026 0070), daļas, turpmāk – Nekustamais īpašums, nomas tiesību nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „English4Kids”, reģistrācijas Nr.40103866008, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 171,40 (viens simts septiņdesmit viens euro, 40 centi) mēnesī (bez PVN) par Nekustamo īpašumu.