• di@riga.lv
    / +371 67026138

Nekustamā īpašuma Tālavas gatvē, Rīgā (kadastra Nr.0100 082 0883) nomas tiesību nosolītājs

Nekustamā īpašuma Tālavas gatvē, Rīgā (kadastra Nr.0100 082 0883), daļas 8,00m2 platībā (turpmāk – Nekustamais īpašums) nomas tiesību nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rutare”, reģistrācijas numurs 40103233957, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākotnējās nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 126,50 (viens simts divdesmit seši euro, 50 centi) mēnesī (bez PVN) par Nekustamo īpašumu.