• di@riga.lv
    / +371 67026138

Nekustamā īpašuma Lēpju ielā 6, Rīgā (kadastra Nr.0100 103 0141) nomas tiesību nosolītājs

Nekustamā īpašuma Lēpju ielā 6, Rīgā (kadastra Nr.0100 103 0141), kas sastāv no: kokapstrādes darbnīcas (kadastra apzīmējums 0100 103 0141 001) ar platību 236,50 m2;

garāžas (kadastra apzīmējums 0100 103 0141 002) ar platību 273,90 m2; šķūņa (kadastra apzīmējums 0100 103 0141 003) ar platību 7,90 m2; garāžas (kadastra apzīmējums 0100 103 0141 004) ar platību 60,40 m2; noliktavas (kadastra apzīmējums 0100 103 0141 011) ar platību 8,70 m2; mehāniskās darbnīcas (kadastra apzīmējums 0100 103 0141 013) ar platību 183,00 m2; kantora ēkas (kadastra apzīmējums 0100 103 0141 014) ar platību 35,90 m2, kopējā ēku platība ir 806,30 m2, turpmāk kopā – Īpašums,

zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 103 0141) 6846,00 m2 platībā, turpmāk – Zemesgabals, (Īpašums un Zemesgabals kopā turpmāk – Nekustamais īpašums), nomas tiesību nosolītājs ir SIA „CENTROBALT”, reģistrācijas numurs 40103524849, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākotnējās nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 231,00 (divi simti trīsdesmit viens euro, 00 centi) mēnesī (bez PVN) par Nekustamo īpašumu.